Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare cladire P+1 sediu Muzeu Istoric- Etnografic-Viticol-Piscicol , Sacuieni, judetul Bihor.


Anunt de participare numarul 38132/02.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Sacuieni (Primaria Orasului Sacueni Bihor)
Adresa postala: str. Libertatii nr1, Localitatea: Sacueni, Cod postal: 417435, Romania, Punct(e) de contact: Akos-Sandor Wilhelm, Tel.0259-352194, Email: [email protected], Fax: 0259-352195, 0259352196, Adresa internet (URL): www.sacueni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare cladire P+1 sediu Muzeu Istoric- Etnografic-Viticol-Piscicol , Sacuieni, judetul Bihor.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: loc. Sacueni, jud. Bihor, str. Libertatii nr. 5.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare + reabilitarea cladirii P+1 situata in localitatea Sacuieni, strada Libertatii Nr. 5, cu destinatie Sediu Muzeu Istroic-Etnografic-Viticol-Piscicol.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.1)
74000000-9-Servicii de arhitectura, de inginerie si de constructii, servicii juridice, contabile si alte servicii profesionale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 1, 797, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 17976 RON, ce va putea fi constituita prin scrisoare de garantie bancara.Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare sunt asigurate din bugetul local al Orasului Sacuieni.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONFORM PREVEDERILOR ART 44 DIN OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.Certificat constatator emis de O.R.C. din care sa reiasa ca agentul economic are prevazut in obiectul de activitate tipul de lucrari supus ofertarii. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. 34/2006. Certificat emis de catre D.G.F. P. privind achitarea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat; Certificat emis de primaria locala privind achitarea obligatiilor de plata la bugetul local; pentru a fi calificat ofertantul nu trebuie sa fie inregistrat cu datorii la data de 30.09.2007, sau o data ulterioara acesteia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta bilantul contabil sau extrase de bilant pe ultimii 3 ani(2004, 2005, 2006). Pentru a fi calificat ofertantul va trebui sa demonstreze ca a inregistrat profit in ultimii 3 ani.Se va prezenta o declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2004, 2005, 2006).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de cel putin 5.000.000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o lista a lucrarilor (relevante) executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba executata, cel putin o lucrare similara (cod CPV 45453100-8 Lucrari de renovare) in valoare de 527.000 RON pentru partea de executie si respectiv o lucrare similara (cod CPV 74000000-9 Servicii de proiectare, de inginerie si constructii) pentru partea de proiectare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.11.2007 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.12.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2007 12:00
Locul: Sediul Primariei Orasului Sacueni (Sacueni Bihor, str. Libertatii nr. 1.), Sala de Sedinta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Conducatorii sau reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM ART 272 DIN OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Orasului Sacueni
Adresa postala: str. Libertatii nr.1, Localitatea: Sacueni, Cod postal: 417435, Romania, Tel.0259352194, Email: [email protected], Fax: 0259352195, Adresa internet (URL): www.sacueni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2007 09:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer