Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare cladire Uzina veche Baia Mare


Anunt de participare (utilitati) numarul 131972/12.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: ADA PINTICAN, Tel. 0264-205435, Email: [email protected], Fax: 0264-205429, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SDEE Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr. 64, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430142, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Contractarea si Urmarirea Lucrarilor de Investitii, Tel. 0262-205829, In atentia: ing. Pop Mihai, Email: [email protected], Fax: 0262-205704
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SDEE Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr. 64, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430142, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Contractarea si Urmarirea Lucrarilor de Investitii, Tel. 0262-205829, In atentia: ing. Pop Mihai, Email: [email protected], Fax: 0262-205704
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SDEE Baia Mare
Adresa postala: str. Victoriei nr. 64, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430142, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Contractarea si Urmarirea Lucrarilor de Investitii, Tel. 0262-205829, In atentia: ing. Pop Mihai, Email: [email protected], Fax: 0262-205704
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitare cladire Uzina veche Baia Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Baia Mare, str. Mihai Eminescu nr. 27, jud. Maramures
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea din punct de vedere arhitectural a constructiei Hala Uzina Veche, refacerea instalatiei de hidranti interiori de la parter si etaj, extinderea instalatiei sanitare si de canalizare existente in cladire cu grupurile sanitare proiectate la parter si etaj si realizarea unei extinderi cu functiunea de scara de acces direct la spatiile situate la etajul cladirii, pentru personalul SDEE Baia Mare care-si desfasoara activitatea in aceasta parte a cladirii.
Se va consolida structura metalica a supantei, schimbandu-se grinzisoarele metalice si se va suprabetona, iar tavanul se va inchide cu gipscarton. In supanta se vor realiza compartimentari usoare din pereti de gipscarton de 12, 50 cm. Noile grinzisoare metalicese vor proteja la foc prin placare cu 2 straturi de gispcarton rezistent la foc.
Se vor executa lucrari de interventie la scara de acces la etaj, respectiv desfacerea scarii existente si realizarea unei scari cu structura usoara metalica si independenta de structura cladirii, avand doua rampe drepte cu treptele din lemn si o zona de patru trepte balansate.
Prin lucrarile prevazute se va realiza:
- extinderea spatiului destinat depozitului arhiva de la etaj;
- inlocuirea unor usi interioare existente cu altele noi, pline din PVC;
- desfaceri de finisaje existente la pereti si tavane, realizarea de reparatii la aceste suprafete, apoi aplicarea noilor straturi de finisaje, zugraveli lavabile de interior, realizarea de tencuieli uscate la pereti in zona holurilor, realizarea de tavane false din gipscarton, de scafe din gipscarton in care se vor monta corpuri de iluminat;
- au fost prevazute pardoseli din gresie ceramica in zona circulatiilor si in grupuri sanitare, pardoseli din mocheta in zona birourilor;
- refacerea instalatiei interioare de alimentare cu apa rece si calda, extinderea ei si la noile grupuri sanitare, refacerea distributiei de alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu si suplimentarea acestora;
- reabilitarea fatadelor constructiei existente, se vor indeparta finisajele existente, se aplica izolatia termica la pereti, apoi finisajele nou propuse: placari cu placi ceramice tip Klinker, respectiv placarile locale cu tabla cutata;
- indepartarea finisajelor existente din zona soclului, aplicarea izolatiei termice si a unei tencuieli impermeabile;
Reconditionarea acoperisului din elemente prefabricate din beton tip cheson si a termo si hidroizolatiei acestuia.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini atasat prezentului anunt.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 752, 097RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in suma de 40.000 lei (20.000 lei pentru IMM).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de finantare: surse proprii. Plata se va face in termen de 120 de zile de la data inregistrarii. facturii la autoritatea contractanta.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat, Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, Certificat de participare la licitatie, Certificat constatator, Autorizatia de functionare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionatebilantul contabil la 31.12.2010 si 30.06.2011, informatii privind situatia financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionatelista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari, Experienta similara, insotit de contract, PV receptie, recomandari, Declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, declaratie pe propria raspundere privind proportia in care contractul de lucrari urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora, Informatii privind asocierea, Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea protectiei mediului, Standarde de asigurare a calitatii si mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in sistemul SEAP pt.a putea licita electronic. Numarul de runde ale licitatiei electronice 1 runda, durata rundei 1 zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
SDBM 20/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.12.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2012 12:00
Locul: Sediul SDEE Baia Mare, str. Victoriei nr. 64, Baia Mare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr 6, nr. sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord
Adresa postala: str. Ilie Macelaru, nr.28A, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Tel. 0264-205435
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.12.2011 14:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer