Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare corp J


Anunt de participare numarul 17272/01.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Adresa postala: GALATI, STR. DOMNEASCA NR. 47, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: MARCEL DANAILA, Tel.0236-419177, Email: [email protected], Fax: 0236-419177
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare corp J
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Corp J, str. Domneasca nr.111, Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
placaje la pardoseli;placaje la pereti;tamplarie interioara din PVC-usi;tamplarie termoizolanta din PVC-ferestre;zugraveli interioare din var lavabil;pereti despartitori din placi gips-carton;montare parchet laminat;zidarie din ceremida;instalatie sanitara interioara.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitare corp J
Valoarea estimata fara TVA: 50, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
55 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 1000 lei - numerar sau OP. Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA.Modalitate de plata: retineri succesive
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alocatii bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta;Certificatului de atestare fiscala AFP;Certificatului fiscal privind impozitele si taxele locale ;Certificat constatator ORC ;Copie dupa certificatul de inregistrare ;Copie dupa actul constitutiv;Bilantul contabil la data de 31.12.2006;Formularul Informatii generale;Fisa experienta similara .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil la 31.12.2006; declaratie privind cifra de afaceri in domeniul executiei de lucrari similare, pentru ultimii 3 ani, dar nu mai putin de 6 luni de la constituire
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista contractelor corespunzatoare lucrarilor similare executate in ultimii 5 aniinsotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari ; declaratie privind pregatireaprofesionala si atestareapersoanei nominalizata drept responsabila cu executia lucrarilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.06.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria Universitatii sau OP in contul RO75TREZ306504601X000435, deschis la trezoreria Galati.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.07.2007 14:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Brailei, nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel.0236460027
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213199565
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al Universitatii
Adresa postala: str. Domneasca, nr.47, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel.0236419177, Fax: 0236419177
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.06.2007 14:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer