Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare DC Pausesti - Baile Govora, Km 0+000-km 2+984


Anunt de participare numarul 14350/14.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)
Adresa postala: loc. Pausesti, LiniaPrincipala nr.85, judetul Valcea, Localitatea: Pausesti-Otasau, Cod postal: 247460, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe Pirvulescu, Tel.0250/774060, Email: [email protected], Fax: 0250/774261, Adresa internet (URL): www.pausestiotasau.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare DC Pausesti - Baile Govora, Km 0+000-km 2+984
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pausesti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea sistemului rutier cu strat de legatura , beton asfaltic;Sistem rutier pentru largire drum, supralargiri in curbe , abateri locale de traseu, consolidari
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform lista de cantitati din proiectul tehnic.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 312, 540RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare :15.000 RON-Valabilitate: 60 zile . Garantie de buna executie :8 %-valoare contract-retineri succesive din sumele datorate .Valabilitate: 24 de luni .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI BUGETARE(ALOCATII BUGETARE APROBATE PRIN H.G. NR.1256/2005)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Persoanele juridice au dreptul de a se asocia pentru a depune oferta comuna.Asocierea sa fie legalizata inainte de semnarea contractului, in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neincadrarea in preved. art.180 si 181 din O.U.G. nr. 34/2006;declaratie privind calitatea de participant la procedura ; - certificat constatator emis de O.R.C privind obiectul de activitate(tipul de lucrari supus ofertarii);nu are inscrise mentiuni: falimente, condamnari, amenzi, etc; - indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si bugetul local la data de 31.03.2007: certificat emis de catre D.G.F.P. privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat; certificat emis de primaria locala privind obligatiile de plata la bugetul local;nu trebuie sa aiba datorii la data de 31.03.2007.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe ultimii 3 ani; ofertantul va trebui sa demonstreze ca a inregistrat profit in anul 2006; - o lista a lucrarilor (relevante) executate in ultimii 3 ani, insotita de certificari de buna executie; pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba executate in ultimii 3 ani lucrari similare (CPV 45233142-6) din care cel putin una in valoare de minim 1.000.000 lei RON;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune-inclusiv responsabilul atestat MTCT cu executia o declaratie cu echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de executie de lucrari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul contractului(fara TVA)
70%
Descriere:
2.
Nivelul calitativ, tehnic, functional
10%
Descriere:
3.
Garantie lucrare
10%
Descriere:
4.
Solutia tehnica propusa
5%
Descriere:
5.
Termen de executie
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.06.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria institutiei
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.06.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.06.2007 12:00
Locul: Sediul Primariei comunei Pausesti, judetul Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai imputerniciti, la deschiderea ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se pot formula in termende 10 zile de la comunicare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Pausesti, judetul Valcea-Biroul Contabilitate
Adresa postala: str. Linia Principala, nr, 85 , ,Localitatea: Pausesti, Cod postal: 247460, Romania, Tel.0250/774060, Email: [email protected], Fax: 0250/774261, Adresa internet (URL): www.primariapausestiotasau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2007 14:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer