Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare DJ 252, KM 36+000-45+126, Buciumeni-limita Judet Vrancea, judetul Galati


Anunt de participare numarul 86281/11.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GALATI
Adresa postala: StradaEroilor 7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800119, Romania, Punct(e) de contact: VIORICA BRATOVEANU, Tel.0236468060, Email: [email protected], Fax: 0236468060, Adresa internet (URL): www.cjgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare DJ 252, KM 36+000-45+126, Buciumeni-limita Judet Vrancea, judetul Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: DJ 252BUCIUMENI, LIMITA JUDET VRANCEA
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare DJ 252, KM 36+000-45+126, Buciumeni-limita Judet Vrancea, judetul Galati
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
modernizarea a 9, 126 km de drum
Valoarea estimata fara TVA: 6, 759, 016RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-Garantie de participare-68000 lei-conform HG 925/2006 actualizata-garantie de buna executie 5%, conform HG 925/2006 actualizata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul de pietruire, reabilitare, modernizare si/sau asfaltare a drumurilor de interes local clasate, conform H.G. 577/1997, cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratii de eligibilitate
- certificat ORC
-certificate constatatoare privind plata datoriilor
- cazier fiscal
- declaratie pe proprie raspundere (daca este cazul) -conf art 11 alin 4 din HG 925/2006 actualizata
- angajament de sustinere din partea unui tert-daca este cazul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- cifra medie anuala de afaceri 13.500.000 lei- bilant contabil la 31.12.2008 si la 30.06.2009- lista cuprinzand subcontractantii- lichiditate->100 %
- declaratie pe proprie raspundere privind asigurarea lucrarii
- resurse financiare-30% din valoare ofertata, declaratie pe propirie raspundere ca suma va fi asigurata pentru derularea acestei lucrari
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- lista principalelor lucrari pe ultimii 5 ani
- experienta similara - doua contracte de minim 6.700.000 lei
- declaratii privind utilajele - dotare tehnica minima- informatii privind personalul tehnic
- autorizatii specifice-certificat de atestare tehnica eliberat de APDP Romania sau echivalent pentru persoane fizice/juridice straine
- standarde de sigurare a calitatii-ISO 9001/2001 sau echivalent
- standarde de protectia mediului-ISO 14001/2005 sau echivalent
- standarde privind managementul sanatatii si securitatii ocupationale-SR OHSAS 18001/2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret
85%
Descriere: pretul ofertei financiare
2.
durata garantiei lucrarilor
15%
Descriere: garantie acordata lucrarilor intre 3 si 5 ani
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.10.2009 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.10.2009 12:00
Locul: CONSILIUL JUDETULUI GALATI, BLOC CRISTAL ETAJ 1-LICITATII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: Strada Stavropoleos, Nr.6, Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 / 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL GALATI
Adresa postala: STR. BRAILEI NR. 153, Localitatea: GALATI, Cod postal: 800604, Romania, Tel.0236460331, Fax: 0236460333
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA JURIDICA A CONSILIULUI JUDETULUI GALATI
Adresa postala: STR. EROILOR NR. 16, Localitatea: GALATI, Cod postal: 800119, Romania, Tel.0236468060, Fax: 0236468060
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2009 12:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer