Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare DN76 Contract 5R13 Stei -Beius, km 102+660-133+660


Anunt de participare numarul 61836/21.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, etaj 11, cam. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA MARGARIT, Tel.021.318.66.62, Email: [email protected], Fax: 021.318.66.62, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare DN76 Contract 5R13Stei -Beius, km 102+660-133+660
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: amplasamentul DN76- Stei -Beius, km 102+660-133+660
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari privind constructia si finalizarea lucrarilor de reabilitare drum si poduri aferente DN76 Contract 5R13 Stei -Beius, km 102+660-133+660; Lucrari specifice care implica oricare si toate activitatile realizate sau de realizat de catre antreprenor pt achizitia de catre statul roman a titului de proprietate, transferul catre autoritatea contractanta a dreptului de administrare asupra acestora si emiterea documentelor cadastrale in legatura cu proprietatile expropriate, incluzand, fara limitare consultanta, reprezentare, asistenta, documentatii, schite, cercetare si alte activitati conexe celor de mai sus.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233130-9 - Lucrari de constructii de drumuri nationale (Rev.1)
74111000-0-Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitarea a 31 km de drum national si servicii de expropriere
Valoarea estimata fara TVA: 31, 410, 500EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 2.000.000 lei sau 555.200 euro . Garantie de buna executie 10%din pretul contractului fara tva
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Imprumut BEI 21.489 semnat intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat in cazul atribuirii contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certif. constatator pt indeplinirea oblig. de plata exigibile, impozite, taxe, contributii la asig soc catre Bugetului General consolidat (ANAF-DGFP) Certif constatator pt indeplinirea obligatiilor de plata exigibile, impozite, taxe si a altor venituri de la bugetul local. Dovada platii taxelor: formulare standard ale organismelor competente pt indeplinirea oblig. de plata la 31.06.2008/ulterior. Pers juridice straine trebuie sa depuna doc. probatoare pt a face dovada eligibilitatii cf cu solicitarile facute de Autorit Contractanta. Pt ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile Art 182 din OUG 34/2006.Certif. constatatoare pot fi in copie. Copia trebuie legalizata mentionand conform cu originalul, iar la cerere se va prezenta originalul.Capacit de exercit a activitatii profesionale (inregistrare)Cerinte oblig: Persoane fiz/jur romane: certif de inreg (CUI)-copie legalizata; certif emis de ORC - CCI locala sau nationala emis cu max. 30 zile inainte de depunere. Doc. vor fi prezentate in copie legalizata mentionand conform cu originalul. Certif. trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertei. Persoane fizice/jur. straine: Documente probatoare pt forma de inregistrare ca persoana juridica sau a inregistrarii/ certificarii sau a afilierii profesionale cf. legii in vigoare in tara in care ofertantul este rezident. Documentele oficiale depuse de o pers. Jur. straina vor fi prezentate in original sau in copie insotite de trad legalizata si autorizata in romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
situatia finaciara a ofertantului pt ultimii 3 ani;ofertantul va atasa copii ale bilanturilor sau (daca nu este cerut de legea tarii ofertantului) declaratii financiare acceptabile pt Autoritatea Contractanta pt ultimii 3 ani si raportul auditorului pt aceeasi perioada.cifra medie de afaceri anuala obtinuta din lucrari de constructii calculate ca valoare totala a platilor certificate pt lucrarile executate in ultimii 3 ani (calculate ca plati certificate pt lucrarile finalizate sau in curs de desfasurare); ofertantii vor depune copii ale paginilor relevante ale certificatelor de plata. Cerinta: 31.4 milioane Euro; Informatii referitoare la angajamentele de lucrari in curs;accesul ofertantului la linii de credit sau disponibilitatea resurselor financiare necesare pt executarea lucrarilor. Cerinta: 5 milioane Euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- informatii cu privire la exp. in lucrari de constr. similare ca antreprenor (inclusiv partener intr-o asociere), manager contractor sau subcontractor, pt lucrari similare ca natura si complexitate, in ultimii 5 ani; Cerinte : val. unui contract mai mare de 15.7 milioane (ptr. Contractele finalizate, val contr va fi dovedita prin certif. de finalizare relevante; pt. contr in curs cerinta va fi indeplinita de val lucr. Efectuate cf. certif. intermediar de plata). Exp. in activ. cheie; princip elem. de instalatii si echip. necesare pt finalizarea lucrarii;sursa principalelor materiale, prezentare grafica a organigramei Ofertantului inclusiv a legaturilor dintre partenerii unei asocieri si dintre Antreprenor si subantreprenor, insotita de CV detaliate ale pers. Cheie;pers. estimat propus pt a realiza Lucr. si Lucr. Specifice separat in staff strain si local, personal de management, personal calificat si necalificat, etc.Media orelor lucrate pe luna .Intentia de subcontr, cu detalierea lucrarilor propuse pt subcontr si a subcontractorilor propusi; Declaratie detaliata ref la metoda de lucru;Declaratie ref. la metoda de lucru pt. Lucr Specifice, Planul de Manag al Calitatii, cu certif ISO 9001 sau echiv;
-Planul de Manag al Traficului (TMP). Ofertantul se va asigura ca lucrarile pe fiecare sectiune sunt finalizate cat mai curand posibil, astfel incat perturbarea traficului sa fie minima; Planul de Manag. al Sanatatii si Sigurantei, cu certif ISO 18001 sau echiv;Planul de Manag. al Mediului, impreuna cu certif. ISO 14001 sau echiv ;Detalierea amanuntita a tuturor elementelor majore ale lucrarilor, care reprez >de 1% din valoarea pretului ofertat pt lucrari.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
propunere financiara
80%
Descriere:
2.
propunere tehnica
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.10.2008 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana, Engleza
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2008 13:00
Locul: CNADNR, BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, et. 11, cam 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, observatori MEF, imputernicitii ofertantilor(max 2 persoane/societate)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila GRATUIT si se poate procura de la sediul CNADNR, BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, et. 11, cam 5. Limba ofertei este romana si engleza. Documentele justificative si anexe pot fi furnizate de ofertant in alta limba cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere fidela a pasajelor relevante in limba romana si in limba engleza, caz in care pentru interpretarea ofertei, traducerea va prevala. Documentatia de atribuire este in limba engleza. Toata corespondenta si documentele schimbate intre ofertant si Autoritatea contractanta referitoare la oferta trebuie sa fie in limba romana si in limba engleza. Limba care prevaleaza pe parcursul derularii procedurii de atribuire este limba Engleza. Vol 1 (Instructiuni catre Ofertanti) al Documentatiei de Atribuire este disponibil si pe www.andnet.ro-achizitii publice.Eventualele modificari sau clarificari la documentatia de atribuire vor fi publicate pe www.andnet.ro-achizitii publice. Durata contractului este de 24 luni la care se adauga 24 de luni perioada de garantie a lucrarilor executate. Procedura de atribuire desfasurata conform Ghidului de Achizitii BEI, lansata prin publicarea unui anunt de invitare la precalificare in OJS (03.02.2006) a fost anulata la data de 21.07.2008.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030081, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la primirea comunicarii raspunsului considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR, -Directia Achizitii Publice, Serviciul Organizare si Derulare Achizitii IFI
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, et. 11, cam 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021.318 66 62, Email: [email protected], Fax: 021.318 66 62
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2008 15:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer