Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare drum DJ 713 Sinaia ? Cabana Cuibu Dorului ? Saua Dichiului ? Cabana Babele (km 0+000 ? km 16+000)


Anunt de participare numarul 102907/26.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Dambovita
Adresa postala:  Piata Tricolorului, Nr 1, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130060, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Achizitii Publice - Servicii, Lucrari, Produse, Tel. +40-245-207.612, In atentia:  ing. Traian ICOBET - Director Executiv, Email:  [email protected], Fax:  +40-245-616.827, Adresa internet (URL):  www.cjd.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare drum DJ 713 Sinaia ? Cabana Cuibu Dorului ? Saua Dichiului ? Cabana Babele (km 0+000 ? km 16+000)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 713 Sinaia ? Cabana Cuibu Dorului ? Saua Dichiului ? Cabana Babele (km 0+000 ? km 16+000)
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare drum DJ 713 Sinaia ? Cabana Cuibu Dorului ? Saua Dichiului ? Cabana Babele (km 0+000 ? km 16+000)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45220000-5-Lucrari de inginerie si de constructii (Rev.2)
45221110-6-Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
45230000-8-Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice, de autostrazi, de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrari de nivelare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
? Conform prevederilor din caietul de sarcini.
Pretul contractului de lucrari avand ca obiect ?Reabilitare drum DJ 713 Sinaia ? Cabana Cuibu Dorului ? Saua Dichiului ? Cabana Babele (km 0+000 ? km 16+000)? se va incadra in suma de 41.459.510 lei fara T.V.A.
Valoarea estimata a contractului de de lucrari avand ca obiect ?Reabilitare drum DJ 713 Sinaia ? Cabana Cuibu Dorului ? Saua Dichiului ? Cabana Babele (km 0+000 ? km 16+000)? este 45.545.980 lei fara T.V.A. si contine inclusiv valoarea cantitatilor suplimentare delucrari.
Achizitorul isi rezerva dreptul de a achizitiona lucrari suplimentare prin procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile art. 122 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006, pana la concurenta sumei de 45.545.980 lei fara T.V.A., insa numai cu conditia existentei resurselor financiare bugetare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea estimata fara TVA: 45, 545, 980RON
II.2.2) Optiuni
Da
conform prevederilor art. 122 lit. j din OUG nr. 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Garantia de participare: 800.000 lei, - Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului, exclusiv T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Bugetul Judetului Dambovita- Bugetul Judetului Prahova- Alte surse legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 1 (Declaratie privind eligibilitatea)
Formularul nr. 2 (Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)Certificatele/documentele:
- in original sau copie legalizata valabile la data depunerii candidaturilor, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit ? in cazul persoanelor juridice romane, sau- in original si traducere legalizata in limba romana valabile la data depunerii candidaturilor, eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit ? in cazul persoanelor juridice straine.
Formularul nr. 3 (Declaratie privind calitatea de candidat/ofertant la procedura de atribuire a contractului de lucrari)
Formularul nr. 4 (Imputernicire pentru semnatarul candidaturii/ofertei)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.1) Candidatul trebuie sa dovedeasca indeplinirea in ultimii 3 ani (2009, 2008 si 2007) a unui nivel minim al cifrei de afaceri de 90.000.000 lei (pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumei in euro la cursul B.N.R. valabil pentru data de 05.05.2010 (pentru persoanele juridice straine).
Cursul valutar valabil pentru aceasta data se va lua in calcul si pentru conversia altor valute.
Pentru operatorii economici care nu au avut activitate in unul sau mai multi din anii 2009, 2008 sau 2007, cifra de afaceri se va lua in considerare in mod corespunzator.
A.2) Candidatul trebuie sa dovedeasca ca la data depunerii candidaturii are acces la resurse reale negrevate de datorii, respectiv la linii de credit sau depozite confirmate de banci de peste 15.000.000 lei pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii (pentru persoanele juridice straine se va lua in calcul echivalentul sumei in EURO la cursul B.N.R. valabil pentru data de 05.05.2010, respectiv 4, 1352lei/euro. Cursul valutar valabil pentru aceasta data se va lua in calcul si pentru conversia altor valute.).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
B.1) Candidatii vor depune sub sanctiunea respingerii candidaturilor urmatoarele documente: - Formularul nr. 5 (informatii generale) completat.- Persoanele juridice romane- copii legalizate dupa situatiile financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierderi, anexe) pe anii 2007, 2008 si 2009, inregistrate la administratia financiara si/sau alte documente emise de autoritatile legale competente, din care sa rezulte respectarea cerintei minime obligatorii privind marimea cifrei de afaceri anuale medii.- Persoanele juridice straine- copie tradusa si legalizata (traducere autorizata) in limba romana dupa documentele relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.B.2) Candidatii vor depune sub sanctiunea respingerii candidaturilor urmatoarele documente: - Persoanele juridice romane/straine- declaratii bancare corespunzatoare care sa dovedeasca la data depunerii candidaturii a accesului la resurse reale negrevate de datorii, respectiv la linii de credit sau depozite confirmate de banci de peste 15.000.000 lei pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii (pentru persoanele juridice straine se va lua in calcul echivalentul sumei in euro la cursul B.N.R. valabil pentru data de 05.05.2010, respectiv 4, 1352lei/euro. Cursul valutar valabil pentru aceasta data se va lua in calcul si pentru conversia altor valute.).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A.1) Candidatul trebuie sa fi executat si finalizat, in ultimii cinci ani, cel putin un contract de lucrari similar cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit (lucrari de drumuri, viaducte si gaze)a carui valoare sa fie egala cu minim 45.000.000 lei. Se accepta indeplinirea conditiei si prin prezentarea in mod cumulativ a urmatoarelor contracte: lucrari de drumuri, lucrari de viaducte, lucrari de gaze, sau orice combinatie intre acestea, cu conditia ca contractul de lucrari de gaze sa nu fie mai mic de 500.000 de lei fara T.V.A., iar contractele de lucrari de drumuri si viaducte sa nu fie mai mici de 44.000.000 lei fara T.V.A.
A.2) Candidatul trebuie sa dispuna de utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare pentru indeplinirea contractului: excavatoare ? min. 3 bucati; autobasculante mai mari de 16t, ? min. 15 buc.; macara 15t-35t?min. 2 buc., statie de asfalt cu o capacitate de productie de min. 80 t/h ? min. 1 buc., statie de betoane cu o capacitate de productie de min. 40 m3/h ? min. 1 buc., statie de sortare agregate cu o capacitate de productie de min. 60 m3/h ? min. 1 buc., Mentiune: Candidatul va prezenta pentru statia de sortare agregate cu o capacitate de productie de min. 60 m3/h si certificatul (in original sau copie legalizata) privind indeplinirea obligatiilor de plata la Fondul pentru mediu sau echivalent (pentru persoanele juridice straine). Nu se accepta certificat in curs de emitere/eliberare., finisor pentru asternerea asfaltului latime min. 5m ? min. 3 buc., freza ? min. 1 buc., incarcator frontal ? min. 2 buc., laborator min. de grad III, autorizat ISC, buldozer ? min. 1 buc., vibrocompactor sau cilindru compactor ? min 4 buc., autogreder ? min. 2 buc., autobetoniere ? min. 4 buc., autocisterna apa ? min. 1 buc., autogudronator ? min. 1 buc., autocisterna transport emulsie ? min. 1 buc.pompa beton ? min. 1 buc., instalatie sudurain PE prin electrofuziune ? min. 2 buc.
A.3) Candidatul trebuie sa faca dovada ca poate sa elimine deseurile rezultate din demolare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
B.1) Candidatii vor depune sub sanctiunea respingerii candidaturilor urmatoarele documente: I. Formularul nr. 7 (declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani), completat in original.II. copii dupa contractele de lucrari de drumuri, viaducte si/sau gaze mentionate in Formularul nr. 7 in scopul dovedirii cerintei de la pct. A.1), precum si orice alt document relevant din care sa reiasa obiectul contractului.Mentiune: In cazul in care contractele contin clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lor, ofertantul este obligat sa prezinte paginile din contract din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului, precum si pagina finala cu semnaturi.III. copii dupa recomandarile din partea beneficiarilor sau document constatator referitor la indeplinirea obligatiilor contractuale pentru contractele mentionate in Formularul nr. 7in scopul dovedirii cerintei de la pct. A.1).IV. copii dupa procesele verbale la terminarea lucrarilor de drum si viaducte mentionate in Formularul nr. 7 in scopul dovedirii cerintei de la pct. A.1).B.2) Candidatii vor depune sub sanctiunea respingerii candidaturilor urmatoarele documente: a) Copie dupa Lista de inventar a obiectelor din dotare, in care vor fi marcate utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minimale solicitate - pentru utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice proprii.a) Copii dupa documentele de provenienta (facturi, declaratii vamale, contracte de furnizare, contracte de leasing) pentru utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice.b) Copii legalizate dupa rapoartele de inspectie emise de o organizatie specializata, in termenulde valabilate.B.3) Candidatii vor depune sub sanctiunea respingerii candidaturilor urmatoarele documente: Copie legalizata dupa contractul cu o societate de eliminare a deseurilor rezultate din demolare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
Natura exceptionala a situatiei economice actuale, precum si degradarea continua si in ritm alert a obiectivului afecteaza siguranta si accesul pe tronsonul respectiv.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
Experienta similara - 25 puncteUtilajele - 25 puncteCifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani - 25 puncteDovada accesului la linii de credit pentru garantii sau depozite - 25 puncte
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
55%
6.11
Descriere: Componenta financiara
2.
Esalonarea platilor
40%
4.44
Descriere: Componenta financiara
3.
Termen de garantie a lucrarii
5%
0.56
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 5
Pondere componenta tehnica: 45 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.07.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.07.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.07.2010 18:00
Locul: Prevederile art. 33 alin. 4 din H.G. 925/2006 nu sunt aplicabile
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- Punctajul minim care trebuie obtinut de candidati pentru a fi selectati in vederea participarii la cea de?a doua etapa a procedurii de atribuire, respectiv la etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati, prin aplicarea criteriului de selectie este de 70 puncte.- Atribuirea contractului se va face doar in cazul in care autoritatea contractanta va obtine fondurile necesare incheierii acestuia conform obligatiei prevazute de art. 94 din H.G. 925/2006.In cazul In care autoritatea contractanta nu obtine finantarea aceasta va fi exonerata de obligatiile create prin prezenta documentatie de atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stravopoleos nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030081, Romania, Tel. +40-21-310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +40-21-310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala:  B-dul Independentei nr. 34, Localitatea:  Targoviste, judetul Dambovita, Cod postal:  130104, Romania, Tel. +40-245-612.344, Email:  [email protected], Fax:  +40-245-611.893, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=120
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor legale in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Dambovita ? Directia Achizitii Publice ? Servicii, Lucrari, Produse
Adresa postala:  Piata Tricolorului nr. 1, Localitatea:  Targoviste, judetul Dambovita, Cod postal:  130060, Romania, Tel. +40-245-207.612, Email:  [email protected], Fax:  +40-245-616.827, Adresa internet (URL):  www.cjd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2010 10:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer