Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare drum judetean DJ 159: Limita Jud. Neamt - Bacesti - Babusa - Paltinis - Slobozia - Racova - Trohan - Pungesti - Silistea - Armasoaia - Blesca (DN 2F), km. 54+500-55+815, km. 76+945-86+035 (10,405 km.), judetul Vaslui


Anunt de participare numarul 51410/06.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Vaslui
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Petrica Manolachi, Tel.0235361095, Email: [email protected], Fax: 0235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare drum judetean DJ 159: Limita Jud. Neamt - Bacesti - Babusa - Paltinis - Slobozia - Racova - Trohan - Pungesti - Silistea - Armasoaia - Blesca (DN 2F), km. 54+500-55+815, km. 76+945-86+035 (10, 405 km.), judetul Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Romania, judetul Vaslui, drumul judeteanDJ 159.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborarea proiectului tehnic, adetaliilor de executie si executia lucrarilor la obiectivul Reabilitare drum judetean DJ 159: Limita Jud. Neamt - Bacesti - Babusa - Paltinis - Slobozia - Racova - Trohan - Pungesti - Silistea - Armasoaia - Blesca (DN 2F), km. 54+500-55+815, km. 76+945-86+035 (10, 405 km.), judetul Vaslui
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborarea proiectului tehnic, adetaliilor de executie si executia lucrarilor pentru reabilitarea a 10, 405 km. de drum judetean pe DJ 159: Limita Jud. Neamt - Bacesti - Babusa - Paltinis - Slobozia - Racova - Trohan - Pungesti - Silistea - Armasoaia - Blesca (DN 2F), km. 54+500-55+815, km. 76+945-86+035 , judetul Vaslui.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 921, 667RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 20000 lei. Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Credit extern si buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si contributiile pentru asigurarile sociale de stat; Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, Certificat de inregistrare, Certificat de atestare eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania, Certificat de inregistrare in scopuri de TVA persoane juridice/fizice romane; Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional - persoane juridice/fizice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta copii ale bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani egala sau mai mare de 5.000.000 lei (RON), sau pe perioada de la infiintare, daca aceasta perioada este mai mica de 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani formular 12F.
-Experienta similara - formular anexa - din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
-Contractul de antrepriza si subantrepriza (daca este cazul), pentru lucrarea prezentata ca similara (proiectare si executie), sau contract de servicii de proiectare daca activitatea a fost executata de colaboratorii, subcontractantul sau asociatul ofertantului declarati in oferta si contract de lucrari.-Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, incheiat conform H.G. nr. 273/1994, pentru lucrarea prezentata ca similara.
-Recomandare din partea beneficiarului lucrarii (proiectare si executie) prezentate ca similara, privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale-Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari formular 12H.
-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.
-Declaratie privind asigurarea cu personal responsabil direct de indeplinirea contractului de lucrari formular anexa - din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
-CV urile personalului resposabil cu indeplinirea contractului inclusiv al proiectantului de specialitate din care sa rezulte lucrarile similare ca natura si complexitate realizate si experienta in domeniu.
-CV -ul si copia atestatului pentru responsabilul tehnic.Proiectantul de specialitate si Responsabilul tehnic cu executia vor completa si Declaratia de disponibilitate formular anexa din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Indeplinirea in ultimii 5 ani a cel putin unui contract care a avut ca obiectproiectarea si executia unor lucrari similare ca natura si complexitate cu lucrarile supuse licitatiei (potfi prezentate si doua contracte separate unul de proiectare si unul de lucrari similare canatura si complexitate).-Ofertantul trebuie sa dispuna de cel putin un inginer proiectant de specialitate (CCFDP) cu experienta in domeniu ; Activitatea de proiectare poate fi realizata : cu personal propriu angajat ;poate fi subcontractata unui agenteconomic specializat ;prin contract de colaborare cu personal specializat ;prin asociere cu un agent economic de specialitate.-Ofertantul trebuie sa dispuna de utilaje instalatii, echipamente tehnice strict necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.-Ofertantul trebuie sa dispuna de cel putin un responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul lucrarii supuse licitatiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.05.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: C.J.Vaslui, camera 322; Plata la casierie, etaj 2, camera 213 sau in contul RO72TREZ65621360250XXXXX Trezoreria Vaslui, cod fiscal 3394171.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.06.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.06.2008 11:00
Locul: Consiliul judetean Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, judetul Vaslui, Romania.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232 260600, Email: [email protected], Fax: 0232 255907
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui Compartimentul juridic-contencios
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel.0235361089, Email: [email protected], Fax: 0235361090, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.05.2008 13:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer