Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitare drum judetean DJ121 Covasna ? Zabala ? Imeni ? Catalina ? Tg.Secuiesc, Km 32+000 ? 49+100, judetul Covasna?


Anunt de participare numarul 110851/09.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Covasna
Adresa postala:  Piata Libertatii nr. 4 Sfantu Gheorghe, Localitatea:  Sfantu Gheorghe, Cod postal:  520008, Romania, Punct(e) de contact:  Agoston Szabo;, Tel. 0267311190, In atentia:  KLARIK Laszlo Attila, Email:  [email protected], Fax:  0267351228, Adresa internet (URL):  www.kvmt.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
E&M CONSULT SRL
Adresa postala:  str.Viitorului, nr.24, bl.7, sc.C, ap.16, Localitatea:  Sfantu Gheorghe, Cod postal:  520056, Romania, Tel. 0267310024, In atentia:  ec.MOCANU Marius Liviu, Email:  [email protected], Fax:  0367811539, Adresa internet (URL):  www.emconsult.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitare drum judetean DJ121 Covasna ? Zabala ? Imeni ? Catalina ? Tg.Secuiesc, Km 32+000 ? 49+100, judetul Covasna?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ121 Covasna ? Zabala ? Imeni ? Catalina ? Tg.Secuiesc, Km 32+000 ? 49+100, judetul Covasna
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare drum judetean DJ121 Covasna ? Zabala ? Imeni ? Catalina ? Tg.Secuiesc, Km 32+000 ? 49+100, judetul Covasna
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45221100-3-Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)
45221110-6-Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitare drum judetean DJ121 Covasna ? Zabala ? Imeni ? Catalina ? Tg.Secuiesc, Km 32+000 ? 49+100, judetul Covasna
Valoarea estimata fara TVA: 45, 734, 015.79RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 900.000 lei.Se constituie: 1.instrument de garantare emis de o societate bancara;2.instrument de garantare de o societate de asigurari;3.prin virament bancar.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat prin: "Program Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 2 Domeniul major de interventie 2.1"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Un acord de asoc. prin care sa se statueze ca toti part. sunt respons. in mod egal, uniti si individual pentru realizarea contract, numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Completarea Formularului nr. 12 A din Sectiunea a V-a Declaratie privind eligibilitatea;
2.Completarea Formularului nr. 12 B din Sectiunea a V-a Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G.34/2006;
3.Completarea Formularului nr. 12 C din Sectiunea a V-a? Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
4.Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat, local. Pentru persoanele straine: document similar emis de organele fiscale abilitate din tarile respective.
5.Certificat constatator emis de ORC;
6.Copie dupa Certificatul de inregistrare;
7.Documente edificatoare care sa dovedeasca ca sunt intreprinderi mici si mijlocii, emise de utoritatile competente din tara de rezidenta (daca este cazul);
8.Pentru nerezidenti documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri), valabil pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Completarea Formularului?Informatii generale? din Sectiunea a V-a;
2.Document din care sa rezulte o capacitate de sustinere financiara a lucrarilor de catre ofertant pentru 15% din valoarea ofertei inclusiv TVA.
3.Prezentarea bilanturilor contabile la finele urmatoarelor perioade: 2007, 2008, 2009 vizate si
inregistrate de organele competente;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) va fi de cel putin 91.000.000 lei din lucrari de constructii si reparati drumuri;2.Profitul net conform ultimului bilant contabil anual (2009)trebuie sa fie pozitiv;3.Capacitate de sustinere financiara a lucrarilor de catre ofertant pentru 15% din valoarea ofertei inclusiv TVA.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Prezentare Formular Nr. 12 H ?Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari" insotita de anexa, din Sectiunea a V-a;
2.Prezentare Formular 12 I ?Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimi 3 ani?, din Sectiunea a V-a;
3.Prezentarea Formularul 12 F, Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii
5 ani, insotit de anexa, din Sectiunea a V-a;
4.certificarea implementarii Sistemului de management al calitatii de catre firmele ofertante, respectiv ISO 9001:2001 sau
echivalentul acestuia din seriile de standarde europene relevante;
5.certificarea implementarii Sistemului de anagement al mediului de catre firmele ofertante,
respectiv ISO 14001:2005 sau echivalentul acestuia din seriile de standarde europene relevante;
6.certificarea implementarii Sistemului de management conditiilor de munca respectiv
OSHAS 18001 sau echivalentul acestuia din seriile de standarde europene relevante;
7.certificarea sistemelor de management al responsabilitatii sociale respectiv certificare
SA8000 sau echivalentul acestuia din seriile de standarde europene relevante;
8.Formularul nr. 12 G "Declaratia privind/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora si
anexa alaturata din Sectiunea a V-a;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Statie de betoane cap. de minim 50 mc/h ? 2 buc. Statiile de betoane vor fi situate la o dist. care sa asigure calitatea betonului la standardele solicitate in caietul de sarcini.2. Statie de preparat mixt. asfaltice cap. minim 80 tone/h ? 1 buc.Statia de mixturi asfaltice ? cu o cap. de minim 80 tone / h, la o dist. care sa asigure o calit. corespunzatoare a asfaltului in conf.cu STAS 174-2. Statia de mixturi asfaltice trebuie sa fie agrementata tehnic si autorizata din puncte de vedere al protectiei mediului. Calitateacorespunzatoare a mixturii asfaltice se va interpreta in intelesul prevederilor imperative ale STAS 174-2.3. Statie de preparat emulsie bituminoasa ? 1 buc. 4. Rulou compactor pe pneuri ? 1 buc.5. Rulou compactor vibrator mixt ? 3 buc.6. Compactor vibrator ? 4 buc.7. Compactor cu crampoane ? 1 buc.8. Repartizator finisor mixturi asfaltice ? 4 buc. 9. Instalatie de aplicare a emulsiei bituminoase ? 2 buc.10. Autogreder ? 2 buc.11. Incarcator pe pneuri ? 2 buc.12.Excavator pe senilesau pneuri ? 2 buc.13. Buldoexcavatoare ? 2 buc.14. Motocompresor ? 2 buc15. Freza pentru imbracaminti asfaltice side beton de 500 mm16. Freza pentru imbracaminti asfaltice si de beton de 1000 mm17. Instal. de forat si format coloane dinbeton ? 1 buc18. Autobetoniera 5, 5 mc ? 4 buc.19. Laborator atestat gradul II20. Perie mecanica? 1 buc.21. Autobasculanta: - 7, 5 ? 10 to ? 20 buc.- 12-18 to ? 10 buc.- Peste 18 to ? 20 buc22. Seturi de semnalizare luminoase ? 2 buc II.Ofert. trebuie sa prezinte minim urmatorul nr. de personal de specialitate: Sef santier exp. 8 ani 1 pers., Ing. constructor exp. 5 ani 3 pers., Ing.constructii drumuri ? atestat RTE experienta 5 ani 2 pers., Responsabil cu controlul calitati exp.5 ani 2 pers.III. Exp. similara in val. de minim 45.700.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie in luni pentru lucrari poduri
5%
Descriere:
3.
Perioada de garantie in luni pentru lucrari drum
5%
Descriere:
4.
Termen de mobilizare in perioada de garantie in ore
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
LIC se va desfasura intr-o singura runda de o zi, elementul reofertabil va fi pretul.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S218-314030 din 12.11.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.12.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.12.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2010 11:00
Locul: Sediul Autoritati Contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de licitatie si reprezentanti ofertantilor respectiv expertii cooptati.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat din: - Program Operational Regional 2007-2013 Axaprioritara 2 Domeniul major de interventie 2.1
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire completa este disponibila in SEAP.Finalizarea lucrari se va face in celmult 10 luni, fara a depasi termenul limita de 08.01.2012
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Brasov
Adresa postala:  Bl. Eroilor nr.5 , Localitatea: Brasov , Cod postal: 603356, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  603356, Romania, Tel. 0268413741, Email:  [email protected], Fax:  0268413741, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepind cu ziua urmatoare luari la cunostinta despre un act al autoritati contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Covasna-Compartiment Juridic-contencios si control acte administrative
Adresa postala:  Piata Libertatii, nr.4, Localitatea:  Sfantu Gheorghe, Cod postal:  520008, Romania, Tel. 0267311190, Email:  [email protected], Fax:  0267351228, Adresa internet (URL):  www.kvmt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2010 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer