Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI ETAPA III ZONA POIANA MARULUI SINCA, JUDETUL BRASOV.


Anunt de participare numarul 20001/20.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: Cozma Petrovici, Tel.0268/410777/213, In atentia: Cozma Petrovici, Email: [email protected], Fax: 0268/472305, Adresa internet (URL): www.judbrasov.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
Adresa postala: Str. Nicolae Balcescu nr.67, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500019, Romania, Punct(e) de contact: Cozma Petrovici, Tel.0268410777/213, In atentia: Cozma Petrovici, Email: [email protected], Fax: 0268472305
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
Adresa postala: Str. Nicolae Balcescu nr.67, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500019, Romania, Punct(e) de contact: Cozma Petrovici, Tel.0268410777/213, In atentia: Cozma Petrovici, Email: [email protected], Fax: 0268472305
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
Adresa postala: Str. Nicolae Balcescu nr.67, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500019, Romania, Punct(e) de contact: Cozma Petrovici, Tel.0268410777/213, In atentia: Cozma Petrovici, Email: [email protected], Fax: 0268472305
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZI ETAPA III ZONA POIANA MARULUI SINCA, JUDETUL BRASOV.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Drumurile comunale si strazile din zona Poiana Marului-Sinca
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LotI-Reabilitarea a 3 drumuri comunale-22, 000 km (DC 9; DC 5;DC Sinca NouaVladeniDumbravita ;DC 5 Sinca NouaPaltinHolbav );LotII-Reabilitarea strazilor in intravilanul localitatilor-11, 000 km (Sinca Noua , Sinca Veche).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LotI-Reabilitarea a 3 drumuri comunale-22, 000 kmLotII-Reabilitarea strazilor in intravilanul localitatilor-11, 000 km
Valoarea estimata fara TVA: 11, 700, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 50.000 lei - scrisoare de garantie bancara sau ordin de plata in contul RO33TREZ1315006XXX000169; Garantie de buna executie - 5%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local si sustinerea financiara a lucrarilor de catre ofertant ptr. 1 an. Plata se va face in conformitate cu legislatia in vigoare.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG34/2006; Certificat atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat; Cerificat fiscal privind impozitele si taxele locale; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, nu ma vechi de 30 zile; CUI emis de Oficiul Registrului Comertului+Anexa (copii); Certificat de atestare eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri.
Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Bilantul contabil pe anii 2004, 2005, 2006;
-informatii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani;
-lichiditate generala;
-solvabilitate;
-scrisoare de bonitate bancara.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-cifra de afaceri: minim 5.000.000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratie cu personalul disponibil, responsabil direct cu executia lucrarilor
-declaratie cu dotarile specifice si utilajele;
-declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani;
-PV receptie si recomandari din partea beneficiarilor vizate de ISC;
-plan de urmarire a calitatii;
-ISO90001; ISO 14001; OHSAS 18001 sau echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-lucrare de minim 3.500.000 lei;
-minim 3 recomandari ptr. 3 lucrari similare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.07.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 400 RON
Conditii si modalitate de plata: OP in contul RO65TREZ13121360250XXXXX Trezoreria Brasov sau in numerar la sediu Consiliului Judetean Brasov, B-dul Eroilor nr.5, parter, camera 8.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.07.2007 10:00
Locul: Str. Nicolae Balcescu nr.67, parter, camera 1.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali sau imputernicitii cu copie dupa B.I./C.I. sau pasaport.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104342
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Brasov
Adresa postala: Str. 15 Noiembrie nr.45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel.0268413056, Fax: 0268418054
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator a actului considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel.0268410777/213, Email: [email protected], Fax: 0268472305
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2007 15:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer