Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian si Gura Vaii


Anunt de participare (utilitati) numarul 146854/01.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECOM S.A. - DROBETA TURNU SEVERIN
Adresa postala: Bdul. Carol I, NR. 53, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220146, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 352401330, In atentia: Crivac Cristian, Email: [email protected], Fax: +40 352401330, Adresa internet (URL): http: //www.secom-mehedinti.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitare, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian si Gura Vaii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Vaii -judetul Mehedinti
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste incheierea unui contract de achizitie publica de lucrari avand ca obiect , , eabilitare, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian si Gura Vaii?.Valoarea estimata a contractului este de 120.507.546, 24 lei fara TVA, respectiv 27.779.517, 34 euro fara TVA calculata la cursul InforEuro din data de 29.02.2012 pentru 1 euro = 4, 3380 lei (conform Deciziei de Aprobare nr. C(2012) 1284 din 29.02.2012 a Comisiei Europene, cu nr. 24123 de inregistrare in SMIS-CSNR), din care 5.424.487, 07 lei, cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum au fost definite de proiectant in devizul general, in conformitate cu art.29.alineatul (2^1)din OUG 34/2006, reprezentand un procent de 4, 501367125% raportat la valoarea estimata a contractului.Alimentare cu apa:
- reabilitarea conductelor de alimentare cu apa ? 10, 67 km
- extinderea sistemelor de alimentare cu apa - 65, 29 km
- contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa;
- prevederea unor noi statii de pompare in cadrul sistemelor de alimentare cu apa;
- reabilitarea rezervoarelor pentru inmagazinarea apei;
- prevederea unor noi rezervoare pentru inmagazinarea apei;
Canalizare:
- reabilitarea colectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferente ? 5, 54 km
- extinderea sistemelor de canalizare ? 90, 70 km
- prevederea unor noi statii de pompare in cadrul sistemelor de canalizare;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45247270-3-Lucrari de constructii de rezervoare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata a contractului este de 120.507.546, 24 lei fara TVA, respectiv 27.779.517, 34 euro fara TVA calculata la cursul InforEuro din data de 29.02.2012 pentru 1 euro = 4, 3380 lei (conform Deciziei de Aprobare nr. C(2012) 1284 din 29.02.2012 a Comisiei Europene, cu nr. 24123 de inregistrare in SMIS-CSNR), din care 5.424.487, 07 lei, cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum au fost definite de proiectant in devizul general, in conformitate cu art.29.alineatul (2^1)din OUG 34/2006, reprezentand un procent de 4, 501367125% raportat la valoarea estimata a contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 120, 507, 546.24RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va prezenta in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 (virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari), in cuantum de 2.301.661, 18 lei (pt. o perioada de valabilitate de 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor), echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta la cursul BNR care se va raporta la data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 10 zile. G.P in original, trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora pt. deschiderea ofertelor respectand cerintele exprimate in Formularul 1 din cadrul Sectiunii- Formulare. G.P va putea fi prezentata sub forma prevazuta de art. 86 din HG 925/2006 in conformitate cu cerintele prevazute in Formularul 1 din cadrul Sectiunii - Formulare. G.P i se vor aplica prevederile art. 278^1 alin. 1 lit. d) din OUG 34/2006. Cuantumul retinerii garantiei de participare va fi de 12.545, 08 lei. G.P va fi prezentata in original in limba romana. G.P in original prezentata in alta limba decat limba romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana, legalizata.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de buna executie se va prezenta in conformitate cu prevederile art. 90 alin. 1) din HG 925/2006 (virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari), care devine anexa la contract, in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului (conform art. 89 alin. 2 din HG 925/2006), respectand in totalitate cerintele exprimate in Formularul 2 din cadrul Sectiunii - Formulare. Garantia de buna executie va fi prezentata in original in limba romana. Garantia de buna executie in original prezentata in alta limba decat limba romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana, legalizata.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
1.Fond Coeziune: 78, 38% 2.Buget stat: 11, 99% 3.Buget local: 1, 84% 4.Imprumut operator regional: 7, 79%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire cerinta 1: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4)/ Cazier judiciar al operatorului economic/ Cazier judiciar al administratorului/directorului generalCERINTA 2:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonantaConditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)- documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Modalitatea de indeplinire cerinta 2: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 4).In sustinerea acesteia vor fi prezentate documente care sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, fata de bugetul consolidat precum si fata de cel local.CERINTA 3: - Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" Modalitate de indeplinire cerinta 3: prezentarea Formularului nr. 5.CERINTA 4: Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitate de indeplinire cerinta 4: prezentarea Formularului nr. 6.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director General ? ing. GEORGE LIVIU LUPULESCU, Director Economic ? ec. MARIANA ALEXANDRONIU, Director Tehnic ? sing. CORNEL DUMANGIU, Comp.juridic ? jr. MARIAN BUZATU, Sef Comp.juridic - jr. AURELIAN MARIUS LUNGULEASA, Comp. UIP Fonduri de Coeziune ? ing.DUMITRESCU ROMEO, Sef Comp. UIP Fonduri de Coeziune - EPURAN SORIN, Comp. UIP Fonduri de Coeziune - ing. TURBAT ADRIAN, Comp. UIP Fonduri de Coeziune ? ing. STANCIU DARIUS, Comp. UIP Fonduri de Coeziune ? sing. SURDULESCU RADU, Comp. UIP Fonduri de Coeziune ? ing. POPESCU IOAN, Sef Comp. Achiziti Publice ? ing. CRISTIAN CRIVAC ILIE, Comp. Achiziti Publice ? ing. VLADICA GHEORGHE, Comp. Achiziti Publice ? ec. NICOLICEA ROBERT, Comp.Achizitii Publice - ec. VILCEANU ALEXANDRU, Comp. Tehnic ? ing. DRAGUT CRISTIANSef Sectie Statie de Epurare Ape Uzate ? ing. ILIE CRISTIAN
Comp. Achiziti Publice ? ref. DUMITRASCONIU IONELA LARISA, In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. Neindeplinirea unuia din criteriile de mai sus vor conduce automat la excluderea Ofertantului si respingerea ofertei.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. CERINTA 1:
Persoane juridice/fizice romane : Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Modalitate indeplinire cerinta 1: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiese faptul ca ca informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Persoane juridice/fizice straine : Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din documentul care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic.Modalitate indeplinire cerinta 1: - persoane juridice/fizice straineDocument care dovedeste forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Document care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic.
Documentele vor fi prezentate in traduceri autorizate si legalizate, in limba romana de catre un traducator atestat .In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent in codul CAEN din documentul care atesta obiectele de activitate ale operatorului economic.CERINTA 2: Persoane juridice/fizice straine: Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
Modalitate de indeplinire cerinta 2:
Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.NOTA: Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul ca inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa solicite ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte pentru conformitate documentele in original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1: Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011,
2012) sa fie de cel putin egala cu115.083.059, 17 lei. Pentru conversia in lei
a situatiilor financiare prezentate in alte monede, se va lua in considerare
cursul mediu de referinta leu/ alta valuta publicat de Banca Centrala
Europeana pentru anul respectiv.
Prezentare documente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formularul nr. 7;
Prezentare documente relevante, cum ar fi:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
In cazul ofertantilor din
categoria IMM - urilor (facand dovada in acest sens prin
prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare), valoarea pentru media
cifrei de afaceri pe anii 2010, 2011, 2012 se considera
indeplinita daca este in cuantum de 50% din valoarea solicitata.
In situatia in care ofertantul este o asociere formata exclusiv din
operatori economici incadrati in categoria IMM-urilor, persoane
fizice sau juridice romane si/sau straine, care depun oferta
comuna, aceasta asociere beneficiaza de aceeasi reducere a
mediei cifrei de afaceri, respectiv 50% din valoarea solicitata.
Operatorii economici ? persoane juridice straine ? pot beneficia
de reducerea nivelului minim al cifrei de afaceri solicitate prin
documentatia de atribuire, numai daca vor prezenta documente
edificatoare emise de autoritati competente in tara de resedinta
din care sa reiasa faptul ca au un statut similar celui de IMM din
Romania. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate
in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Persoanele
juridice straine vor atasa, documente relevante in copie
certificata, insotite de traducere autorizata in limba romana.
CERINTA 2: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este
stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza
toate situatiile, atunci autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o
declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista
prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie
autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare
sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Daca
exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant,
autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile
competente.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Prezentare o declaratie pe propria raspundere sau declaratie
autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative
sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are
competente in acest sens.
CERINTA 3: Un operator economic poate, in scopul derularii contractului, sa
recurga la capacitatile economice si financiare ale altor persoane
fizice/juridice, indiferent de natura relatiilor dintre acestea, in conformitate cu
prevederile din OUG 34/2006, art. 186. In acest caz, Ofertantul va respecta
prevederile art. 186, alin (2) din OUG 34/2006. In cazul in care Ofertantul isi
demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea
acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta
persoana, atunci Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care
beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective
(se va completa Formularul 7A (Angajament privind sustinerea financiara) si
formularul 7B din Sectiunea ? Formulare, prin care aceasta confirma faptul
ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor
art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art.69^1 din OUG 34/2006.
Se solicita prezentarea formularelor4 si 6.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formulare nr.4, 6, 7A si 7B.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1: Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat
urmatoarele: Pentru Contracte de executie retele de canalizare ? Ofertantul
trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect
realizarea a cel putin 48, 12km de retele de canal.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare Lista
principalelor lucrari de retele de canalizare executate in ultimii 5 ani, insotita
de:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau
documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la
finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa:
beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii
contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste
faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale
in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Se vor solicita ofertantilor care vor depune oferta, urmatoarele
documente:
1.Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5
ani (calculati de la data limita de depunere a ofertelor), conform
Formularului 8 din documentatia de atribuire.
Se va prezenta o lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5
ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti
privat, insotita de:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate
sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile
contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste
documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea),
perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei
lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala
care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in
conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost
duse la bun sfarsit.
CERINTA 2: Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat
urmatoarele: Pentru Contracte de executie retele de apa potabila ?
Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut
ca obiect realizarea a cel putin 37, 98 km de retele de apa potabila si sau
aductiuni de apa potabila.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare Lista
principalelor lucrari de retele de apa potabila executate in ultimii 5 ani, insotita
de:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau
documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la
finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa:
beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii
contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste
faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale
in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Se vor solicita ofertantilor care vor depune oferta, urmatoarele
documente: 1.Declaratie privind lista principalelor lucrari
executate in ultimii 5 ani (calculati de la data limita de depunere
a ofertelor), conform Formularului 8 din documentatia de
atribuire. Se va prezenta o lista a principalelor lucrari executate
in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati
contractante sau clienti privati. Lista principalelor lucrari de apa
potabila executate in ultimii 5 ani, insotita de:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate
sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile
contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste
documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea),
perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei
lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala
care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in
conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost
duse la bun sfarsit.
CERINTA 3: Informatii privind partea din contract pe care operatorul
economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a
preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si
datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din
OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Nota:
Daca ofertantul castigator va subcontracta o parte sau anumite parti din
contract, Autoritatea Contractanta solicita prezentarea contractelor incheiate
intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta, la data incheierii
contractului de lucrari.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Formulare nr.6 si 16.
CERINTA 4: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnicasi profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cuprevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (se va completa Formularul 8A (Angajament privind sustinerea tehnica) si Formularul 8B din ? Formulare, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 al OUG 34/2006 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se solicita prezentarea formularelor4 si 6.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
PrezentareFormulare nr.4, 6, 8A si 8B.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu
SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care
atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de
management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce
urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi
prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu
urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca
indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism
independent care atesta ca acesta are implementat, conform
ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile
care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor
furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul
specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard,
trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta
stabilite de acesta.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu
SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care
atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de
management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce
urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi
prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in
indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism
independent care atesta ca acesta are implementat, conform
ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activitati
care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor
furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile
pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu
afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
8425 / 20.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2013 12:00
Locul: Sediul SECOM SA , Bdul Carol I, nr. 53, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Observatorii UCVAP, persoanele imputernicite de catre ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): 1.Fond Coeziune: 78, 38% 2.Buget stat: 11, 99% 3.Buget local: 1, 84% 4.Imprumut operator regional: 7, 79%
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
1.IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE, TOATE DOCUMENTELE CARE VOR FI PREZENTATE INTR-O ALTA LIMBA DECAT LIMBA ROMANA, DE CATRE OFERTANTII PERSOANE FIZICE/JURIDICE ROMANE/STRAINE, VOR FI INSOTITE DE TRADUCEREA AUTORIZATA IN LIMBA ROMANA, LEGALIZATA LA NOTARIAT.2.In conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011 si art. 35 din HG 925/2006, Comisia de Evaluare de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prezentate de acestia pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.3.Pentru o pregatire corespunzatoare a ofertelor, posibilii ofertanti oricand pot apela la Autoritatea Contractanta pentru informatii suplimentare si posibilie vizite pe amplasamentele vizate.4.Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, cu conditia ca noile propuneri financiare reofertate sa nu depaseasca propunerile financiare ofertate initial. In vederea departajarii ofertelor, se va solicita reofertarea in plic inchis a propunerilor financiare, intr-un termen solicitat de Autoritatea Contractanta, ce nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare de la data solicitarii.5.In cadrul propunerii financiare, in formularul de oferta - Formularul 11, se va evidentia ca element constitutiv si distinct al acestuia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii finaciare constituite/depuse (4, 501367125%).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG 34/2006, art. 256^2, lit. a), respectiv 10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea SECOM.SA
Adresa postala: Bulevardul Carol I, Nr.53, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220146, Romania, Tel. +40 352401330, Email: [email protected], Fax: +40 352401330, Adresa internet (URL): http: //www.secom-mehedinti.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2013 15:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer