Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitare functionala a Pietei Revolutiei din municipiul Slobozia, Cod SMIS 10888?.


Anunt de participare numarul 145904/21.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slobozia
Adresa postala: Str. Episcopiei, Nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920023, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Trifan, Tel. +40 0243231401, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0243212149, Adresa internet (URL): www.sloboziail.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitare functionala a Pietei Revolutieidin municipiul Slobozia, Cod SMIS 10888?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Slobozia
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general vizeaza : reabilitarea functionala a Pieteti Revolutiei din municipiul Slobozia.
Valoarea estimata a contractului este de 40 089 056 lei si este formata din:
- amenajari pentru protectia mediului: 102 680 lei;
- cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 2 957 260 lei;
- constructii si instalatii: 31 973 900 lei;
- dotari de specialitate: 654 700 lei;
- organizare de santier: 1 002 220 lei;
- diverse si neprevazute: 3 398 296 lei.
Cuantumul de3 398 296 leiaferent cheltuielilor de diverse si neprevazute reprezinta un procent de 9, 27 % din valoarea cheltuielilor pentru investitia de baza, respectiv 36 690 760 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45112700-2-Lucrari de arhitectura peisagistica (Rev.2)
45223310-2-Lucrari de constructii de parcari subterane (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata fara TVA: 40 089 056 lei
Valoarea estimata fara TVA: 40, 089, 056RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :700 000 lei. Garantia este valabila 150 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie conform articolelor 86 (1) si (6) din HG 925/2006. Contul pentru virarea garantiei de participare este: RO56TREZ3915006XXX000125 deschis la Trezoreria municipiului Slobozia, cod fiscal 4365352. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei precizate la IV.3.7. din Fisa de date a achizitiei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile .In masura in care CNSC respinge o contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare o suma in conformitate cu prevederile art.278ยน alin(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul acestei retineri este de 11 199, 08 lei.In cazul ofertantilor care se asociaza in vederea depunerii unei oferte comune, garantia de participare poate fi constituita pe numele oricaruia dintre operatorii economici asociati.IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare, in acest caz se va prezentaformular nr.11-declaratieprivind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Garantia de buna executie a contractului este de 10 % din valoarea totala a contractului, exclusiv T.V.A. Modul de constituire conform art.90 din HG 925/2006 cu mod. si comp.ulerioare.Modul de restituire conf.art. 92, alin (2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. Ofertantul va mentiona in oferta sa financiara, sau intr-o solicitare prezentata la semnarea contractului, modul de constituire al garantiei de buna executie.Garantia de buna executie se va constituiin termen de 7 zile de la data incheierii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse de finantare: FEDR ? 80, 26% , buget de stat ? 17, 62% , buget local Slobozia ? 2, 12%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta: 1.Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului, in temeiul art. 180 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, precum si tertul sustinator in cazul sustinerii.)2.Declaratie pe propia raspundere a ofertantului, in temeiul art. 181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul nr. 2 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar in cazul sustinerii tertul sustinator va prezenta acest formular doar pentru cazurile prevazute la lit. a), c1) si d) din art. 181).
3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Prezentare Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)4.Certificat de participare cu oferta independenta-Prezentare Formularul nr. 4 din Sectiunea Formulare.Nota: In cazul in care ofertantul este o asociere, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)5.Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul nr. 5 din Sectiunea Formulare. (Acest document va fi prezentat de catre Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Tert sustinator.)Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii deatribuire conf. art 69^1 din OUG 34/2006 sunt: - Alexandru Stoica?Primar, - Valentin Bacanu?Viceprimar, - Cezar Zamfir?Viceprimar, - Agripina-Gabriela Costea-Secretar Municipiu, - Adrian Trifan ?Director executiv Directia economica, Comisia de evaluare: - Iorga Draguta-Compartiment Achizitii Publice, Concesiuni ;
- Presedinte comisie de evaluare cu drept de vot;
- Hamza Eugenia-Consilier Primaria Slobozia ? membru;
- Mihai Catalina-Compartiment Registru Agricol, Fond Funciar - membru
- Valentin Tudoran? Director executiv D.A.P.L.;
- Ambrus Alexandru- Servicul Urbanism si Amenajarea Teritoriului-membruMembrii de rezerva: - Cucoranu Violeta-Compartiment Achizitii Publice, Concesiuni ;
- Stefan Elena-Serviciul Executie Bugetara;
- Andreea Tastaman- Serviciul juridic - membru, - Lefter Paula ? Compartiment Achizitii Publice, Concesiuni ;
-Novac Ramona- Florentina - Serviciul Juridic;
Consilieri locali : Beciu Elisabeta, Branza Sorin, Chiru Ion, Constantinescu Emil, Conescu Andreea, Dacici Mirela, Ion Marian, Ionita Gabriel, Manea Gigi, Musat Gabriel, Nedelcu Danut, Nuta Gheorghe, Olaru Vasile, Radu Paros-Mihaita, Raileanu Ionut-Viorel, Sava Stefan, Teculescu Petru-Madalin, Tron Andrei, Vasile Cornel.6. Ofertantii vor prezenta certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva), din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in sensul ca acestea trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii exigibile la data de 25 a lunii anterioare termenului limita de depunere a ofertelor(conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal). Vor depune certificatul de taxe si impozite locale urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).
Nota : Operatorii economici nerezidenti(straini), au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine(de exemplu: certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana 1.a)Persoanele juridice/fizice romanevor prezenta certificat constator emis de ONRC din care sa reiasa obiectul de activitate al ofertantului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului trebuie sa ateste faptul ca ofertantul are autorizate urmatoarele activitati: - lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor;
- lucrari de constructii de parcari subterane;
- lucrari tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii;
- lucrari de instalatii electrice si alte lucrari de instalatii pentru constructii;
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator in original sau copie legalizata.b)Persoanele juridice /fizice straine vor prezenta documente necesare pentru dovedirea unei forme de inregistrare/atestare ori a apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului solicitat (pentru ofertantii persoane fizice autorizate/persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului propuse de ofertantii persoane juridice;
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident .Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare)trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
3. Ofertantul trebuie sa detinaurmatoarele certificari/autorizatii/atestate pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului solicitat, valabile la data limita de depunere a ofertelor, si anume:
- Autorizatie tip EDS (destinata executiei sistemelor de distributie a gazelor naturale) emisa de catre ANRE.Se solicita aceasta autorizatie in acord cu prevederile Legii gazelor NR.351/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
- Atestat tip B si C2A (executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 ? 20 Kv si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 Kv) emis de ANRE.Acesteatestate se solicitain acord cu prevederile Ordinului nr. 24/2007 actualizat in 2010 privind Regulamentul pentru atestarea operatorilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, emis in conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007 precum si cu prevederile HG nr. 90/ 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.- Atestat tip A1 (incercari de echipamente si instalatii electrice de joasa tensiune) emis de ANRE, valabil la data limita de depunere aofertelor.Se solicita acest atestat in acord cu prevederile Legii nr. 123/2012 si a Ord. ANRE nr.11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice.- Autorizatia Laboratorului de incercari in constructii, gradul II si Autorizatia Laboratorului geotehnic conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare si Regulament privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii, aprobat prin HG nr.808/2005.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Cifra medie de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim70 000 000 lei. Se va prezenta Formularul nr.6-Fisa de informatii generale.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata a documentelor solicitate mai sus. Pentru evaluarea indeplinirii criteriilor referitoare la cifra minima de afaceri se va utiliza cursul de referinta dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru data de 31.12.2010 ? pentru situatia aferenta anului 2010, 31.12.2011 ? pentru situatia aferenta anului 2011, respectiv 31.12.2012 ? pentru situatia aferenta anului 2012.
Nota: In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente iarsituatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
2.Cash flow pentruprimele 3 luni in valoare de 6 065 127 lei.
3. Tertul sustinator (daca este cazul). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui
angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Ofertantul va prezenta Formularulnr.18. Tertul sustinator va depune declaratii privind neincadrarea in art.180, art.181 si art.69^1 din OUG 34/2006 (va depune Formularele 1, 2, 5).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr.6 si bilantul contabil (fara notele explicative) inregistrat la autoritatile competente (dupa caz/an/categoria agentului economic DGFP/ANAF/ORC) insotit de contul de profit si pierdere la data de 31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012, acestea fiind date de referinta pentru calculul mediei cifrei de afaceri.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR in anii 2010, 2011 si 2012.Se vor prezenta documente privind asigurare cash flow -Ofertantul trebuie sa demonstreze ca va avea acces sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada de 3 luni -Documentele prezentate vor contine asumarea faptului casuma respectiva poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul ofertei castigatoare si vor mentiona clar suma si perioada.Ofertantul va prezenta - Angajament privind sustinerea financiara - Formularulnr.18. si formularele 1, 2, 5, ).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Experienta similara.Pentru demonstrarea experientei similare se va prezenta o lista a lucrarilorexecutate in ultimii 5 ani- formular nr.7, continand valori(mentionate in lei, fara TVA), perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Lucrarile executate si duse la bun sfarsit, similare obiectului contractului vor fi confirmate din contracte din care sa rezulte efectuarea tuturor categoriilor de lucrari, similare obiectului contractului, a caror valoare cumulata sa fie de minim35 000 000 lei. Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa lucrarile si valoarea acestora executate pana la data depunerii ofertelor.
Se va completa formular nr.7.1, distinct pentru fiecare contract prezentat.
2. Dotarea tehnica.Declaratiereferitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice.
Se va prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnicede care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului delucrari - Formularnr.8, care trebuie sa includa minim utilajele dinanexa privindresurse tehnice-echipamente si utilaje atasata caietului de sarcini.In cazul unei asocieri se va completa un singur formular in care se va preciza operatorul economic care detine respectivul echipament. In cazul in care echipamentele, utilajele, instalatiile sau laboratoarele nu se afla in proprietatea ofertantului se vor da detalii cu privire la modalitatea in care ofertantul dispune de ele pe intreaga perioada de derulare a contractului.Dovada detinerii si/sau inchirerii utilajelor, instalatiilor, echipamentelor si laboaratoarelor sau alte forme de punere la dispozitie se va face pe proprie raspundere.
3.Informatii privind personalul tehnic de specialitate .
Se vaprezenta o declaratie referitoare la efectivelemedii anuale ale personalului angajat si ale cadrelorde conducere in ultimii 3 ani ? Formularnr.9. Anexat formularului nr.9 se va prezenta o lista cu personalul de specialitate care va fi implicat in executia contractului care sa contina infomatii cu privire la studiile de specialitate, experienta profesionalasi calificarea personalului propus pentru executia contractului, respectiv:
- pozitia cheie in cadrul proiectului;
- studii de specialitate /calificari;
- nr.minim ani experienta profesionala.
In cazul asocierii prezentarea personalului minim solicitat se va realiza prin completarea unei liste comune, complete si unice, si se va indica in Formularnr.9 pentru fiecare membru nominalizat, asociatul de la care provine.
Suplimentar pozitiilor cheie, ofertantul, pe perioada derularii contractului, va avea in vedere asigurarea oricaror nevoi privind resursele umane necesare derularii in bune conditii a lucrarilor de executie.Pentru fiecare pozitie solicitata se vor numi persoane diferite.Dupa deschiderea ofertelor, ofertantul nu are dreptul sa inlocuiasca personalul cheie nominalizat in oferta.
Ofertantul nu va putea inlocui niciun membru din echipa prezentata dupa semnarea contractului decat in conditii exceptionale si bine motivate, cu acordul Autoritatii Contractante in conditii de atestare, calificare si vechime similare precum personalul propus in oferta.
A.Manager de proiect: 1 persoana
Cerinte : - absolvent studii superioare;
- persoana care va fi propusa de catre ofertant trebuie sa fi beneficiat de instruire in acest
domeniu;
-sa aiba experienta in rolul de manager de proiect, experienta dovedita prin participarea la cel putin un proiect intr-o pozitie similara
B.Sef de santier/coordonator 1:1 persoana
Cerinte : - absolvent studii superioare specializarea CFDP;
- sa aiba experienta in rolul de sef de santier/coordonator, experienta dovedita prin participarea la cel putin un proiect intr-o pozitie similara.
C. Sef de santier/coordonator 2:1 persoana
Cerinte : - absolvent studii superioare specializarea instalatii in contructii;
- sa aiba experienta in rolul de sef de santier/coordonator, experienta dovedita prin participarea la cel putin un proiect intr-o pozitie similara.
D. Responsabil tehnic cu executia drumuri: 1 persoanaCerinte : - absolvent studii superioare specializarea CFDP.
E. Responsabil tehnic cu executia instalatii in contructii: 1 persoanaCerinte : - absolvent studii superioare specializarea instalatii in constructii.
F. Responsabil privind asigurarea controlului calitatii.
Cerinte:
- absolvent studii superioare;
G.Responsabil cu securitatea si sanatatea in munca
Cerinte:
- absolvent studii superioare ;
H. Responsabil Protectia Mediului
Cerinte:
- absolvent studii superioare ;
4. Tertul sustinator (daca este cazul). In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si/sau profesionale invocate. Ofertantul va depune Formularelenr.19, 20, 21. Tertul sustinator va depune declaratii privind neincadrarea in art.180, art.181 si art.69^1 din OUG 34/2006 (va depune Formularele 1, 2, 5).
1.Se va prezentasistemuldemanagementdecalitateinconformitatecustandardele ISO 9001:2008 sau echivalent pentru domeniile care fac obiectul contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta certificatul pentru partea lui din contract.
2. Se va prezenta certificat ISO 14001:2005 sau echivalent pentru domeniile care fac obiectul contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta certificatul pentru partea lui din contract.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta o lista a lucrarilorexecutate in ultimii 5 ani- formular nr.7, continand valori(mentionate in lei, fara TVA), perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa reiasa lucrarile si valoarea acestora executate pana la data limita de depunere a ofertelor.Se va prezenta formular nr.7.1 distinct pentru fiecare contract prezentat.Se va prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnicede care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului delucrari - Formularnr.8, care trebuie sa includa minim utilajele dinanexa privindresurse tehnice-echipamente si utilaje atasata caietului de sarcini. In cazul unei asocieri se va completa un singur formular in care se va preciza operatorul economic care detine respectivul echipament. In cazul in care echipamentele, utilajele, instalatiile sau laboratoarele nu se afla in proprietatea ofertantului se vor da detalii cu privire la modalitatea in care ofertantul dispune de ele pe intreaga perioada de derulare a contractului.Dovada detinerii si/sau inchirerii utilajelor, instalatiilor, echipamentelor si laboaratoarelor sau alte forme de punere la dispozitie se va face pe proprie raspundere.Se va prezenta declaratie referitoare la efectivelemedii anuale ale personalului angajat si ale cadrelorde conducere in ultimii 3 ani ? Formularnr.9 si lista cu personalul de specialitate care va fi implicat in executia contractului care sa contina infomatii cu privire la studiile de specialitate, experienta profesionalasi calificarea personalului propus pentru executia contractului.Personalul trebuie sa fie angajat al operatorului economic sau colaborator.Ofertantul va prezenta declaratie de disponibilitate-formular nr.17 pentru personalul tehnic de specialitate propus pentru indeplinirea contractului. Se vor prezenta copii ale contractelor demunca/ colaborare, sau carti de munca din care sa reiasa raporturile juridice existente intre ofertant si personalul propus pentru executia contractului.Se solicita: - copie atestat/diploma pentru specializarea de Manager de Proiect conform (COR 241919) acreditat ANC (CNFPA)/licenta sau similar;
-prezentare CV;
-copie diploma de studii;
- declaratie de disponibilitate;
- copie contract demunca/ colaborare, sau carte de munca din care sa reiasa raporturile juridice existente intre ofertant si personalul propus pentru executia contractului.Se solicita: -prezentare CV;
-copie diploma de studii;
- declaratie de disponibilitate;
- copie contract demunca/ colaborare, sau carte de munca din care sa reiasa raporturile juridice existente intre ofertant si personalul propus pentru executia contractului.Se solicita: -prezentare CV;
-copie diploma de studii;
- declaratie de disponibilitate;
- copie contract demunca/ colaborare, sau carte de munca din care sa reiasa raporturile juridice existente intre ofertant si personalul propus pentru executia contractului.Se solicita: - certificat de atestare tehnico- profesionala eliberat conform Ordinului nr.777/26.05.2003 emis de MLPTL si legitimatievalabile la data limita dedepunere a ofertelor;
- declaratie de disponibilitate;
- copie contract demunca/ colaborare, sau carte de munca din care sa reiasa raporturile juridice existente intre ofertant si personalul propus pentru executia contractului.Se solicita: - atestatin domeniul I si IX , emis de MDRT , conform Ordinului nr.777/26.05.2003 emis de MLPTL, valabil la data limita dedepunere a ofertelor;
- declaratie de disponibilitate;
- copie contract demunca/ colaborare, sau carte de munca din care sa reiasa raporturile juridice existente intre ofertant si personalul propus pentru executia contractului.Se solicita: -prezentare CV;
-copie diploma de studii;
- decizia de numire CQ, conform hotararii Nr. 766*) din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- declaratie de disponibilitate;
- copie contract demunca/ colaborare, sau carte de munca din care sa reiasa raporturile juridice existente intre ofertant si personalul propus pentru executia contractului.Se solicita: -prezentare CV;
-copie diploma de studii;
- Certificare Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca COR 226303 sau echivalent, in conformitate cu prevederile legale( Legea nr.319/2006, H.G. nr. 300/2006, s.a.);
- declaratie de disponibilitate;
- copie contract demunca/ colaborare, sau carte de munca din care sa reiasa raporturile juridice existente intre ofertant si personalul propus pentru executia contractului.Se solicita: -prezentare CV;
-copie diploma de studii;decizie interna de numire responsabil protectia mediului conform OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- declaratie de disponibilitate;
- copie contract demunca/ colaborare, sau carte de munca din care sa reiasa raporturile juridice existente intre ofertant si personalul propus in ofertapentru executia contractului.Ofertantul va depune Formularelenr.19, 20, 21 si formularele nr. 1, 2, 5.Se va prezentasistemuldemanagementdecalitateinconformitatecustandardele ISO 9001:2008 sau echivalent pentru domeniile care fac obiectul contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta certificatul pentru partea lui din contract.Se va prezenta certificat ISO 14001:2005 sau echivalent pentru domeniile care fac obiectul contractului, valabil la data limita de depunere a ofertelorIn cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta certificatul pentru partea lui din contract.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.10.2013 10:00
Locul: Primaria municipiului Slobozia-sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de ofertanti, membrii comisiei de evaluare, observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare nr.3219/15.06.2012, proiect finantat prin POR.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (Contract de finantare nr.3219/15.06.2012, proiect finantat prin POR.)
VI.3) Alte informatii
1.Executia lucrarilornu se va finaliza mai tarziu de 31 iulie 2015 .2.Vizitarea amplasamentului : Operatorii economici au dreptul sa viziteze amplasamentele lucrarilor inainte de data deschiderii ofertelor cu scopul de a evalua cheltuielile, costurile privind executia lucrarilor .In urma vizitarii amplasamentului/amplasamentelor, operatorul economic va prezenta in oferta depusa Declaratia pe propria raspundere privind vizitarea amplasamentului.3. Informatii privind subcontractantii / asociatii: Se solicita completarea unei declaratii Formular nr. 10 cu subcontractantii si specializarea acestora.Pe parcursul derularii contractului, ofertantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta si nici incheierea de noi subcontractari, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventualele schimbari nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.4. Informatii privind asocierea: In caz de asociere, se va prezenta Acord de asociere, in conformitate cu Formular nr. 12 din Sectiunea Formulare.Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.5. Oferta financiarava contine detalierea elementelor de cost ce formeaza propunerea financiara (centralizator de preturi ) la carese va adauga suma fixa in cuantum de3 398 296 lei, fara TVA, cheltuieli diverse si neprevazute, inclusa in valoarea estimata conform prevederilor art.28, alin.7 din OUG nr.34/2006.6.Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Daca in urma aplicarii criteriului de atribuire se constata ca ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, clasamentul final se va face in urma reofertarii, autoritatea contractanta solicitand ofertantilor respectivi, sa transmita o noua oferta financiara in plic inchis.Va fi declarat castigator ofertantul care va avea pretul ofertei cel mai mic.Daca ofertele financiare retransmise contin preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor transmiterea unei noi oferte de pret, in vederea departajarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Primariei municipiului Slobozia
Adresa postala: str.Episcopiei, nr.1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920023, Romania, Tel. +40 243231401, Email: [email protected], Fax: +40 243212149, Adresa internet (URL): www.sloboziail.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2013 13:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer