Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE INFRASTRUCTURA ZONA PERIURBANA CARTIER PRISEACA-STATIE DE EPURARE-


Anunt de participare numarul 17056/04.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresa postala: Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Punct(e) de contact: SORINA DUDEA, Tel.0245611222, Email: [email protected], Fax: 0245217951, Adresa internet (URL): www.pmtgv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE INFRASTRUCTURAZONA PERIURBANA CARTIER PRISEACA-STATIE DE EPURARE-
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: CARTIER PRISEACA, MUNICIPIUL TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITAROMANIA.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE CONSTRUCTII PENTRU REALIZAREA UNEI STATII DE EPURARE AMENAJARE SI IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE DRUM DE ACCES, ALIMENTARE CU APA LA STATIA DE EPURARE; PROBE TEHNOLOGICE, INCERCARI SI RODAJE;ORGANIZARE DE ASNTIER.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45252100-9 - Statie de epurare (Rev.1)
27212100-5-Racorduri (Rev.1)
45111291-4-Lucrari de amenajare a terenului (Rev.1)
45233226-9-Drum de acces (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
STATIE DE EPURARE
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 000, 000 si 1, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE 20000DEPUSE IN CONTUL RO26TREZ2715006XXX000248SCHIS LA TREZ. TARGOVISTE;GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI DE LA BUGETUL LOCAL SI FONDURI DE LA ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONTRACT DE ASOCIERE SAU SUB ANTREPRIZA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTE MINIME DE CALIFICARE SI INREGISTRARE CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE;CERTIFICAT CONSTATATOR PENTRU INDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR CATRE BUGETUL DE STAT SI CATRE BUGETUL LOCAL;CONTRIBUTIA PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE STAT;CERTIFICAT DE INREGISTRARE ACT CONSTITUTIV CERTFICAT O.R.C. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
REZULTATUL EXERCITIILOR FINANCIARE PE ULTIMII 3 ANI;DECLARAREA CIFREI DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI;INFORMATII REFERITOARE LA ASIGURAREA RISCULUI PROFESIONAL.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA PRINCIPALElOR LUCRARI SIMILARE IN ULTIMII 5 ANI;DOC.REF.LA COND. DE MUNCA SI PROT. MUNCII IN VIGOARE;DECL. PRIVIND SUBCONTR. SI SPEC. ACESTORA;DECL. PRIVIND CANT. DE UTILAJE, PERSONAL ANGAJAT SI CADRE DE COND.;FORMULAR DE OFERTA INCLUSIV TERM. DE EXEC.;UTILAJ. CORESPUNDA CU CARACT. TEHNICE STAB. IN FISA TEHNICA, CERT. DE CALITATE SI CONF., DE ORIGINE, CARTI TEHNICE.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
FINANCIAR
60%
Descriere:
2.
TEHNIC
40%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.07.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: NUMERAR LA CASIERIA PRIMARIEI MUN. TARGOVISTE
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.07.2007 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2007 11:00
Locul: PRIMARIA MUN. TARGOVISTE STR.REVOLUTIEI NR.1-3 -SALA CASATORIILOR-
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI; REPREZENTANTII LEGALI SI /SAU REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
DACA ESTE CAZUL OFERTANTII VOR INCHEIA CONTRACTE DE ASOCIERE SAU SUBCONTRACTARE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: SECT.1 B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 01087, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: SECT 4 SOS OLTENITEI NR. 107-111, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 041303, Romania, Tel.0213321060
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC DIN CADRUL PRIMARIEI MUN. TARGOVISTE
Adresa postala: STR. REVOLUTIEI NR. 1-3, Localitatea: TARGOVISTE, Cod postal: 130011, Romania, Tel.0245/611222, Email: [email protected], Fax: 0245/217951, Adresa internet (URL): www.pmtgv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2007 15:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer