Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE INFRASTRUCTURA MUNICIPALA STR. DECEBAL, MUN. BRAD, JUD. HUNEDOARA


Anunt de participare numarul 146995/03.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)
Adresa postala: STR. INDEPENDENTEI NR.2, Localitatea: Brad, Cod postal: 335200, Romania, Punct(e) de contact: CIRCO AUREL, Tel. +40 0254612665, Email: [email protected], Fax: +40 0254612669, Adresa internet (URL): www.primariabrad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE INFRASTRUCTURA MUNICIPALA STR. DECEBAL, MUN. BRAD, JUD. HUNEDOARA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: STR. DECEBAL, MUN. BRAD, JUD. HUNEDOARA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari in cadrul proiectului : Lucrari de terasamente, suprastructura, rigola carosabila, pavele autoblocante, borduri, indicatoare rutiere, marcaj rutier.
Valoarea estimata fara TVA este de 5.844.334 LEI.
- Investitia de baza ? 5.513.072 lei fara TVA
- Organizare de santier ? 46.133 lei fara TVA
- Diverse si neprevazute (5, 13% din investitia de baza) ? 285129 lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45233124-4-Lucrari de constructii de artere principale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM LISTEI CU CANTITATI DE LUCRARI DIN PROIECTUL TEHNICprezentata in SECTIUNEA a II -a a DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
Valoarea estimata fara TVA: 5, 844, 334RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie va fi in suma de 111.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor, egala cu perioada de valabilitate a ofertelor.Prin virament bancar in contul RO 93 TREZ 3695 006X XX00 0047 deschis la Trezoreria BRAD sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, incuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conform (Formular nr.23).Garantia trebuie sa fie irevocabila.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Pentru o evaluare unitara a garantiei de participare depuse in alte valute decat in lei, se va efectua echivalenta garantiei de participare din lei in alta valuta, la cursul valutar BNR, la data publicarii invitatiei de participare.In cazul unei asocieri, scrisoarea de garantie bancara de participare la licitatie, poate fi emisa de oricare dintre asociati, in cuantumul total stabilit de autoritatea contractanta.Nota: In cazul indeplinirii cond. prevazute de art. 278^1 din OUG 34/2006 cu modif. si compl. ult. suma care va fi retinuta de autoritatea contractanta din valoarea garantiei de participare este 8.115, 92 lei.NOTA: Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere Garantia de buna executie a ctr. va fi de 5% din pretul ctr. fara T.V.A. Modul de constituire: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;b)retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis va fi de 0, 5 % din pretul ctr. Pe parcursul indeplinirii ctr. autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Program Operational Regional POR 2007-2013 ? AXA PRIORITARA 2 DOMENIUL DE INTERVENTIE 2.1 - 98%Bugetul Local - 2 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareIn acest caz se va prezenta Acordul de Asociere Formularul 16 din Sectiunea Formulare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 : Completare Formular 2 din Sectiunea Formulare; Declaratia privind neicadrarea in prevederile art 180 din OUG 34/2006 va trebui prezentata si de tertul sustinator daca este cazul.- Cazier judiciar si cazier fiscal pentru operatorul economic.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 : Completare Formular 3 din Sectiunea Formulare; Declaratia privind neicadrarea in prevederile art 181 din OUG 34/2006 va trebui prezentata si de tertul sustinator daca este cazul cu referire doar la punctele a, c^1 si d);.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Completare Formular 1 din Sectiunea Formulare;
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: Completare Formular 4 din Sectiunea Formulare
5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 : Completare Formularul 5 din Sectiunea Formulare; Aceasta declaratie va trebui prezentata si de ofertant asociat/subcontractant/Tert sustinator, daca este cazul.
Precizari : Persoana cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante : FLORIN CAZACU ? PRIMAR, CIRCO AUREL ? VICEPRIMAR
Membrii comisiei de evaluare : CIRCO AUREL ? presedinte comisie, BORZA MONICA ? membru, CIRCO ADRIAN ? membru, SAVU SMARANDA ? membru, MANEA IOANA ? membru, DAVID MIHAELA ? membru , TRIFAN FLORINA ? secretar cu drept de vot
Persoanele ce au intocmit documentatia : SAVU SMARANDA ? inspector superior Biroul Urbanism, TRIFAN FLORINA ? expert Comp. Achizitii Publice
6. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata :
- Persoanele juridice/fizice romane trebuie sa prezinte:
a) Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii scadente catre bugetul local in luna anterioara depunerii ofertelor;b) Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente catre Bugetul general consolidat, in luna anterioara depunerii ofertelor;
- Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta: - Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Certificatele trebuie sa prezinte situatia ca ofertantul nu are obligatii scadente in luna anterioara depunerii ofertelor.
- Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului Pentru persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, iar informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie valabile /reale la data limita de depunere a ofertelor, si sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Certificatul se va prezenta in original sau copie conform cu originalul. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, depunerea documentului in original sau in copie legalizata.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document-pentru partea de contract pe care o va indeplini). Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Documentele trebuie sa fie valabile la data limita a depunerii ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document - pentru partea de contract pe care o va indeplini )
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani. Ofertantul va prezenta cifra de afaceri care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012).Se lasa la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare (bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente).
Cerinta nr. 2. Informatii generale cu declararea cifrei de afaceri. Nivelul
minim al cifrei medii de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult
ultimii trei ani sa fie egal sau mai mare decat: 11.110.000 lei (exclusiv TVA).
In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii
si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu
50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conform cerinta nr. 1In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.Completare Formular 6 - Informatii generale dinSectiunea Formulare. Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR, dupa cum urmeaza: 2010:1 euro=4, 2099 lei 2011:1 euro= 4, 2379 lei, 2012:1 euro=4, 4560lei. In cazul in care un grup deoperatori economici depune oferta comuna, fiecare membru algrupului va prezenta Formular 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1.Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.
Cerinta nr. 2.Experienta similara.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executatsi a dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani cel putin un contract de executie lucrari similare de natura, complexitatea si valoarea celor prevazute in caietul de sarcinide cel putin 5.550.000 lei fara TVA.
Prin formulele ?lucrari executate si duse la bun sfarsit? si ?contract de lucrari finalizat? se intelege: lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptie partiala;sau lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor;sau lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
Fisele de experienta similara vor fi insotite de certificari de buna executie. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Cerinta nr. 3.Utilaje dotare minima: statie de preparare a mixturilor
asfaltice prevazuta cu dozator pentru fibre si aditivi solizi(Legea nr. 64/2008, O.G. nr. 20/2010; H.G. nr. 622/2004; HG. nr. 1756/2006, H.G. nr. 1029/2008, Ordinul MLPTL 211/2003; Ordinul MMFPS nr. 29/2010, Ordinul MDRT nr. 2656/2011; Ordin MECMA nr. 186/2011, in concordanta si cu Directivele CE nr. 2000/14 si nr. 2006/42): 1buc;repartizator finisor: 1buc; autogudronator: 1buc; autogreder: 1buc; buldoexcavator: 1buc.;compactor static autopropulsat: 1buc; compactor pe pneuri: 1buc; incarcator frontal: 1buc; autobasculanta: 4buc;perie mecanica: 1buc;masina marcaj: 1buc;
Pentru utilajele minime solicitate se vor prezenta, in copie lizibila conforma cu originalul documentele din care rezulta forma de detinere .
Cerinta nr. 4.Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelelor de conducere in ultimii 3 ani.
Personal necesar - nivel minim: 1 sef de santier, inginer constructor de drumuri si poduri cu experienta profesionala generala de 5 ani;1 responsabil cu controlul calitatii (CTC) inginer cu studii superioare cu experienta specifica de 3 ani; 1 inginer topograf;Pentru personalul nominalizat cu indeplinirea contractului, se vor prezenta
obligatoriu urmatoarele documente:
- CV, in original, semnat si datat;
- angajament de participare al persoanei/ persoanelor responsabile pentru
indeplinirea contractului (daca ofertantul nu are angajat/angajate astfel de
persoana/ persoane), in original, semnat si datat;
- diplome studii de profil, acte calificari, in copie conform cu originalul.
Personal de executie calificat ? nivel minim: 1 responsabil tehnic cu executia (RTE) - Atestat de MDRT in domeniul II conform Legii 10/1995 - in domeniul constructii drumuri si poduri(documente de prezentat : declaratie de disponibilitate, atestat si legitimatie-in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor);4 persoane cu calificare asfaltator; 3 persoane cu calificare mecanic utilaje; 4 persoane cu calificare conducator auto;
Pentru personalul de executie (calificat)se vor prezenta urmatoarele documente: declaratie de disponibilitate, diploma de calificare.
Cerinta nr. 5.Ofertantul trebuie sa detina laborator autorizat pentru profilurile de lucrari rezultate din tehnologiile de executie adoptate sau sa prezinte contract de colaborare cu unlaborator autorizat pentru profilurile respective. Laboratorul utilizat in vederea atestarii calitatii lucrarilor trebuie sa aiba gradul II. (Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare).
Se vor prezenta urmatoarele documente :
- documentul de detinere sau contractul de colaborare, in copie conform cu originalul ;
Cerinta nr. 6. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze.
Ofertantii sunt obligati sa prezinte partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze evidentiate fizic si valoric si datele de identificare ale acestora - cerinta obligatorie. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subontractantii nominalizati in oferta si nici incheierea de noi subcontractari, fara acceptul Autoritatii Contractante.
Cerinta nr. 1. Certificatul privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul procedurii, in copie certificata ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, valabil la data limita de depunere a ofertelor .
Cerinta nr. 2. Ofertantul va prezenta Certificatul privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management de Mediu, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 14001 sau echivalent, pentru obiecte de activitate relevante in raport cu obiectul procedurii, in copie certificata ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, valabil la data limita de depunere a ofertelor .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 7 - Declaratie privind lista principalelor lucrari executate.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecaremembru al grupului are obligatia de a prezenta Formularul nr.7Se va completa -Formularul nr. 8 ? Experienta similara din Sectiunea Formulare;Ofertantii care prezinta contracte incheiate in alta moneda decat Lei sau Euro au obligatia de a efectua conversia in moneda Euro si Lei, la ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR.Se va completa Formularul nr.9- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice si anexa la Formular nr. 9.In cazul in care oferta este prezentata de o asociere, fiecare membru alasocierii este obligat sa prezinte Formularul nr. 9 din Sectiunea Formulare.Se vor completa Formularul nr. 10 - Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 anisi Formularul nr. 11 - Persoanele responsabile cu executia lucrarilor.In cazul in care oferta este prezentata de o asociere, fiecare membru alasocierii este obligat sa prezinte Formularul nr. 10 din Sectiunea Formulare.Conform cerinta nr. 5Se va completa Formularul nr.13 - Model declaratie subcontractantiConform cerinta nr. 1In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare asociat pentru partea lui de implicare in realizarea contractului.Conform cerinta nr. 2In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare asociat pentru partea lui de implicare in realizarea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La LE se vor prezenta : elementele ofertei la procesul repetitiv : pretul ofertei ; ofertantii NU pot vedea cea mai buna oferta ; ofertantii pot vedea nr de participanti. AC va invita ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi la LE. Invitatia se transmite simultan, pe cale electronica. LE va avea o singura runda cu durata de o zi si va incepe la min 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. In cazul in care doua sau mai multe oferte depuse clasate pe primul loc, au pretul total cel mai mic si identic, in urma desfasurarii etapei finale de licitatie electronica, autoritatea contractanta va solicita in termen de 72 de ore o noua propunere financiara, in plic inchis, oferta castigatoare fiind cea cu pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12061/05.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.10.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2013 10:00
Locul: PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD, STR. INDEPEDENTEI NR.2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII OFERTANTILOR - IMPUTERNICIRE SI CARTE DE IDENTITATE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013 - AXA PRIORITARA 2 DOMENIUL DE INTERVENTIE 2.1
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD -COMP. JURIDIC
Adresa postala: STR. INDEPENDENTEI NR.2, Localitatea: BRAD, Cod postal: 335200, Romania, Tel. +40 0254/612665, Email: [email protected], Fax: +40 0254/612669
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2013 08:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer