Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Reabilitare infrastructura urbana, zona I.L. Caragiale - Milcov - Intersectie strada Letea din municipiul Bacau"


Anunt de participare numarul 142382/06.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI NR.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN BARCAN, Tel. +40 234581849, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 234588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Reabilitare infrastructura urbana, zona I.L. Caragiale - Milcov - Intersectie strada Letea din municipiul Bacau"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Zona I.L. Caragiale - Milcov - Intersectie strada Letea din municipiul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- lucrari de drumuri- reabilitare trotuare;
- realizare parcari noi;
- reparatii pasaj (pod la partea superioara)
- retea de alimentare cu apa si bransamente individuale;
- retea de canalizare menajera si racorduri individuale a blocurilor de pe strada Milcov;
- canalizare pluvial - reamplasare capace rasuflatori gaze;
- lucrari la reteaua de iluminat public.
Valoarea estimata a lucrarilor este de 23.273.072 lei, fara TVA, care cuprinde valoarea de 22.158.532 lei, fara TVA - valoarea estimata a lucrarilor care se vor achizitiona prin prezenta procedura (valoarea C+M)la care se adauga valoarea de 1.114.540 lei, fara TVA reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute". Valoarea ofertata va fi pana la limita valorii de 22.158.532 lei, fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221111-3 - Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- lucrari de drumuri- reabilitare trotuare;
- realizare parcari noi;
- reparatii pasaj (pod la partea superioara)
- retea de alimentare cu apa si bransamente individuale;
- retea de canalizare menajera si racorduri individuale a blocurilor de pe strada Milcov;
- canalizare pluvial - reamplasare capace rasuflatori gaze;
- lucrari la reteaua de Iluminat public, conform listelor de cantitati din caietul de sarcini.
Valoarea estimata a lucrarilor este de 23.273.072 lei, fara TVA, care cuprinde valoarea de 22.158.532 lei, fara TVA - valoarea estimata a lucrarilor care se vor achizitiona prin prezenta procedura (valoarea C+M)la care se adauga valoarea de 1.114.540 lei, fara TVA reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute". Valoarea ofertata va fi pana la limita valorii de 22.158.532 lei, fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: intre 22, 158, 532 si 23, 273, 072RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 440.000 lei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 10 zile, fara a lua in considerare ziua depunerii ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei ( = 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor). GP se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006. In cazul constituirii sub forma de scrisoare de garantie, se va utiliza modelul din sectiunea FORMULARE, in cazul constituirii prin ordin de plata, banii se vor vira in contul Trezoreriei Bacau: RO 28TREZ0615 006X XX00 0234 . Dovada constituirii GP va fi postata in SEAP cu semnatura electronica pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata in original si la sediu Primariei Bacau, str. Marasesti nr.6 Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in favoarea Autoritatii contractante: MUNICIPIUL BACAU, asa cum s-a solicita in fisa de date a achizitiei , vor fi respinse ca inacceptabile. -Intreprinderile mici si mijlocii, au dreptul la o reducere de 50%, a garantiei de participare, daca prezinta declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr.346/2004. In masura in care CNSC respinge o contestatie a ofertantului ca nefondata, in baza art. 278^1, OUG 34/2006, i se va retine suma stabilita in conformitare cu prevederile art. mentionat. - Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 88, sectiunea I, capitolul VII, din HG 925/2006 actualizata Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, conf. art.90 alin(1) sau -prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conf. art.90 alin.(3) din HG 925/2006, actualizata si cu respectarea prevederilor H G 1045/oct. 2011. Intreprinderile mici si mijlocii, au dreptul la o reducere de 50%, a garantiei de buna executie, daca prezinta declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr.346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
(FEDR) ? POR 2007 ? 2013, Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana, Subdomeniul Poli de Dezvoltare Urbana .
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerintele solicitate au la baza prevederile art. 180, 181, 182 si 69¹ din OUG 34/2006, actualizata si Ordinul presedintelui ANRMAP, nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independentaCerinte minime obligatorii: a.Eligibilitate: - neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, actualizata.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006-completarea formularului A, sau certificat echivalent.b.Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, actualizata.Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 -completarea formularului B cu anexe: -certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre stat si a contributiei pentru asigurarile socialedestat , - certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor locale.Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se vor prezenta , dupa caz, toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc._la plata si toate ordinele de plata cu care s-au efectuat platile pentru inlesnirile sau esalonarile la plata pentru bugetul de stat, comisia avand dreptul de a solicita originalele pentru confirmare ;c.Neincadrarea in prevederile art. 69¹(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, actualizata si caliatea de participant la procedura.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri: Romeo Stavarache ? Primar
Sustac Mihai -viceprimar
Tescaru Vasile ? viceprimarBarzu Ilie ? consilier localStefan Daniel Dragos? consilier localJitaru Corneliu Dan? consilier localNechita Neculai? consilier localBogatu George ? consilier localManolache Cristinel? consilier localDragusanu Vasile? consilier localBujor Costel? consilier localStanciu Stefan? consilier localFlorea Irina Daniela? consilier localCosma Elena? consilier localScripat Constantin? consilier localAbabei Radu? consilier localEnasel Maria? consilier localStoican Ilie? consilier localNastase Maria Raluca ? consilier localHuluta Gheorghe? consilier localAdam Izabela Elena? consilier localNovac Diaconu Laurentiu? consilier local
Cojocaru Valentin ? consilier local
Timofte Paul Valerian? consilier localPadureanu Stelian Leonard? Administrator publicPopovici Ovidiu Nicolae- Secretar Municipiul Bacau
Vinerica Clementina ? Director economicGavrilescu Corneliu ? Sef Serviciu Juridic si Aplicarea Legilor Proprietatii
Buzdugan Gabriela Cristina ? Director TehnicOtetea Toader - Sef Serviciu Retele si Iluminat Public
Mateuta Florin ?Director ?Directia Drumuri si PoduriIoana Matei - Consilier - Serviciul Achizitii
Barcan Constantin - Consilier - Serviciul Achizitii
Palade Malina? Consilier ? Directia EconomicaDram Livia ? Consilier- DDPBogdan George Duta - Inspector specialitate la Cabinet Primar
Modalitatea de indeplinire: -Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1(evitarea conflictului de interese)din OUG 34/2006, actualizata - completarea formularului12D- Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completarea formularului 12Cd.Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaModalitatea de indeplinire: -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - copletarea formularului G .-Formularele A si B se vor prezenta de toti ofertantii, ofertantii asociati si tertii sustinatori ce vor fi implicati in realizarea obiectului contractului.Formularul 12D se vor prezenta de toti ofertantii in nume propriu, ofertantii asociati, subcontractantii si tertii sustinatori ce vor fi implicati in realizarea obiectului contractului.Formularele 12C se vor prezenta de toti ofertantii in nume propriu, ofertantii asociati si subcontractantii ce vor fi implicati in realizarea obiectului contractului.-Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181, acesta poate prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.-In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, ofertantul/ candidatul poate prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.-In cazul in care exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Cerinta nr. 1-Forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si obiectul de activitate si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.Modalitatea de indeplinire- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiecctul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Persoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in copie ?conform cu originalul? si traduse in limba romana ? traducere autorizata.Cerinta nr. 2Atestat ANRE tip B - executie lucrari electrice de 0, 4 kV.Modalitatea de indeplinireIn cazul in care exista incertitudini referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.In cazul in care se impune, la criteriul de calificare "capacitatea de exercitare a activitatii profesionale", ATESTATE/AUTORIZARI...... ale Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), ....... etc. pentru entitati juridice, in cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati - respectiv subcontractantul, daca este cazul - detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.(2) Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.Documentele se vor prezenta in original sau copie legaliazata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificatul constatator in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA NR. 1 Informatii privind situatia economico-financiara: - Valoarea medie a cifrei de afaceri globala a operatorului economic (individual sau asociere de operatori economici), pentru ultimii trei ani sa fie de cel putin 44.000.000 lei sau echivalent. - Pentru echivalenta lei/euro(alta valuta), se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte avut in vedere. -Declaratie pe proprie raspundere privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani , inclusiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani; Operatorul economic are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea de documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire - Completarea formularului H - Informatii generale si declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani , inclusiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani. - In cazul in care exista incertitudini referitoare la capacitatea economica si financiara a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii suplimentare sau de la autoritatile competente. Intreprinderile mici si mijlocii, au dreptul la o reducere de 50%, a cifrei medii de afaceri, daca prezinta declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr.346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata de OG 27/2006.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu, astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, atunci ofertantul beneficiaza de reducerea cu 50% a cuantumului cifrei de afaceri. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, 180 si 181 lit a), c¹) si d). Formularele A , B si 12 D, vor fi prezentate si de catre persoanele fizice sau juridice care asigura sustinerea financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Informatii privind experienta generala si specifica: Experienta generala : - O lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;
Experienta specifica : Cerinta minima : - Suma valorilor lucrarilor de drumuri, poduri rutiere, retele de alimentare cu apa si canalizare, lucrari de linii electrice, executate in cursul ultimilor 5 ani, incluse in contractul/contractele prezentat/prezentate de catre operatorul economic ( individual sau asociere de operatori economici) ca dovada a experientei lui similare, trebuie sa fie de cel putin 22.000.000 lei fara TVA. - certificari de buna executie pentru lucrarile prezentate pentru indeplinirea cerintei de experienta similara. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, vor preciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu. Cerinta se considera indeplinita prin prezentarea a unul sau mai multe contracte cu valorea totala de 22.000.000 lei fara TVA, continand activitatile enumerate anterior.
Cerinta nr. 2 Informatii referitoare la utilajele si echipamentele tehnice de care poate operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari . -O declaratie referitoare la utilajele si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, insotita de documente care sa ateste detinerea(dotare proprie/inchiriere/sau alte forme de punere la dispozitie), a utilajelor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului.
Cerinta nr. 3 Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani . -O declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 4 Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant . Cerinte minime: - Lista personalului cheie care va fi implicat in executia contractului: Manager proiect (responsabil de contract)-experienta generala min 5 ani si specifica in management, in calitate de manager intr-un proiect. - Responsabil Tehnic cu Executia - atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, - Responsabil cu Controlul Calitatii numit prin decizie. - Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor;
Decizia de numire a responsabilului cu controlul calitatii, - Certificat de atestare pentru responsabilul tehnic cu executia , - Pentru persoanele de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, se accepta prezentarea de contracte de colaborare si prezentarea de angajamente (Declaratie de disponibilitate).
Cerinta nr. 5 Informatii privind subcontractantii Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Cerinta nr. 1 Certificarea sistemului de management al calitatii pentru executia lucrarilor, conform standardului ISO 9001 sau echivalent.
Cerinta nr. 2 Certificarea sistemului de management de mediu, conform standardului ISO 14001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire : - Prezentarea formularul C3 si a anexei, cuprinzand o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit; Aceasta lista poate fi insotita de recomandari din partea beneficiarilor.Certificari de buna executie pentru lucrarile prezentate pentru indeplinirea cerintei de experienta similara. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor, vor preciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si care sa evidentieze indeplinirea valorii totale de 22.000.000 lei fara TVA. - Se va completa formularul privind Experienta similara Ofertantul poate demonstra indeplinirea criteriilor de calificare si prin alte mijloace, in masura in care acestea pot fi considerate edificatoare de catre autoritatea contractanta.Modalitatea de indeplinire - Se va completa formularul E si anexa, referitoare la utilajele si echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari si executia lucrarilor, insotita de documente care sa ateste detinerea(dotare proprie/inchiriere/sau alte forme de punere la dispozitie), a utilajelor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate in realizarea contractului. Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator etc., pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. se permite si prezentarea unui angajament.Modalitatea de indeplinire: -O declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani ? completarea formularului F;Modalitatea de indeplinire - Anexa la formularul F-Lista personalului cheie care va fi implicat in executia contractului, - CV-uri, diplome, pentru persoanelor nominalizate, in care sa se evidentieze, experienta profesionala, anii de experienta in pozitii similare domeniului pe care sunt propusi; -Ofertantul poate demonstra indeplinirea criteriilor de calificare si prin alte mijloace, in masura in care acestea pot fi considerate edificatoare de catre autoritatea contractanta. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, 180 si 181 lit a), c¹) si d). Formularele A , B si 12 D, vor fi prezentate si de catre persoanele fizice sau juridice care asigura sustinerea tehnica.Modalitatea de indeplinire Declaratie privind subcontractantii, partile din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si dupa caz acordul acestuia/acestora - completarea formularului D.Modalitatea de indeplinire Prezentarea certificatului care atesta implementarea unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001, sau in cazul in care nu detine acest certificat, se vor prezenta orice alte probe sau dovezi care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Modalitatea de indeplinire Prezentarea certificatului care atesta implementarea unui sistem de management al mediului conform ISO 14001, sau in cazul in care nu detine acest certificat, se vor prezenta orice alte probe sau dovezi care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al nivel corespunzator al protectiei mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S029-044983 din 09.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor, subdomeniul: Poli urbani de crestere, Domeniul de interventie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Operatorului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV. Vizitarea locatiei Ofertantilor li se recomanda sa viziteze locatia in scopul evaluarii, pe proprie raspundere, pe propriile costuri si riscuri, a tuturor informatiilor care le-ar putea fi utile pentru intocmirea ofertei. Pentru vizualizarea/deschiderea unui document transmisa cu semnatura electronica pe SEAP se vor parcurge pasii: www certsign.ro/sectiunea Resurse/?Cum poti verifica semnatura electronica si marcarea temporara a documentelor?, se descarca fisierul ShellSAFE Verify, tastand ?Download shellSAFE Verify (zip)? in calculatorul propriu. Doc. de vizualizat se salveaza in calc. ? se da dublu click stg. pe doc. in fereastra deschisa se da click pe ?view file?. NOTA: Orice specificatie tehnica care indica o anumita productie, marca de fabricatie, un procedeu special, etc. in cadrul caietului de sarcini atasat, a fost mentionata numai in scopul descrierii cat mai clare si obiective a tipului de produs necesar autoritatii contractante fara a avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor produse sau a unor operatori economici. Aceste specificatii vor fi interpretate ca avand mentiunea ?sau echivalent?. Se accepta orice produs cu caracteristici tehnice echivalente si superioare acestor cerinte. Codul SMIS al procedurii este 37787.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 alin. (1), lit.a) din OUG 34/2006, actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: Str. Marasesti nr. 6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel. +40 234581849, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 234588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2013 15:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer