Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE POD DN12A km 84+744 la COMANESTI, REABILITARE POD 12B km 5+858 la CIRESOAIA


Anunt de participare numarul 66093/10.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-Licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: str. Gh. Asachi, nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul CBBB-ILA, Tel.0232-214430, In atentia: ing. Mirela Popescu, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Birou Licitatii, Tel.0232-214430, In atentia: ing. Iulian-Catalin Dimache, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Secretariat DRDP Iasi, Tel.0232-214430, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE POD DN12A km 84+744 la COMANESTI, REABILITARE POD 12B km 5+858 la CIRESOAIA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Loc. Comanesti, DN 12A, km 84+744 si loc. Ciresoaia, DN 12B, km 5+858
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de reabilitare la poduri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221119-9 - Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
45221100-3-Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari de reparatii, reabilitari
Valoarea estimata fara TVA: 4, 419, 045RON
II.2.2) Optiuni
Da
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar lucrari similare
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 88.381 lei, lei sub forma de Scrisoare de garantie bancara, in original. Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Acord imprumut BIRD si Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract asociere legalizat conform legii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Ghid de Achizitii Publice de Lucrari al Bancii Mondiale (Procurement of Work&User`s - may 2006)disponibil la adresa web: http: //web.worldbank.org
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie de eligibilitate; 2. Declaratie privind art. 181 din OUG 34/2006; 3.Certificate constatatoare de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat si bugetele locale, valabile la data deschiderii ofertelor; 4. Certificat de inregistrare emis de ORC-copie ; 6.Certificat constatator emis de ORC cu 30 zile inainte de data deschiderii- original
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil, vizat la 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani, va fi minim 8.000.000 lei: Valoarea minima a lichiditatilor sa fie 1.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor lucrari similare prestate in ultimii 5 ani, insotite de certificari de buna executie, conform Documentatiei de Licitatie;
- Atestat pentru lucrari de drumuri emis de APDP sau alt organism similar
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lucrari similare in valoarea minima de 2.000.000 lei cu 80.00 ml.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.11.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 600 RON
Conditii si modalitate de plata: Valoare fara TVA - achitata numerar la casieria societatii sau prin OP in contul DRDP Iasi-RO33RNCB0175008094080037-BCR Iasi
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.11.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.11.2008 10:00
Locul: sediul DRDP Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor, min. 2 reprezentanti autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de apel Iasiloc. Iasi, cod postal 700024, Romana, tel. 0232-217808
Adresa postala: str. Anastasie Panu nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232-214430, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2008 09:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer