Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare pod pe DN 28 km 107+138


Anunt de participare numarul 71764/06.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii - DRDP Iasi, Tel.021.315.01.26, In atentia: Catalin Iulian Dimache, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii DRDP Iasi, Tel.0232214430, In atentia: ing. Catalin IUlian Dimache, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii DRDP Iasi, Tel.0232214430, In atentia: ing. Catalin Iulian Dimache, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii DRDP Iasi, Tel.0232214430, In atentia: Registratura, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare pod pe DN 28 km 107+138
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DN28 km 107+138
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare pod DN 28 km 107+138
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221111-3 - Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitare pod DN 28 km 107+138
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 8000 lei SGB sau OP in contul DRDP Iasi RO33RNCB0175008094080037-BCR Iasi
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BEI si Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
in conformitate cu art.44 din OUG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate
Certificate constatatoare de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat si cel local, valabile la data deschiderii ofertelor
Copie dupa certificatul de inregistrare unic emis de camera de comert si industrieCopie dupa actul consitutivDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Extras din bilantul contabil pe ultimii 3 ani inregistrat la DGFP, care sa confirme cifrele medii anuale de afaceri declarate.
Copie dupa Balanta contabila la 31.01.2009
Fisa de informatii generaleCifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de cel putin 1.000.000 lei pentru contractele de lucrari din activitatea de constructii montaj
Ofertantul trebuie sa prezinte declaratie pe propria raspundere ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru sustinerea derularii contractului pe o perioada de 90 de zile
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor contracte de lucrari similare executate in ultimii 5 ani insotita de certificari de buna executie formular 5
Ofertantul trebuie sa faca dovada incheierii si indeplinirii in ultimii 5 ani, in calitate de contractant sau subcontractant, a unui contract de natura si complexitate similare lucrarilor ce fac obiectul contractului cu o valoare de cel putin 135.000 lei, insotita de certificari de buna executie. In acest sens se va prezenta copie dupa contractul de achizitie publica (paginile din contract din care sa rezulte partile contractante; obiectul + durata + pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi) si certificari de buna executie
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari conform formularului 6
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, conform formularului 7 insotita de CV + Copie fata-verso dupa autorizatia responsabililor tehnic cu executia si cu asigurarea calitatii care vor participa la indeplinirea contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
DRDP Iasi isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar lucrari similare.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.03.2009 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti ai operatorilor economici, observatori desemnati, alte persoane abilitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
asqweq
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232214430, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul independentei nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195180, Fax: 021.3195176
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul independentei nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213195180, Fax: 021.3195176
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2009 12:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer