Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE PODURI PE DN28,KM 111+915,KM 112+337, KM 131+306, KM 90+134


Anunt de participare numarul 9336/11.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel.021.315.01.26, Email: [email protected], Fax: 021.315.01.26, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: D.R.D.P. Iasi, Tel.0232-214430, In atentia: Biroul Licitatii, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: D.R.D.P. Iasi, Tel.0232-214430, In atentia: Biroul Licitatii+Serviciul CBBBILA, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi
Adresa postala: Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: D.R.D.P. Iasi, Tel.0232-214430, In atentia: Registratura, Email: [email protected], Fax: 0232-214432
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: alte activitati de interes public national in domeniul administrarii drumurilor nationale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE PODURI PE DN28, KM 111+915, KM 112+337, KM 131+306, KM 90+134
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DN 28, KM 111+915, km 112+337 - RADUCANENI;DN 28, KM 131+306- GORBAN, km 90+134 - OSOI
DN 28, KM 131+306, LA GORBAN;
DN 28, KM 90+134, LA OSOI;
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reparatii pod pe DN 28, km. 111+915, la Raducanei;
Inlocuire pod pe DN 28, km. 112+337, la Raducanei;
Reparatii pod pe DN 28, km. 131+306, la Gorban;
Reparatii pod pe DN 28, km. 90+134, la Osoi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221119-9 - Renovare de poduri (Rev.1)
45221111-3-Pod rutier (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie de lucrari de reparatii poduri.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 316, 777RON
II.2.2) Optiuni
Da
DRDP isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar, lucrari similare.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 46.336 lei, sub forma de scisoare de garantie bancara in originalGarantie de buna executie 10 % din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Accord de imprumut BIRD 4757 ROsi Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Conform Ghidului de Achizitii Publice de Lucrari al Bancii Mondiale ( Procurement of Works & Users Guide may 2006 ) , disponibil la adresa web : http: //web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0, ,contentMDK: 20483254~pagePK: 84269~piPK: 60001558~theSitePK: 84266, 00.html
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea conform formulare ELI 1.1 si ELI 1.2 din Procurement of Works & Users Guide may 2006 ;
2. Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art.180 si 181 din OG 34/2006. Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului
3. Certificat emis de APDP sau alte organisme similare pentru executie drumuri nationale.
4. Certificate constatatoare privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat si local la data de 31.12.2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilant contabil la 31.12.2004, 31.12.2005 , 31.12.2006 .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani din activitatea de constructii montaj sa fie de minim :4.600.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lucrari similare executate in ultimii 5 ani insotite de certificari de buna executie.
Informatii referitoare le dotarile de natura tehnica si personal de specialitate pentru indeplinirea contractului conform formularelor din Procurement of Works & Users Guide may 2006 ;.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Incheierea si indeplinirea in ultimii 5 ani a cel putin doua contracte de Reabilitare pod sau reparatie pod sau consolidare pod sau constructie pod cu o valoare mai mare de :600.000 lei fiecare .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.05.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.05.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.05.2007 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Anastasie Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.+40(232)217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.38, sectorul 1 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
D.R.D.P. Iasi - Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Gh.Asachi, nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232214430, Fax: 0232214432
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.04.2007 10:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer