Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE POLICLINICA DE STOMATOLOGIE CALEA BUCURESTI


Anunt de participare numarul 71972/12.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala: Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN UNGUREANU, Tel.0251408277, Email: [email protected], Fax: 0251408230, Adresa internet (URL): www.cjdolj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE POLICLINICA DE STOMATOLOGIE CALEA BUCURESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: POLICLINICA DE STOMATOLOGIE CALEA BUCURESTI, CRAIOVA STR.CALEA BUCURESTI, NR.97
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REABILITARE POLICLINICA DE STOMATOLOGIE CALEA BUCURESTI - REPARARE SPATII, REPARATII CAPITALE, FARA MODIFICARI SPATIALE SI STRUCTURALE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215120-4 - Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii medicale specializate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SE VOR EXECUTA LUCRARI DE REABILITARE LA POLICLINICA DE STOMATOLOGIE CALEA BUCURESTI
Valoarea estimata fara TVA: 4, 205, 068RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE 80.000 LEI, DEPUNERE CASIERIE, SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA, SAU O.P.GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
CONTRACT DE ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ART.180, ART.181, CERTIFICATE CONSTATATOARE PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR EXIGIBILE DE PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR CATRE STAT, INCLUSIV CELE LOCALE, ELIBERATE CU CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA DEPUNERII OFERTEI; CUI, ORC-ELIBERAT CU CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA DEPUNERII OFERTEI;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FISA DE INFORMATII GENERALE, CIFRA MEDIE DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI (2006, 2007, 2008), CERINTA MINIMA CIFRA MAI MARE SAU EGAL 10.000.000 LEI.
BILANT CONTABIL LA 2007, VIZAT LICHIDITATE GENERALA MAI MARE SAU EGAL 100%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lISTA PRINCIPALELOR LUCRARI SIMILARE EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI, RECOMANDARI BENEFICIARI, RESURSE TEHNICE, RESURSE UMANE, CERTIFICATE: SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, OHSAS 18001;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
PRETUL OFERTEI
65%
Descriere:
2.
PROGRAMUL CALITATII PROPUS PENTRU EXECUTIA LUCRARII
20%
Descriere:
3.
DURATA DE EXECUTIE
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.03.2009 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 600 RON
Conditii si modalitate de plata: DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SE VA ACHITA NUMERAR LA CASIERIA AUTORITATII CONTRACTANTE;
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.03.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.03.2009 12:00
Locul: SEDIUL CONSILIULUI JUDETEAN DOLJ, STR. UNIRII NR.19, CRAIOVA, JUD. DOLJ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE, REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR, REPREZENTANTII U.C.V.A.P.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: B.DUL N. TITULESCU NR.4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251/415600, Fax: 0251/415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR. UNIRII NR.19, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200585, Romania, Tel.0251/408213, Fax: 0251/408213
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2009 16:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer