Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare retele de distributie apa si canalizare in municipiul Bistrita, retele de distributie apa si aductiuni in localitatile din SZAA Bistrita


Anunt de participare (utilitati) numarul 134628/07.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUABIS BISTRITA-NASAUD
Adresa postala: PARCULUI NR.1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420035, Romania, Punct(e) de contact: BACIU ADRIAN, Tel. +40 263214014, In atentia: BIROU UIP, Email: [email protected], Fax: +40 263216608, Adresa internet (URL): www.aquabis.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional al serviciilor de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitare retele de distributie apa si canalizare in municipiul Bistrita, retele de distributie apa si aductiuni in localitatile din SZAA Bistrita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bistrita, Saratel, Sieu Odorhei, Cociu, Mogoseni, Sintereag, Nimigea
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare retea de canalizare in mun. Bistrita- 8.677 m, Reabilitare retea de distributie apa in mun. Bistrita-12.721 m, Aductiune apa potabila la loc. Saratel-300 m, Retea de distributie a apei in loc. Saratel-2.941 m, Aductiune apa potabila la loc. Sieu Odorhei-5.586 m, Retea de distributie apa potabila in loc. Sieu Odorhei-5.891 m, Retea de distributie apa potabila in loc. Cociu ? Mogoseni- 4.226 m, Retea de distributie apa potabila in loc. Sintereag-8.918m, Retea de distributie apa potabila in loc. Nimigea-21.214 m
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractulinclude: executie de lucrari pentru realizarea a 8.677 m reabilitare retele de canalizare apa uzata menajera, 12.721m reabilitare retele de alimentare cu apa, 43.190 m extindere retele de distributie a apei potabile, 5.886 m aductiune apa potabila
Valoarea estimata fara TVA: 33, 717, 662RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei: 500000 lei.Valabilitate: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor Garantia de participare se constituie prin virament bancar(in contul SC AQUABIS SA nr.RO38RNCB0038045896280001 deschis la BCR Bistrita)sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in DA Garantia trebuie sa fie irevocabila Instrumentul de garantare trebuie: -sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat sau neconditionat -sa faca referire expresa la procedura Garantia de participare emisa in alta limba va fi prezentata in original insotita de traducere legalizata in limba romana Ofertantii care se incadreaza in prev. Legii nr.346/2004 beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei Acestia vor prezenta anexat garantiei o declaratie pe proprie raspundere, conf. Anexei 1 din Lege, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si va fi constituita in moneda contractului.Garantia de buna executie se poate constitui nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Valabilitatea garantiei de buna executie va corespunde cu perioada de valabilitate a contractului. Nu se admite prezentarea unor garantii de buna executie comune cu alte investitii
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Fonduri de Coeziune 76, 97% -Co-finantare nationala 23, 03%, din care: Buget de Stat 11, 77%;Bugetul Local 1, 81%;credit contractat de AC 9, 45%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind calitatea de participant la procedura: Formularul nr. 7 Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formularul nr. 8 Certificat de participare cu oferta independenta, Formularul nr. 9 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG 34/2006 (evitarea conflictului de interese)Nota: Formularul nr. 9 va fi prezentat si de catre sustinator si/sau subcontractant. Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC: Dir. general Ing. Sandru Ion, sef Birou UIP Ing. Baciu Adrian, Resp. contract Ing. Nacu Gabriel2.Informatii despre ofertant: Formularul nr. 10 Informatii generale despre ofertant, Formularul nr. 11 Date despre asociere (daca este cazul), Acordul sau scrisoarea preliminara de asociere ( daca este cazul Formular nr. 12)3.Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006: Formularul nr. 13 Declaratie privind eligibilitatea, Cazier judiciar al companiei (in statele unde este aplicabil), din care sa rezulte ca operatorul economic nu are condamnari.Nota: Sustinatorii ofertantilor (daca este cazul) nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. 4.Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006: Formularul nr. 14 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Nota: Sustinatorii ofertantilor (daca este cazul) nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art. 181, lit. a), c^1) si d). In acest sens vor completa Formularul nr. 14ACertificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul general consolidat, Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat, Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local.Nota: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a lunii anterioare termenului de depunere a ofertelor.In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul.In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sensIn cazul unei asocieri, documentele solicitate in aceasta sectiune se vor prezenta de catre fiecare asociat.
Precizari:
1.Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2.Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
3.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.4.In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
6.In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari, in original sau copii semnate ?conform cu originalul?. Inregistrarea ca persoana juridica/fizica romana/straina: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, nu mai vechi de 30 de zile, din care sa rezulte ca ofertantul are in domeniul de activitate constructii hidrotehnice sau constructii pentru infrastructura de apa si apa uzata
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, certificatul constatator in original sau copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii.
Precizari:
1.Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2.Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
3.Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globala in ultimii trei ani: cel putin 60.000.000 lei Bilanturile contabile pentru anii (2008, 2009, 2010). In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, bilanturile trebuie depuse de fiecare membru al grupului. In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri. Pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente doveditoare privind incadrarea in IMM) In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportare la ultimii trei ani financiari incheiati, respectiv 2009, 2010, 2011.
Acces la resurse reale in valoare de cel putin 5.000.000 lei pentru o perioada de 3 luni Ofertantul trebuie sa demonstreze la momentul semnarii contractului, ca are acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada precizata
Precizari valabile pentru sectiunea III.2.2)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Ofertantul trebuie sa fi dus la bun sfarsit cel putin un contract de executie de lucrari pentru infrastructura de apa si apa uzata cu o valoare de cel putin 30.000.000 lei
Personal cheie pt. executia contractului: Reprezentant Antreprenor ? experienta in calitate de Manager/Reprezentant Antreprenor in lucrari de infrastructura de apa si apa uzata in cel putin 1 proiect Sef santier ? experienta in lucrari de infrastructura de apa si apa uzata in cel putin 1 proiect Responsabil tehnic cu executia ? atestat de MDRT vizat la zi, in domeniul lucrarilor hidrotehnice
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Echipamentele si utilajele de mai jos sunt considerate ca nivel minim:
Excavatoare - 4 buc, Incarcatoare frontale - 4 buc, Camioane - 6 buc, Buldo-excavator pentru spatii inguste -4 buc, Autobetoniere -2 buc, Automacarale-2 buc, Echipament sudura conducte PEID -4 buc, Echipam. de forare orizontala, dirijat - 1 buc, Echipamente pentru compactare - 4 buc, Laborator autorizat pentru analize si incercari avand minim gradul II
Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze
Tert sustinator (daca este cazul). In conformitate cu prevederile art.190 Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art. 69^1 din OUG 34/2006
Precizari valabile pentru sectiunea III.2.3)
Precizari valabile pentru sectiunile III.2.1), III.2.2) si III.2.3)
Sistem de management al calitatii implementat: certificat de organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii (ex. ISO 9001 sau standarde echivalente), valabile la data depunerii ofertei, in domeniul executiei de lucrari
Sistem de management al mediului implementat: certificat eliberat de organisme de certificare pentru sistemul de management de mediu (ex. ISO 14001 sau standarde echivalente), valabile la data depunerii ofertei, in domeniul executiei de lucrari
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S52-077229 din 16.03.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.06.2012 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.06.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.06.2012 12:00
Locul: Sediul SC AQUABIS SA, str. Parcului nr. 1, loc. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, tara Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
a)In situatia in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. b)Pretul Contractului nu include lucrari?diverse si neprevazute?.Durata contract 30 luni: executie-18 luni fara a depasi data de 31.12.2013 si perioada de notificare defecte-12 luni. c)Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana aceasta va prezenta o imputernicire (Formular 3) d)In cazul ofertantilor straini documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise insotite de traducere autorizata in limba romana c)Toate documentele trebuie sa fie prezentate in original sau copie semnata in conformitate cu originalul e)In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.2.1, III.2.2, III.2.3(pentru partea sa de implicare) f)Persoana imputernicita de ofertant sa participe la sedinta de deschidere va prezenta: ?Formular 3 Imputernicirea legala privind autorizarea semnarii ofertei si contractului Prin imputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului ?B.I./C.I./pasaport?copieAutoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUABIS SA - Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Parcului nr. 1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420035, Romania, Tel. +40 263214014, Email: [email protected], Fax: +40 263216608, Adresa internet (URL): www.aquabis.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2012 16:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer