Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII si Gradinita


Anunt de participare numarul 30239/30.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA HOMOCEA
Adresa postala: COMUNA HOMOCEA JUDETUL VRANCEA, Localitatea: Homocea, Cod postal: 627175, Romania, Punct(e) de contact: NECULAI IONESCU, Tel.0237271109/0237271116, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0237271109
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII si Gradinita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sat Lespezi, comuna Homocea, judetul Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII si Gradinita, construire grup sanitar si fosa septica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform deviz proiectant
Valoarea estimata fara TVA: 1, 069, 571RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1.Garantie de participare 500 RON;2.Garantie de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget / H.G. 919/07.08.2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind eligibilitatea;2.Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.181;3.Cerificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetele competente ale bugetului general consolidat la data de 31.03.2007 si obligatiile de plata la bugetele locale la sediul social si punctul de lucru implicit, aferente trimestrului I ale anului 2007;4.Certificat de inregistrare firma;5.Certificat ORG de pe langa Tribunalul de care apartine operatorul respectiv emis cu 30 zile inainte de depunere.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
.Bilantul contabil din anul precedent (31.12.2006), vizat si inregistrat de D.G.F.P. din care sa reiasa ca nu are contul de profit si pierderi pe minus;2.Fisa de informatii generale - conform formular B2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Exp. similara(lucrari similare prezentei lucrari licitate)+ contract nominalizat+ PVR la term.lucr.+ recomandare vizata de ISC;2. Declaratie personal angajatcu autorizatie valabila;5. Manualul calitatii pentru lucrarea licitata;6.ISO 9001, 14001, 18001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Termenul de executie a lucrarii
10%
Descriere:
3.
Garantia lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.09.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la caseria Primariei Homocea, judetul Vrancea in urma unei solicitari scrise.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2007 12:00
Locul: Consiliul local Homocea, judetul Vrancea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii pot fi prezenti la deschiderea ofertelor, prin reprezentantii legali sau persoane imputernicite.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stavopoleos ; nr. 6; sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 627175, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HOMOCEA
Adresa postala: Str.Stefan cel Mare; nr.30, Localitatea: Homocea, Cod postal: 627175, Romania, Tel.0237/271116, Email: [email protected], Fax: 0237/271109
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2007 15:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer