Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare Scoala Sat Lespezi


Anunt de participare numarul 38389/05.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Girleni (Consiliul Local Girleni jud. Bacau)
Adresa postala: Primaria Girleni, Comuna Girleni, Judetul Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 607200, Romania, Punct(e) de contact: Valentin Flenchea, Tel.0234.269263, Email: [email protected], Fax: 0234.269263, Adresa internet (URL): http: //www.primaria-girleni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare Scoala Sat Lespezi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sat Lespezi, Comuna Girleni
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare Scoala Sat Lespezi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
45261000-4-Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.1)
45261213-0-Lucrari de acoperire cu placi metalice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari
Valoarea estimata fara TVA: 30RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
20.000 lei - cuantumum garantiei de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat / bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul A [Ord. nr. 155/2006]Cerinta obligatorie: Formularul B si C [Ord. 155/2006], certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, somajul, asigurari de sanatate, (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident) si orice alte datorii la bugetul de stat, la data de 31 iulie 2007, valabil la data deschiderii, in original sau copie legalizata;
Se vor prezenta toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc. - la plata si Ordinele de plata cu care s-au efectuat platile pentru inlesnirile sau esalonarile la plata, pentru bugetul de stat (copii legalizate) din ultimele trei luni, comisia avand dreptul de a solicita originalele pentru confirmare.- Certificat DGFPCFS [bugetul de stat]- Certificat de la Primarie- taxele si impozitele locale [bugetul local]
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia financiara conform bilantului contabil la 30.06.2007 si balanta de verificare la data de 31.09.2007, vizate si inregistrate de organele competente
Pentru persoane juridice straine se accepta orice act doveditor privind situatia financiara si capacitatea de a sustine investitia, eliberat de organele competente din tara de origine a operatorului economic.- Declaratie privind cifra de afaceri in ultimii trei ani( sa fie mai mare de 5 5000 000 lei).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Asigurarea calitatii lucrarilor [obligativitatea prezentarii dosarului privind sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii]. Se solicita prezentareaPlanului calitatii propus pentru obiectivul de investitie, vizat de persoane atestate de MTCT (MLPTL) sau de institutii echivalente din tara de origine a ofertantului. Se solicita prezentarea cerificatelor ISO 9001.2. Experienta similaraLista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, conform formularului nr. C3 [Ord. 155/2006]: Se solicita realizarea in ultimii 5 ani a cel putin o lucrare similara in valoare minima de 220000 ron.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
ofertele de pret se vor trimite la adresele de e-mail [email protected] ; [email protected] ; [email protected]
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: la caseria Primariei Girleni, Judetul Bacau
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.11.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2007 16:00
Locul: sediul Primariei Girleni, Comuna Girleni, Judetul Bacau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul Natiional de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: Strada Stavropoleos Nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sediul Primariei Girleni, Serviciul Secretariat
Adresa postala: Adresa postala : Comuna Girleni, Judetul Bacau , Localitatea: Bacau , ,Localitatea: Bacau, Cod postal: 00000034, Romania, Tel.0234.269263, Email: [email protected], Fax: 0234.269263, Adresa internet (URL): www.primaria-girleni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.11.2007 17:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer