Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si asfaltare drumuri comunale in comuna Poiana Lacului, Judetul Arges.


Anunt de participare numarul 106991/31.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL LOCAL POIANA LACULUI
Adresa postala:  POIANA LACULUI, JUDETUL ARGES, Localitatea:  Poiana Lacului, Cod postal:  117555, Romania, Punct(e) de contact:  TUDOR MELANIA, Tel. 0248/293046, Email:  [email protected], Fax:  0248/293969, Adresa internet (URL):  www.poianalacului.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si asfaltare drumuri comunale in comuna Poiana Lacului, Judetul Arges.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Judetul Arges, Comuna Poiana Lacului, satele : Cepari, Paduroiu Vale, Paduroiu Deal, Poiana Lacului, Galcesti, Catunasi, Dinculesti, Dealul Viilor, Dealul Orasului.
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie, reabilitare si asfaltare drumuri comunale in satele : Cepari, Paduroiu Vale, Paduroiu Deal, Poiana Lacului, Galcesti, Catunasi, Dinculesti, Dealul Viilor, Dealul Orasului, comuna Poiana Lacului, Judetul Arges.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitare si asfaltare drumuri comunale. Se vor executa lucrari pe o lungime de 23 km, reprezentand drumuri comunale clasificate, clasa tehnica V.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 861, 331RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- garantia de participare in valoare de 177226 RON;
- garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA ;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local, fonduri guvernamentale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: Declaratia de eligibilitate;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180, 181 din OUG 34/2006; Prezentarea de certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre Bugetul general Consolidat si taxelor locale(original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor) ;
- copie legalizata dupa Certificatul de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului, care contine Codul Unic de Inregistrare si anexa acestuia din care sa rezulte ca ofertantul poate desfasura activitati de constructii de drumuri (vechime maxim 30 de zile).
Certificat de inregistrare fiscala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie-Bilant contabil la 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, cu rezultat pozitiv vizat de organele competente; Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: 2007, 2008, 2009 sa aiba valoarea de minim 17722662 RON.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (finalizarea a cel putin un contract similar in ultimii 5 ani a carui valoare sa fie mai mare sau egala decat valoarea estimata a contractului)
fisa de experienta similara, contractul/contractele de lucrari, procese verbale la terminarea lucrarilor, recomandari din partea altor beneficiari, declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, declaratie privind personalul tehnic de specialitate, ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001, Certificat SA 8000, declaratii privind subcontractantii si/sau asociatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.09.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.09.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2010 10:00
Locul: Sediul Autoritatii Contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, membrii comisiei de evaluare, observatori ai ministerului finantelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104642, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Pitesti
Adresa postala:  Str. Victoriei, nr.22, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  117017, Romania, Tel. 0248/219374, Email:  [email protected], Fax:  0248/219947
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei poiana Lacului
Adresa postala:  Poiana Lacului, nr.157, Localitatea:  Poiana Lacului, Cod postal:  117555, Romania, Tel. 0248/293046, Email:  [email protected], Fax:  0248/293969, Adresa internet (URL):  www.poianalacului.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2010 18:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer