Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si extindere alimentare cu apa a comunei Baru din sursa Bulbuc si canalizare menajera in localitatile Baru si Petros


Anunt de participare numarul 36160/16.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BARU
Adresa postala: Prof. Dr. Stefan Garbea, Nr. 222, Localitatea: Baru, Cod postal: 337035, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Raducanu, Tel.0254778003, Email: [email protected], Fax: 0254778398
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si extindere alimentare cu apa a comunei Baru din sursa Bulbuc si canalizare menajera in localitatile Baru si Petros
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Baru, judetul Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari privind realizarea obiectivului "Reabilitare si extindere alimentare cu apa a comunei Baru din sursa Bulbuc si canalizare menajera in localitatile Baru si Petros"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45232411-6-Canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari reabilitare/ extindere alimentare cu apa si canalizare
Valoarea estimata fara TVA: 7, 980, 799RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 30.11.2007 pana la 30.09.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 155000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
subcontractare/asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 12A si 12B, neincadrarea in situatia prevazuta la art 180 SI 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006, Formular 12C Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificatul de inregistrare fiscala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, vizate de organele competente in domeniu Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani Nivel minim impus : cifra de afacerimedie anualape ultimii 3 ani sa fieminim24.000.000 lei.Un document legal cu suma maxima a creditului obtenabil nominalizata pentru proiectul licitat emis de o institutie financiara abilitata.(35% din valoarea ofertata).Identificarea financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, Lista principalelor lucrariexecutate in ultimii 5 ani (Formular nr 12F) Nivel minim impus: dovada indeplinirii, in ultimii 5 ani, a unei lucrari similare de aceeasi complexitate tehnica si valorica . (contract, proces verbal de receptie, recomandare vizata de ISC) .Lista referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului (Formular nr 12H)Declaratie privind efectivul mediu anual al pesonalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani . (Formular nr 12I)Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor. (Director general/administrator, Director economic, RTE, CQ, seful de santier). Se anexeaza CV-uri , diplome, atestate, caziere judiciare, contracte de munca). RTE trebuie sa fie angajatul permanent al societatii ofertante.Structura organizatorica.Certificat privind implementarea standardului de asigurare a calitatii ISO9001 sau echivalent. Certificat ISO14001 sau echivalent.Certificat ISO 18001 sau echivalent.Certificat de atestare eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
PRET
60%
Descriere:
2.
TERMEN DE EXECUTIE
10%
Descriere:
3.
TERMEN DE GARANTIE
10%
Descriere:
4.
OFERTA TEHNICA
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.11.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1000 RON
Conditii si modalitate de plata: Ordin de plata sau la casieria institutiei
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.11.2007 12:30
Locul: comuna Baru
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ofertantii si observatori din partea UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos Nr. 6 Sector 3 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 03004, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: Baru, Str. Pr.Dr. Stefan Garbea nr 222, Localitatea: Baru, Cod postal: 337035, Romania, Tel.0254778003, Email: [email protected], Fax: 0254778398, Adresa internet (URL): www.baru.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2007 17:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer