Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE SI EXTINDERE CLADIRI - COLEGIUL NATIONAL AGRICOL "CAROL I" DIN MUNICIPIUL SLATINA, JUDETUL OLT


Anunt de participare numarul 131348/31.10.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala:  Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230080, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA MOANTA, Tel. 0249/439377;407002, Email:  [email protected], Fax:  0249/431708;439336, Adresa internet (URL):  www.primariaslatina.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE SI EXTINDERE CLADIRI - COLEGIUL NATIONAL AGRICOL "CAROL I" DIN MUNICIPIUL SLATINA, JUDETUL OLT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipil Slatina
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie, a dotarilor, structurilor de cazare pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare si a adultilor la procesul educational, prin Reabilitarea si extinderea unor cladiri ale Colegiului National Agricol "Carol I" din Slatina, judetul Olt.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45262690-4-Renovare a cladirilor degradate (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Reabilitarea unei cladiri "Corp Scoala" prin consolidare, refacere generala a sarpantei cu un nou strat hidroizolant, finisaje noi arhitecturale, refacere instalatii perimate. Cladirea cu 2 etaje va avea o de sala de festivitati la parter, iar la etaj vor functiona 5 laboratoare pentru toate specializarile scolii, respectiv tehnician agronom, tehnician veterinar, tehnician in activitati de comert, tehnician operator tehnica de calcul, tehnician analize alimentaresi 2 oficii.
2. Reabilitarea cladirii "Camin-Internat", prin reizolarea termica a inchiderilor perimetrale, reconditionarea instalatiilor sanitare, recompartimentarea si reamenajarea celor 3 etaje.
3. Extinderea cladirii "Cantina" extinderea salii de mese cu 200 mp, reabilitare termica, refinisare moderna, reconditionare instalatii perimate sanitare, incalziri, ventilatii, electrice.
Extinderea va fi executata alipit, intercomunicabil, cu folosirea bucatariei existente, pentru a satisface noile cerinte de incarcare a unitatii de invatamant.
4. Reamenajarea cladirii "Atelier Mecanic" reconditionare termica, compartimentare, iluminat natural, refinisare arhitecturala, revizuire instalatii. In noua configuratia cladirea va avea 2 incaperi, una pentru studiu (sala de clasa) si una pentru practica (partea de laborator) cu functiunea de mecanica motoare.
5. Refacerea racordului de canalizare pentru toate componentele incintei si executarea unui nou racord la sistemul municipal de canalizare, aflat la o distanta de aproximativ 800 m.
Daca pe parcursul executiei se va ivi necesitatea executarii unor faze de lucrari care nu au putut fi prevazute initial, se opteaza pentru executarea acestora din capitolul diverse si neprevazute in baza unui act aditional. Diversele si neprevazutele sunt in valoare de 10% din valoarea obiectivului de investitii.
Lucrarile efectuate de executant, in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia achizitorului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie expresa a achizitorului, nu vor fi platite executantului. Executantul trebuie sa inlature aceste lucrari intr-un termen stabilit cu achizitorul. De asemenea, el raspunde in fata achizitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Valoarea estimata fara TVA: 5, 320, 515RON
II.2.2) Optiuni
Da
Se pot achizitiona lucrari suplimentare in conformitate cu art.122 lit.i din OUG 34/2006.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
17 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 100.000 lei. Garantia de buna executie este 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri Europene (Fondul European de Dezvoltare Regionala): 80, 35 %- Buget de stat: 17, 65 %- Buget Local: 2, 00 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratiei privind eligibilitatea privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Declaratia privind calitatea de participant la procedura
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006
Certificat de sarcini fiscale, emis de MFP, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat sau echivalent
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor locale pentru sediul principal si pentru toate punctele de lucru declarate
Cazier fiscal al societatii(certificat echivalent-pentru persoane juridice straine) in conformitate cu HG31/ 2003, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor
Cazier judiciar al societatii asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor
Cazier judiciar al administratorului/administratorilor societatii asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de oficiul Registrului Comertului in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor
Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului si Comer?ului sau echivalent
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea Fisei de informatii generale, Prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010), Prezentarea balantelorcontabile dela fineleanilor2008, 2009 si 2010 (la data de 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010, Declaratie privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani.Operatorul economic are obligatia de a da o declaratie pe proprie raspundere precum ca, in cazul in care va fi desemnat castigator al procedurii de achizitie publica, va incheia inainte de semnarea contractului, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice. Asigurarea se va incheia, pentru toata durata de valabilitate a contractului, cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre ofertant din capitolul ?Cheltuieli indirecte?. Ofertantul trebuie sa prezinte unul sau mai multe documente edificatoare prin care se confirma accesul la facilitati de credit, sau orice alte mijloare financiare, in suma de cel putin 1000000 lei pentru realizarea partiala a contractului, pe perioada realizarii contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin 10.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
Fisa de experienta similara pentru lucrarile care indeplinesc nivelul minim impus.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani
Declaratie de disponibilitate pentru personalul folosit la derularea contractului.
Lista cuprinzand personalul desemnat pentru executia lucrarii pe obiecte de activitate.
Lista cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnice, inclusiv dotarile de care dispune pentru indeplinirea contractului
Declaratie pe propria raspundere ca in cazul in care va fi declarat castigatorul licitatiei isi va autoriza toate utilajele mai mari de 3, 5 to pe care la foloseste in derularea contractului pe intreaga durata de executie a lucrarii contractate in conformitate cu H.C.L.311/22.12.2010 anexat
Declaratie pe propria raspundere ca in cazul in care va fi declarat castigatorul licitatiei va incheia un contract pentru depozitarea molozului si materialelor reziduale in halda municipiului
Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare, precum si informatii privind proportia in care contractulurmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.
Dovada ca este atestat ANRE pentru activitati in instalatiile electrice de joasa tensiune.
Dovada ca este Licentiat de Ministerul Administratiei si Internelor Inspectoratul General al Politiei Romane, conform art. 34 din Legea 333/2003 pentru proiectare, instalare si intretinere sisteme de alarmare impotriva efractiei
Autorizatii valabile ISCIR pentru utilajele si echipamentele la care s-au solicitat aceste autorizatii.
Certificate ISO 9001 si ISO 14001 sau certificate echivalente, in domeniul executiei lucrarilor ce fac obiectul contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nivel minim impus: Indeplinirea in ultimii 5 ani, dintr-un singur contract finalizat a unei experiente similare de executie lucrari de constructii/reabilitare/modernizare constructii civile in valoare de minim 3100000 lei fara TVA;Indeplinirea de catre ofertant, in ultimii 5 ani, dintr-un singur contract finalizat a unei experiente similare de executie lucrari de reabilitare termica la constructii civile in valoare de minim 700000 lei fara TVA; Indeplinirea de catre ofertant, in ultimii 5 ani, dintr-un singur contract finalizat a unei experiente similare de executie lucrari de canalizare ape menajere/reziduale in valoare de minim 680000 lei fara TVA; Indeplinirea de catre ofertant, in ultimii 5 ani, dintr-un singur contract finalizat a unei experiente similare de executie retele/curenti slabiin valoare de minim 450000 lei fara TVA.minim 1 absolvent de studii superioare de lunga durata tehnice in Specializarea Constructii, atestat si ca manager de proiect, minim 1 inginer constructor absolvent de studii superioare tehnice de lunga durata, minim 1 inginer constructor absolvent de studii superioare tehnice de lunga durata in constructii specialitatea Instalatii in Constructii, minim 1 inginer sisteme de securitate, minim 1 inginer de retele electrice, absolvent de studii superioare de lunga durata tehnice, minim 1 atestat RTE pentru lucrari de CCIA, minim 1 atestat RTE pentru lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice, minim 1 atestat RTE pentru lucrari de retele electrice, minim 1 manager al sistemelor de managementul calitatii, minim 1 manager al sistemelor de managementul mediului, minim 1 tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces, minim 1 Responsabil Tehnic cu Sudura, minim 2 sudori PEHD calificati si atestati ISCIRMinim: 3 autobasculante = 16 to, 2 autobetoniere cu capacitate de minim 9 mc fiecare, 1 Sapator in spatii limitate(mini excavator), 2 echipamente vibrare beton, Schela metalica autoridicatoare care sa acopere minim 500 mp., 1 macara/automacara, 1 autocamion pentru transport materiale, 1 pompa epuisment, 2 seturi sisteme de sprijiniri santuri, 2 aparate de sudura PEHD
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de garan?ie acordata lucrarilor ce fac obiectul contractului
15%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Durata de remediere a neconformitatilor constatate in perioada de garantie ofertata pentru lucrarile executate
10%
Descriere: Componenta tehnica
4.
Durata de garantie acordata de catre producatorul/producatorii produselor de tamplarie PVC
5%
Descriere: Componenta tehnica
5.
Planificarea execu?iei lucrarilor ce fac obiectul contractului, prezentata detaliat ?i corelat cu durata de executie ofertata
20%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.11.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.11.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.11.2011 10:00
Locul: municipiul Slatina, strada Mihail Kogalniceanu, nr.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat prinPOR 2007-2013 Axa prioritara 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Nu se accepta oferte alternative. Documentatia de atribuire se va descarca din sectiunea Documentatie si clarificari a anuntului de participare publicat in SEAP. Proiectul tehnic se poate descarca si accesand pagina de internet: http: //www.primariaslatina.ro/transfer/CNA_PT.zipIn cazul in carecomisia de evaluare a acordat acelasi punctaj pentru doua sau mai multe oferte, atunci autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret, pentru respectarea principiului eficientei utilizarii fondurilor. Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiei
Adresa postala:  str.Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104642, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoanele vatamate pot sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala:  str.Mihail Kogalniceanu, nr.1, Slatina, judetul OLT, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230080, Romania, Tel. 0249/407004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2011 12:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer