Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si extindere retele apa si canal, rezervor de inmagazinare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare - aglomerarea Sfantu Gheorghe


Anunt de participare (utilitati) numarul 132893/03.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
GOSPODARIE COMUNALA S.A.
Adresa postala: Sfantu Gheorghe, str. Banki Donat, nr. 27, judet Covasna, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520031, Romania, Punct(e) de contact: Unitatea de Implementare a Proiectului, Tel. +40 267351390, In atentia: dlui Miko Aba-Sandor, Email: [email protected], Fax: +40 267351739, Adresa internet (URL): http: //www.apa-sfantugheorghe.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Sistemul Electronic de Achizitii Publice
Adresa postala: -, Localitatea: -, Cod postal: -, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel. +40 213032997, In atentia: -, Email: [email protected], Fax: +40 213032937, Adresa internet (URL): http: //www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Servicii publice generale (operator regional apa-canal)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitare si extindere retele apa si canal, rezervor de inmagazinare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare - aglomerarea Sfantu Gheorghe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Sfantu Gheorghe
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare si extindere retele apa si canal, rezervor de inmagazinare apa potabila, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare - aglomerarea Sfantu Gheorghe
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul include lucrari pentru:
- Retea de alimentare cu apa: extindere retea de distributie in lungime totala de 5.625 m; reabilitare retea de distributie in lungime totala de 23.758 m; montarea a 267 bucati hidranti de incendiu subterani cu diametrul Dn 100 mm, precum si camine de vane, golire si aerisire; consumatorii vor fi racordati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul unor bransamente din PEID cu diametre Dn 32, 40 si 63 mm; in total vor fi reabilitate 1.587 bransamente si vor fi executate 520 bransamente noi.
- Rezervor apa potabila: se va construi un rezervor cu Volumul util = 60 mc pentru asigurarea presiunii necesare si a rezervei de incendiu in zona Ghioceilor, cu acces din strada Vilaglato.
- Retea de canalizare menajere: extindere retea de canalizare menajera in lungime totala de 10.462 m si executarea a 985 racorduri noi cu diametrul exterior 160 mm din material PVC-KG; in cartierul Ciucului Nord se va construi o statie de pompare apa uzata, echipata cu 1+1 pompe, Qp = 5, 8 mc/h, Hp = 16 mH2O; conducta de refulare va fi din PEID cu diametrul exterior 63 mm si in lungime de 147 m.Valoare estimata a contractului: 39.002.876 lei (9.258.843 euro, curs de schimb 1 euro = 4, 2125 lei, curs folosit la semnarea Contractului de finantare). Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
Nota: valoarea contractului nu include lucrari "diverse si neprevazute".
Valoarea estimata fara TVA: intre 39, 002, 876 si 42, 708, 149RON
II.2.2) Optiuni
Da
Conform art. 252 litera k) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
38 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul: 700.000 lei.Garantia de participare se constituie cf. art. 86 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Valabilitate: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In situatii exceptionale, inainte ca perioada de valabilitate sa expire, Autoritatea Contractanta poate solicita Ofertantilor sa extinda perioada de valabilitate a garantiei pentru un numar corespunzator de zile necesar finalizarii procesului de atribuire.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a respinge documentul privind Garantia de participare daca garantia prezentata nu contine toate datele solicitate in Formularul 2 - Scrisoarea de garantie bancara/Polita de asigurare pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.In cazul unei asocieri documentul privind garantia de participare poate fi emis pe numele oricarui membru al asocierii. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si va fi constituita in moneda contractului.Modul de constituire a garantiei de buna executie va fi printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la Contract si a carei valabilitate va corespunde cu perioada de valabilitate a contractului (conform art. 90(1) si art. 86(2-4) din HG 925/2006).Instrumentul de garantare va fi emis in termen de 14 zile dupa primirea solicitarii constituirii garantiei de buna executie.Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii.In cazul unei asocieri, documentul privind garantia bancara de buna executie va fi emisa integral in numele si pentru Liderul asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de Coeziune al U. E. - 77.5 %; Bugetul de Stat, Bugetul local al autoritatilor administrativ teritoriale beneficiari ai investitiilor si credit accesat de Gospodarie Comunala S.A. - 22.5 %.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului participant in nume propriu/liderului asocierii. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire notariala (Formular nr. 3). In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze ofertantul lider, trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti reprezentantii cu drept de semnatura ai partenerilor. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, data completarii si va fi mentionata in clar numele intreg al semnatarului. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinatori cu semnatura si stampila operatorului economic/liderului asocierii/tertului, dupa caz. In afara actelor emise de societati de asigurari, societati bancare sau alte institutii financiare acreditate, documentele solicitate de catre Autoritatea Contractanta pot fi prezentate in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Toate documentele vor indeplini cerintele solicitate si vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor. Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 zile inainte de data depunerii ofertelor. Pentru documente ce se elibereaza o data pe an, in tara de origine si depasesc cele 30 de zile, Autoritatea Contractanta va accepta declaratii pe proprie raspundere din partea ofertantului care sa insoteasca aceste documente si care sa confirme ca datele continute in aceste documente nu s-au modificat de la data emiterii lor. Documentele in cauza se vor depune in forma ceruta la o data ulterioare. In situatia in care valorile prezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in euro pentru conversia in lei se va utiliza in mod obligatoriu cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv, conform tabelului urmator: 2006 - 3, 5258; 2007 - 3, 3353; 2008 - 3, 6826; 2009 - 4, 2399; 2010 - 4, 2122. Pentru documentele exprimate in alte monede decat euro, pentru conversie se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul in care documentul respectiv a fost emis/semnat. In cazul documentelor emise in alta moneda decat leu, in anul 2011, se va utiliza cursul de schimb comunicat de BCE din luna in care documentul este datat si semnat. Nu se vor folosi prescurtari in cadrul ofertei. Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral pentru fiecare dintre operatorii economici in cazul unei asocieri/consortiu. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular nr. 4; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular nr. 5; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 - Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Fejer Alexandru - director general, Miko Aba-Sandor - sef UIP, Butyka Elemer - director operatiuni, Ferenczi Judit - sef birou retele apa, Opait Claudia - inginer, Mirel Adrian-Vasile - inginer, Badea Zamfir - inginer; Informatii generale despre Ofertant - Formular nr. 7; Date despre asociere (completat doar de catre Liderul asocierii) - Formular nr. 8; Imputernicirea in original privind autorizarea semnarii ofertei si contractului - Formular nr. 3; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 4/2006 - Formular nr. 10; Cerinta minima - Cazier judiciar al companiei (sau documente echivalente) - documentele trebuie sa fie prezentate ca formulare specificae autoritatilor emitente din tara de origine; Declaratie prividn neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 - Formular nr. 11; Ca cerinta minima, urmatoarele documente se vor adauga la Formularul 11 (documentele trebuie sa fie prezentate ca formulare specifice autoritatilor emitente din tara de origine): Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general); Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS); Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie pe proprie raspundere sub semnatura privata, data de ofertant sau liderul asocierii. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile locale. In conformitate cu art. 11 alin. (4) si (5) din HG 925/2006 cu modificarile si competarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, conform Formular nr. 9 , semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv valori, cantitati si altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11, alin. (4) si (5) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va lua in considerare, la verificarea indeplinirii cerintei de calificare privind plata de catre ofertant a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari socialesi acele documente prezentate de ofertant care sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor si, eventual atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari socialecatre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organelle competente in domeniu. Persoane juridice romane: Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalentul, valabil la data depunerii ofertei, din care sa rezulte (i) denumirea completa a operatorului economic, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, (iv) structura actionariatului, (v) persoane imputernicite /administratori, (vi) domenii de activitate, (vii) sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, (viii) domeniul principal de activitate, (ix) domenii de activitate secundare si ca (x) nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85 / 2006 privind procedura insolventei si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, firma este operanta in perioada de depunere a candidaturii/ofertei si/sau de executare a contractului.Inainte de tranmsiterea rezultatului procedurii de atribuire ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului in original sau copie legalizata. Persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, sa dovedeasca ca are in obiectul de activitate, activitatile prevazute in prezentul contract. Vor fi prezentate documentele care atesta urmatoarele, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident: (i) denumirea completa a operatorului economic, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, (iv) structura actionariatului, (v) persoane imputernicite /administratori, (vi) domenii de activitate, (vii) sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, (viii) domeniul principal de activitate, (ix) domenii de activitate secundare si ca (x) nu sunt inscrise mentiuni privind procedura insolventei si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, este operanta in perioada de depunere a candidaturii/ofertei. Daca exista incertitudin referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) a unui operator, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte privind situatie economico-financiara pentru tert sustinator
Informatii privind situatia economico-financiara (Precizare: Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.)
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de minim 6.000.000 lei de executie a lucrarilor de constructii pentru o perioada de 6 luni, independent de angajamentele pentru alte contracte.Cifra de afaceri medie anuala (cifra de afaceri globala) pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) sa fie cel putin 50.000.000 Lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Expert cheie 1 - Manager de Proiect -experienta in calitate de Manager de Proiect de min. 3 ani in contracte de lucrari executate in domeniul retelelor de apa si canalizare, dintre care 1 contract sa fi fost pentru un contract de natura si complexitate similara prezentului proiect si contractuls-a finalizat in bune conditii in calitatea sa de manager de proiect.
Expert cheie 2 - Responsabil tehnic cu executia lucrarilor in domeniul de constructii edilitare si de gospodarie comunala - experienta in calitate de responsabil tehnic cu executia in minim 1 contract de lucrari (executie) in domeniul lucrarilor pentru reabilitarea si/sau extinderea retelelor de apa si/sau canal.
Expert cheie 3 - Responsabil tehnic cu executia lucrarilor in domeniulde constructii rutiere, drumuri, poduri si tunele sipiste de aviatie-cu studii de lunga durata si experienta in calitate de responsabil tehnic cu executia in minim 1 contract de lucrari (executie) in domeniu.
Expert cheie 4 - Inginer instalatii electrice si de automatizare - experienta in calitate de responsabil tehnic in minim 1 contract de lucrari (executie) in domeniul lucrarilor de montaj componente electrice si de automatizare pentru utilaje si/sau instalatii.
Expert cheie 5 - Sef de santier - cu studii de lunga duratain domeniul constructiilor (civile, instalatii, cai ferate drumuri si poduri) si experienta ca si sef de santier de minim 3 aniin domeniul lucrarilor pentru reabilitarea si/sau extinderea retelelor de apa si/sau canal.
Expert cheie 6 - Responsabil cu controlul calitatii, nominalizat prin decizie interna - experienta in calitate de responsabil cu controlul calitatii de minim 3 ani in contracte de lucrari (de executie).
Expert cheie 7 - Responsabil pentru protectia muncii - experienta in calitate de responsabil pentru protectia muncii de minim 3 ani in contracte de lucrari (de executie).
Ofertantul este obligat sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat (prin contract de inchiriere sau altele similare) la echipamentele si utilajele de mai jos, considerate ca nivel minim obligatoriu: excavatoare min. 16 tone -4 buc., foreza pentru foraj orizontal conducte - 1 buc., miniexcavatoare - 4 buc., camioane 5-20 to - 4 buc., camioane >5 to - 4 buc., utilaj pentru manevrarea conductelor, echipamentelor (macarale) - 2 buc., repartitor asfalt - 1 buc., cilindru compactor cu vibrare - 2 buc., utilaj de frezat cu disc diamant - 2 buc., generatoare de curent - 4 buc., echipament sudura/taiere conducte - 4 buc.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat (prin contract de inchiriere sau altele similare) la un laborator autorizat de analize si verificari a activitatii in constructiiavand minim gradul II.
Cerinte privind capacitate tehnica sau profesionala pentru tert sustinator
Experienta ca Antreprenor (Precizari :
1.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.2. La evaluarea capacitatii tehnico-profesionale a ofertantilor se pot lua in considerare sidatele subcontractantilor insa doar pentru partea din contract pe care acestia o vor indeplini. Acest lucru are in vederedoar resursele materiale si umanepe careacestia le vor disponibiliza pentru indeplinirea partii lor din contract.) Maxim2 contracte de lucrari executate in ultimii 5 ani, a caror valoare cumulata sa fie de cel putin 39.000.000 LEI si care sa cuprinda executia de lucrari de reabilitare si/sau extindere a retelelor de apa si de canalizare, incluzand construirea de statii de pompare ape uzate.
Personalulofertantului implicat in contract: Toti expertii cheie trebuie sa fie ingineri.(Precizari: 1.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.2. La evaluarea capacitatii tehnico-profesionale a ofertantilor se pot lua in considerare sidatele subcontractantilor insa doar pentru partea din contract pe care acestia o vor indeplini. Acest lucru are in vederedoar resursele materiale si umanepe careacestia le vor disponibiliza pentru indeplinirea partii lor din contract.)
Certificatul ISO 9001 sau Standardele echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului valabile la data depunerii ofertei. (Nota: In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind prezentarea de standardeISO 9001 si ISO 14001 trebuie indeplinita in functie de natura si obiectul contractului, de operatorii economici in cauza pentru partile pe care le executa si pentru care se solicita aceasta cerinta.Lipsa unuia dintre certificatele solicitate, sau depunerea unui certificat al carui termen de valabilitate este depasit, precum si depunerea unor documente care atesta faptul ca operatorul economic este in procedura de certificare conduce la descalificarea ofertantului.)
Certificatul ISO 14001 sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului valabile la data depunerii ofertei.(Nota: In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta privind prezentarea de standardeISO 9001 si ISO 14001 trebuie indeplinita in functie de natura si obiectul contractului, de operatorii economici in cauza pentru partile pe care le executa si pentru care se solicita aceasta cerinta.Lipsa unuia dintre certificatele solicitate, sau depunerea unui certificat al carui termen de valabilitate este depasit, precum si depunerea unor documente care atesta faptul ca operatorul economic este in procedura de certificare conduce la descalificarea ofertantului.)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CV-SG-RB-03
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S156-260315 din 17.08.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.03.2012 11:00
Locul: Adresa Autoritatii Contractante - str. Banki Donat nr. 27, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii mandatati ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?cu finantare preponderenta din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, Bugetul de stat, Bugetul local si credit
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
1. Vizita amplasament - Se recomanda ca operatorii economici sa inspecteze locatia proiectului pentru a evalua pe propria raspundere cheltuielile, riscul si datele necesare pentru a pregati oferta.Vizitarea amplasamentului se va putea face incepand cu data publicarii anuntului de participare.Intentia de vizitare a amplasamentului va fi anuntata in scris.2. Conditiile de munca si de protectie a muncii - Operatorul economic ofertant trebuie sa completeze Formularul nr. 28 - Sanatate si protectia muncii.Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectie a muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http: //www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html3. Informatii privind asociatii - Formularul nr. 31 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite deasociati/subcontractanti si specializarile acestora. Cerinte minime: Acord sau scrisoare preliminara de asociere.4. Informatii privind subcontractantii - Formularul nr. 31 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite deasociati/subcontractanti si specializarile acestora. Subcontractantul va prezenta Formularul nr. 6 - declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006.Contractele incheiate intre Antreprenor si Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Autoritatea Contractanta si Antreprenor.5. Documente solicitate la incheierea contractului: contractele incheiate cu subcontractantii, acordul de asociere legalizat (in cazul asocierilor), garantia de buna executie.6. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc - Se solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din OUG nr. 34/2006 - contestatiile se pot depune in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Unitatea de Implementare a Proiectului
Adresa postala: str. Banki Donat, nr. 27, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520031, Romania, Tel. +40 267351390, Email: [email protected], Fax: +40 267351739, Adresa internet (URL): http: //www.apa-sfantugheorghe.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2012 17:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer