Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si canalizare in localitatile Nasaud, Salva, Sangeorz-Bai si Maieru; Aductiuni apa potabila pentru localitatile Rebra-Nasaud si Maieru


Anunt de participare (utilitati) numarul 145349/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUABIS BISTRITA-NASAUD
Adresa postala: PARCULUI NR.1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420035, Romania, Punct(e) de contact: Baciu Adrian, Tel. +40 263214014, In atentia: Birou UIP, Email: [email protected], Fax: +40 263216608, Adresa internet (URL): www.aquabis.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional al serviciilor de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si canalizare in localitatile Nasaud, Salva, Sangeorz-Bai si Maieru; Aductiuni apa potabila pentru localitatile Rebra-Nasaud si Maieru
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: NASAUD, SALVA, SANGEORZ-BAI, MAIERU - jud. Bistrita-Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul include: executie de lucrari pentru realizarea lucrarilor de extindere si reabilitare a 38.157 m retele de canalizare apa uzata menajera, statii de pompare ape uzate si 37.009 m reabilitare si extindere retele de distributie a apei potabile si aductiuni, statii de pompare, rezervoare .
Valoarea estimativa totala a contractului CL 6 Retele de apa si canalizare in Nasaud, Salva, Sangeorz-Bai, Maieru si Feldru, aductiuni Rebra-Nasaud si Maieru, in suma 62.699.326 lei, fara TVA, este formata din:
- valoarea estimata a lucrarii: 59.377.376 lei fara TVA
- valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute: 3.321.950 lei fara TVA (reprezentand 5, 59% din valoarea estimata a lucrarii).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractulinclude urmatoarele lucrari: -Retea de canalizare menajera in localitatea Salva: din conducte PVC: D250 mmsi D315 mm, L=9.949 m, conducta de refulare De 110 mm si De 90 mm, L= 1.414 m, 2 statii de pompare.-Reabilitare conducta de aductiune Rebrisoara- Nasaud si Reabilitare sistem de alimentare cu apa oras Nasaud: reabilitare conducta de aductiune din poleitilena de inalta densitate PE 100, PN 6, De355 mm si De 200 mm, L=5.930 m, constructie statie de pompare apa potabila pentru alimentare rezervoare, inclusiv conducta de refulare din poleitilena de inalta densitate PE 100, PN 16/10, De200, L= 1.487 m, reabilitare rezervoare de inmagazinare Vtotal= 1.600 m3 (1x 1.000 m3 + 2x 300 m3), reabilitare si extindere conducte de distributie din polietilena de inalta densitate, PE 100, Pn6, De 90 mm, De110, De 160 mm, De 200 mm, L=8.036m , total L= 15.453 m, hidranti de incendiu: 41 buc.-Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa in localitatea Telciu: lucrari de reabilitare la captare, inclusiv statie noua de tratare apa potabila Q= 40 m3/h, reabilitare rezervoare de inmagazinare Vtotal= 600 m3 (2x 300 m3), reabilitare si extindere conducte de distributie din polietilena de inalta densitate, PE 100, Pn6, De 63 mm, De 75mm, De 90 mm, De110, De 125 mm, L= 7.995 m, hidranti de incendiu: 11 buc.-Extindere si reabilitare retele de canalizare oras Sangeorz- Bai: din conducte PVC: D250 mm, L=12.226 m; D315 mm, L= 4.121 m; D400 mm, L= 1.150 m.-Retea de canalizare menajera in localitatile Maieru si Anies: din conducte PVC: D250 mm, L=8.905 m, D315 mm, L= L=308 m, conducta de refulare De 110 mm, L= 84 m, 1 statie de pompare.-Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in localitatile Maieru si Anies format din: conducta aductiune pana la gospodaria de apa, polietilena de inalta densitate De 315 mm, PN 16, L= 3.150 m; rezervor de inmagazinare V=900 m3, instalatie de clorinare cu clor gazos, conducta de legatura de la rezervor la reteaua existenta din polietilena de inalta densitate, PE 100, Pn16, De 250 mm; L= 350 m buc.-Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa oras Sangeorz- Bai: reabilitare conducte de distributie in Sangeorz- Bai din polietilena de inalta densitate PE 100, PN 6, De250 mm, De 200 mm, De160 mm, De110 mm, De90 mm si De63 mm, L= 8.014 m, hidranti de incendiu: 16 buc, constructie statie de pompare apa potabila pentru alimentare localitatea Cormaia, extindere conducte de distributie din polietilena de inalta densitate, PE 100, Pn 6, De 160 mm, L= 2.047 m, hidranti de incendiu: 4 buc
Valoarea estimata fara TVA: 62, 699, 326RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
26 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 595.000 lei. GP constituita in valuta se va calcula la un curs comunicat de BNR anterior cu 7 zile calendaristice datei limita de depunere a ofertelor. GP se constituie in conform cu preved art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplic a preved referitoare la atribuirea contr de achiz publica din OUG nr. 34/2006 cu modif. si complet. ulterioare.(model orientativ Formular nr. 1)Perioada de valabilit a GP: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilit a ofertei).In cazul depunerii de oferte in asociere, GP poate fi constituita in numele oricaruia dintre membrii asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul depunerii unei contestatii de catre un ofertant iar contestatia este respinsa pe fond, i se va retine ofertantului din GP suma de11933, 77lei, cf. art. 278^1.(1). lit. d ) din OUG 34/2006In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.(model orientativ Formular nr.2)In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Fonduri de Coeziune 76, 97% -Co-finantare nationala 23, 03%, din care: Buget de Stat 11, 77%;Bugetul Local 1, 81%;credit contractat de AC 9, 45%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : -Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)
? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Modalitatea de indeplinire : a.Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
b.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic (sau echivalent), care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat si din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
c.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (sau echivalent) din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local si din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (acest certificat se va prezenta pentru sediul social al ofertantului)
Persoanele juridice straine vor prezenta, orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Dir general Sandru Ion, Dir teh Molnar Iosif, Dir prod Marinescu Marius, Dir ec Neamtiu Adina, Dir calitate Simionca Nicu, Cons Jur Puica Liviu, Presedinte CA Lang Cristian, Membri CA: Hasmasan Teodor, Muthi Adrian, Parasca Constantin, Rusu Elena, Timoce Grigore, Sef Birou UIP Baciu Adrian, Membri comisie evaluare: Chiffa Gabriela, Matesan Ileana, Petrisor Mircea, Dorofteiu Ionela, Pop Aurelia, Ighian Mircea, Membri supleanti: Secoban Monica, Jiga Felicia. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca obiectul lor de activitate acopera si aria prezentului contracta.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovadaautorizariiconf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004. Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalulb.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: 1.Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
2.Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
Informatiile cuprinse in aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani incheiati ( 2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu 59.300.000lei.Documente relevante:
Bilantul contabil sau extrase de bilant (inregistrat la organele competente) sau raport de audit sau orice alte documente echivalente in cazul in care exista operatori economici care nu au depus inca bilantul pe anul 2012.
In cazul unei asocieri, aceste documente vor fi prezentate de fiecare asociat, cerinta privind capacitatea economica si financiara, va fi evaluata cumulativ.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7)
In cazul unei asocieri formularul va fi prezentat de fiecare asociat.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv:
An Curs de schimb RON/EUR
2010 4, 2122
2011 4, 2391
2012 4, 4581Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala
Europeana (www.ecb.europa.eu)
Cerinta nr. 2
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de cel putin 8.900.000 leiModalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii in valoare de 8.900.000 lei si pentru o perioada de 3 luni.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii in valoare de 8.900.000 lei si pentru o perioada de 3 luni.
Tert sustinator (daca este cazul)
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B , Formularul nr. 4 si Formularul nr. 6.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formularul nr. 7A
Completare Formularul nr. 7B
Completare Formularul nr. 4
Completare Formularul nr. 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat urmatoarele:
-Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin 15 km de retele de canal la nivelul a maxim doua contracte similare (cumulat)-Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin 15 km de retele de apa si/sau aductiuni de apa la nivelul a maxim doua contracte similare(cumulat)
Ofertantii vor prezenta pt dovedirea experientei similare urmatoarele: copii dupa parti relevante ale contractelor declarate sau documente constatatoare eliberate de AC la finalizarea contractului de lucrari sau PV de receptie finala sau PV de receptie la terminarea lucrarilor sau PV de receptie partiala sau recomandari din care sa reiasa beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarii si faptul ca lucrarile au fost executate cf cu normele profesionale si ca au fost duse la bun sfarsit
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular nr. 8
Tert sustinator (daca este cazul)
Capac tehnica si/sau prof a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006.Daca ofert. isi demonstr capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B, Formular 4 si Formular nr. 6.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formularul nr. 8A
Completare Formularul nr. 8B
Completare Formularul nr. 4
Completare Formularul nr. 6.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor, indicata in Anuntul de participare..
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor, indicata in Anuntul de participare..
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S53-079044 din 17.03.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 12:00
Locul: SC AQUABIS SA str. Parcului nr. 1, loc. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, Romania - Sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de executie a lucrarilor de 14 luni si perioada de notificare a defectelor de 12 luni.Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului.Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Acestea vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei pentru participare si a garantiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004.Pentru a beneficia de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conformAnexei din legea 346/ 2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM ? urilor.Modul de indeplinire a criteriilor de calificare, de catre ofertanti, se regaseste in Anexa II la Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie emis de catre ANRMAP.In conformitate cu Notificarea ANRMAP emisa in aplicarea prevederilor art.28 alin.7 si art.29 alin.2^1 din OUG 34/2006, la nivelul propunerii financiare, fiecare ofertant va cuprinde, ca element distinct si constitutiv, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de5, 59% la valoarea propunerii sale financiare constituita fara diverse si neprevazute.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Cf Cap.IX din OUG34/2006Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUABIS SA - Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Parcului nr. 1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420035, Romania, Tel. +40 263214014, Email: [email protected], Fax: +40 263216608, Adresa internet (URL): www.aquabis.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 15:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer