Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si extindere SEAU in orasele Sinaia, Breaza - STAP in orasele Comarnic si Sinaia, jud Prahova


Anunt de participare (utilitati) numarul 136566/14.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDRO PRAHOVA S.A.
Adresa postala: Ploiesti, B-dul Republicii nr.2-4, et.6, camera 611, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: IONUT CRISTIAN IONESCU, Tel. +40 244529474, Email: [email protected], Fax: +40 244529340, Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitare si extindere SEAU in orasele Sinaia, Breaza - STAPin orasele Comarnic si Sinaia, jud Prahova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Sinaia, Braeaza, Comarnic-jud Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?reabilitare si extindere statie de epurare a apelor uzate Sinaia. Capacitatea statiei va fi de 34.150 LE. Apa epurata va fi deversata in raul Prahova;?construire statie de epurare ape uzate Breaza. Capacitatea statiei va fi de 36.000 LE. Apa epurata va fi deversata in raul Prahova;?reabilitare constructii existente si construire zona de tratare a namolului produs in statia de tratare Valea lui Conci;?reabilitare si introducere treapta de coagulare/floculare/decantare ingospodariilede apa Vatra Sat si Ghiosesti;?demolare si construire statii de clorinare in amplasamentele gospodariilor de apa Calea Codrului si Cravata Rosie;?construire statii de clorinare in amplasamentele rezervoarelor exist. Parc, Gura Diham, Valjean si Fierastrau;?construire statie de pompare Caraiman 1;?realizare un tronson de aductiune (conducta de conectare) in localitatea Busteni;?realizare un tronson de aductiune (conducta de conectare) in localitatea Azuga.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232424-0 - Lucrari de constructii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2)
45252126-7-Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul de lucrari ?Reabilitare si extindere SEAU in Orasele Sinaia, Breaza - STAP in Orasele Comarnic si Sinaia, Judetul Prahova?cuprinde toate lucrarile necesare pentru extinderea si retehnologizarea statiei de epurare apa uzata Sinaia, construirea noii statii de epurare Breaza, extinderea si reabilitarea statiilor de tratare apa Valea lui Conci, Vatra Sat si Ghiosesti, precum si construirea noilor statii declorinare in cadrul rezervoarelor existente Parc, Gura Diham, Valjean, Fierastrau, Cravata Rosie si Calea Codrului.
Valoarea estimata fara TVA: 65, 414, 749RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
730 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare -120 zile calendaristice.Cuantumul garantiei de participare1.200.000 LEI constituit in conformitate cu HG nr. 925/2006.Forma de constituire a garantiei de participare: -instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta.-Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante;In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participaresuma de 35.174, 75 LEI, conform art. 2781*) din OUG 34/2006.Dovada constituirii garantiei de participare va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor.In cazul constituirii garantiei de participare prin scrisoare bancara se va completa - formularul 14. Garantia de participare se va restitui in conformitate cu H.G. 925/2006, art.88Garantia de Participare va fi prezentata in original, in limba romana Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie, va fi in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.In situatia in care instrumentul de garantare este emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari esterecomandabil sau este de preferat sa fie emis de catre o banca ori de o societate de asigurari din Romania.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene - 79.69%Co-finantare nationala - 20.31%Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Decl. privind eligibilitatea pentru neincadrarea in prev. art. 180 din OUG. nr. 34/2006 - Formular nr. 1;
-Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 181 din OUG. 34/2006 - Formular nr. 2;
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular nr. 3.-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular nr. 4;
-Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 69ยน din O.U.G. 34/2006, - Formular nr. 5. Personal DUMITRU PANTEA Director General; OFELIA URECHE Director Tehnic; DANIELA GEANGOS Director Economic; Ionut Ionescu Sef UIP;
-Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii catre Bugetul general consolidat sau echivalent.-Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local.-Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autorita?ile fiscale nu colecteaza si CAS);
-Certificatele de atestare fiscala trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.-Cazier judiciar al companiei (in statele unde este aplicabil), valabil la data deschiderii.Pentru oferta comuna, declaratiile, inclusiv certificatele fiscale, vor fi depuse de fiecare asociat. Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conform. cu orig.Certificatele de atestare fiscala trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Ofertantii straini vor prezenta documentele eliberate de autoritatile competente, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Operatorul economic va prezenta o imputernicire sau un alt document legal echivalent, in cazul in care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul firmei (in original). Prin imputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica; - Certificat constatator emis de ORC, nu mai vechi de 30 de zile din care sa rezulte ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru conformitate, certificatul constatator (sau echivalent) original sau copie legalizata.
Persoanele juridice straine vor depune:
-Documente ce dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta profesionala in calitate de persoana juridica;
-Certificat constatator (sau echivalent) emis de registrul comertului (sau echivalent), valabil la data limita de depunere a ofertei, din care sa rezulte faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la procedura insolventei.
NOTA: Documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii straini vor prezenta documentele eliberate de autoritatile competente, insotite de traducerea in limba romana, semnata si stampilata pe fiecare pagina de traducator autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani, trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu 110.000.000 lei
Nota: Persoanele juridice straine vor atasa, documente relevante, in copie certificata, insotite de traducerea autorizata in limba romana, aceste documente fiind emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens
Acces la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor pentru o perioada de 6 luni, in valoare de minim 9.000.000 lei, suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare
Angajament privind sustinerea financiara (daca este cazul).?Angajament ferm? - in forma autentica - daca ofertantul este sustinut conform art. 186 din OUG 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Ofertantii vor prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Ofertantul trebuie sa fi prestat cel putin un contractde proiectare pentru 1 statie de epurare a apelor uzate cu o capacitate de 30.000 PE.Nota: In cazul in care contractele contin clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lor, ofertantul este obligat sa prezinte paginile dincontract din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului, precum si pagina finala cu semnaturi.
lista cu lucrarile executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract de executie a 1 statie de epurare a apelor uzate a carui valoarea sa fie echivalentul a 6.000.000 euro.Nota: In cazul in care contractele contin clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lor, ofertantul este obligat sa prezinte paginile dincontract din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului, precum si pagina finala cu semnaturi.
Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala (daca este cazul).
?Angajament ferm? - in forma autentica - daca ofertantul este sustinut conform art. 186 din OUG 34/2006.
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacede transport, utilaje pentru constructii, laboratoare si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaza sa le foloseasca pentru indeplinirea contractului
Ofertantul este obligat sa demonstreze in special ca detine, are contracte-cadru de inchiriere/leasing/acte de proprietate si detine acces nerestrictionat pentru cel putin echipamentele si utilajeledetipul celor de mai jos:
-Excavator;
-Mini-excavator pentru lucru in spatii inguste ;
-Incarcator frontal;
-Autobasculanta;
-Motopompe;
-Macarale ;
-Autotransportoare beton;Resursele minime tehnice prezentate trebuie folosite efectiv in activitatile specifice contractului;
Informatii generale privind angajatii
Informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru proiectarea si executia lucrarilor
Personal de specialitate- executie
1.Reprezentantul antreprenorului
Studii superioare in domeniu tehnic;
Experienta generala 5 ani;dovada implicarii intr-un proiect similar
Sef de santier
Studii superioare in domeniu tehnic;
Experienta generala de min.5 ani;dovada implicarii intr-un proiect similar
Responsabil pentru asigurarea calitatii
Atestat conform legislatiei nationale in vigoare
Responsabilul Tehnic cu Executia
Atestat conform legislatiei nationale in vigoare
Proiectare:
Sef de Proiect
Experienta generala de min.5 ani;dovada implicarii intr-un proiect similar
Inginer lucrari civile
Experienta generala de min.5 ani;dovada implicarii intr-un proiect similar
Inginer proces
Experienta generala de min.5 ani;dovada implicarii intr-un proiect similar
Inginer mecanic
Experienta generala de min.5 ani;dovada implicarii intr-un proiect similar
Inginer electricianatestat ANRE in vigoare
Inginer automatizare SCADAExperienta generala de min.5 ani;dovada implicarii intr-un proiect similar
Certificatulde asigurare a calitatii conform standardului ISO 9001 in domeniul de activitate aferent obiectului prezentului contract sau document echivalent.
Certificatulprivind asigurarea sistemului de management al mediului conform standardului ISO 14001 in domeniul de activitate aferent obiectului prezentului contract sau document echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: P1n)Pentru oferta cu pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (30 de puncte), iar pentru celelalte oferte, punctajul se va acorda dupa formula descrisa la sect Vl.3
2.
Costurile anuale de operare
70%
Descriere: (P2n) Costurile anuale de operare in sect Vl.3
Punctaj maxim componenta tehnica: 70
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.08.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.08.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.08.2012 11:00
Locul: Ploiesti, str. Stefan Greceanu nr. 1-3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii UCVAP si imputerniciti ai societatilor ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 -?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC HIDRO PRAHOVA SA
Adresa postala: str.Stefan Greceanu nr 1, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100166, Romania, Tel. +40 244529340, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.hidroprahova.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.06.2012 13:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer