Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si Extindere Statie de Epurare Slatina


Anunt de participare (utilitati) numarul 74031/25.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA OLT SA
Adresa postala: str. Artileriei, nr. 2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230072, Romania, Punct(e) de contact: ALIN PREDA, Tel.0249 431750, In atentia: D-lui Director Gheorghe BUICA, Email: [email protected], Fax: 0349 401168, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitare si Extindere Statie de Epurare Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Slatina si Scornicesti, judetul Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, valorificarea biogazului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectul include:
Proiectare, obtinere avize, pregatire personal de exploatare si constructii pentru reabilitare, modernizare statie epurare existenta (71.000 PE);
Valoarea estimata fara TVA: 62, 592, 455RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
33 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Scrisoare de garantie bancara de participare - 1251849 leiScrisoare de garantie bancara de buna executie - 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene - 85%Co-finantare nationala - 15%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere/subcontractare legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Informatii generale despre ofertant
- Date despre asociati/subcontractanti societatea mixta/consortiu
- Imputernicirea notariala Privind autorizarea semnaturii ofertei si contractului.
- Trecutul Litigios (cazierul juridic)
Pentru statele in care nu se elibereaza un astfel de document (de exemplu Romania) ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere (Formularul 13)- Declaratie privind eligibilitatea
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
- Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei OficiulRegistrului Comertului sau echivalent- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent, - Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), valabil la data deschiderii ofertelor, - Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor.
Persoane juridice romane:
- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrul Comertului /autorizatie de functionare /altele echivalente valabile la data deschiderii ofertelor.
- Certificat de inregistrare
Persoane juridice straine:
Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta:
- Formular 16: Identificare finaciara
- Scrisoare de bonitate bancara
(privind datele de identificare, obiectul de activitate, forma juridica de organizare, tipul de capital, indicatorii privind cifra de afaceri, profitul brut/net, rata profitului net, rata lichiditatii globale, rata solvabilitatii generale, experienta cu clientul)
Formular specific autoritatii competente din Romania sau tara de origine prin care sa se demonstreze acestuia printr-o declaratie de la banca ca are disponibilitate sau acces la active lichide, linii de creditare sau alte instrumente financiare suficiente pentru a indeplini fluxul de numerar pentru constructie potrivit contractului.
- Formular 34: Declaratie privind cifra de afaceri si profitul
- Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzori, dupa caz, 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
Nivel specific minim necesar:
Acces la lichiditati, credite/alte mijloace financiare, peste echivalentul a 11.380.446 lei, pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus independent de angajamentele pentru alte contracte;
Cifra medie anuala de afaceri cumulata pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 45.759.000 euro.
Formular 17 - Declaratie financiara recapitulativaOfertantii vor depune Bilanturile contabile, Contul de profit si pierdere, toate anexele, la data de 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007, vizate spre inregistrare la Directia Finante Publice (autoritati competente)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor completa:
- Formular 18 Sistemul de Asigurare a Calitatii
Nivel specific minim necesar:
Certificatul ISO 9001 sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantuluiCertificatul ISO 14001 sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului;
Certificatul OHSAS 18000 sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului,
valabile la data depunerii ofertei; se vor atasa in copie.
Se va completa:
- Formular 29 Planul de management al mediului (EMP).
- Formular 19 Experienta ca antreprenor/proiectant
- Formular 20 Experienta similara- Formular 21 Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
- Formular 27: Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
- Formular 26: Alte informatii privitoare la ofertanti
- Formular 22 Personalul cheie angajat in contract
- Formular 23 Experienta profesionala a personalului cheie (conform Fisei de date)
Ofertantul este obligat sa demonstreze in special ca detine sau ca are acces nelimitat la echipamente si utilaje (conform Fisei de date)
- Formular 24: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora, completata de ofertant/liderul Asocierii.- Formular 25: Formularul principalilor furnizori
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CCI 2007 RO 161 PR 10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.05.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.05.2009 14:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.05.2009 10:00
Locul: Sediul SC Compania de Apa Olt , str. Artileriei nr. 2, Slatina, Olt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul se numeste: "Extindere si reabilitare sisteme de apa si apa uzata in judetul Olt"
VI.3) Alte informatii
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii de achizitie publica, conform art 122, lit."j" din OUG 34/2006
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavrapoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova, sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: B-dul Nicolae titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251-418568, Fax: 0251-415600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania de Apa Olt SA
Adresa postala: Str. Artileriei nr.2, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230072, Romania, Tel.0249-431750, Email: [email protected], Fax: 0349-401168
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2009 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer