Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si modernizare D.J. 205R, Cotesti - Poiana Cristei, km. 21+700 - km. 28+700


Anunt de participare numarul 77206/13.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULVRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: DIMITRIE CANTEMIR, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Punct(e) de contact: CATALINA OACHES, Tel.0237616800 int. 135, Email: [email protected], Fax: 0237225533, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie Publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si modernizare D.J. 205R, Cotesti - Poiana Cristei, km. 21+700 - km. 28+700
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: pe D.J. 205R, Cotesti - Poiana Cristei, km. 21+700 - km. 28+700.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare si modernizare D.J. 205R, Cotesti - Poiana Cristei, km. 21+700 - km. 28+700
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Potivit Proiectului tehnic (P.T.) si caietelor de sarcini, ofertantii vor depune oferte in mod obligatoriu pentru listele de cantitati din caietele de sarcini.
Scopul contractului: Reabilitare si modernizare D.J. 205R, Cotesti - Poiana Cristei, km. 21+700 - km. 28+700, conform cerintelor din documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 190, 270.65RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 100.000 lei. Garantie de buna executie 5% din valoarea contractului prin retineri susccesive din plata cuvenita pentru facturile partiale
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
agenti economici care au domeniul de activitate solicitat, asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
formulare 12A (declaratie privind eligibilitatea ), 12B (declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G.34/2006, 12C (declaratie privind calitatea de participare la procedura), certificat de atestare fiscala, certificat privind impozite si taxe locale , certificat constatator emis de Oficiul Registru Comertului, copie legalizata dupa certificat de inregistrare si statut/actul constitutiv, Certificat de atestare eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania in copie legalizata si Certificat de atestare eliberat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor in copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilant contabil pe ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008), cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: 24.500.000 lei, Formular 2 (informatii generale )-declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, lichiditate generala 100%, solvabilitate patrimoniala 30%, Asigurarea riscului profesional 1.000.000 euro (curs BNR 29.10.2008, 1 euro=3, 6645)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formulare 12 F (Lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani), 12I (Declaratie personal angajat si cadre de conducere), 12H(Declaratie privind dotarile specifice, utilaje, echipament tehnic, mijloace de transport), Formular 12G (Informatii privind subcontractantii), ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.06.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.06.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.06.2009 12:00
Locul: la sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, observatori din partea ministerului de finante, reprezentantii/imputernicitii ofetantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2-Inbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale, Domeniul major de interventie 2.1- Reabilitare si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusivconstructia/reabilitarea soselelor de centura.Intrucit din MOTIVE TEHNICE documentatia de atribuire nu poate fi postata in S.E.A.P. aceasta se va ridica numai de la sediul autoritatii contractante in urma unei scrisori de intentie (conform O.U.G. 19/2009 art.2, pct.5 alin.2 ).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800319, Romania, Tel.0236/46.00.27, Email: [email protected], Fax: 0236/46.02.27
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vrancea- Compartiment Juridic
Adresa postala: B-dul. Dimitrie Cantemir , nr. 1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620048, Romania, Tel.612038 int.142, Email: [email protected], Fax: 0237/214555, Adresa internet (URL): www.cjvrancea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.05.2009 17:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer