Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitare si modernizare DJ 603, Naipu(DN6) ? Schitu ? Mirau ? Stoenesti ? Ianculesti - Uzunu ? Mihai Bravu ? Comana (DJ 411)?


Anunt de participare numarul 145799/20.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Punct(e) de contact: LIDIA PANA, Tel. +40 0372462635, In atentia: FLORENTINA DRAGOMIR, Email: [email protected], Fax: +40 0372462666, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitare si modernizare DJ 603, Naipu(DN6) ? Schitu ? Mirau? Stoenesti ? Ianculesti - Uzunu ? Mihai Bravu ? Comana (DJ 411)?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 603, Naipu(DN6) ? Schitu ? Mirau? Stoenesti ? Ianculesti - Uzunu ? Mihai Bravu ? Comana (DJ 411), judetul Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini si documentatia tehnica anexata.
I. Reabilitarea si modernizareaa 36, 122 km de drum, respectiv de la km 0+000 la km 36+401
-Desfacerea bordurilor carosabile cu o stare tehnica necorespunzatoare, acolo unde este cazul, si largirea fundatiei drumului, astfel incat sa se asigure latimea necesara pentru benzile de incadrare si supralargiri in curbe;
-Repararea defectiunilor de tipul burdusirilor si a refularilor de margine;
-Realizarea unui strat de baza din piatra sparta si a unei imbracaminti bituminoase in 2 straturi;
-Amenajarea dispozitivelor de colectare si scurgere a apelor pluviale prin:
- decolmatarea santurilor si podetului existent;
- repararea pereurilor existente
- inlocuirea cu podet nou;
- pereerea santurilor in zone cu pante mari;
- realizarea de santuri noi acolo unde este necesar;
- executarea unor drenuri de acostament pentru a impiedica infiltrarea apelor subterane in corpul drumului in zonele cu alunecari precum si pentru continuizarea trecerii apelor din santuri spre podete la intersectia acestora cu accesele laterale;
- executarea unor camere de cadere si timpane la podete existente.
-Reconditionarea parapetelor existente, precum si montarea de parapeti noi in zonele cu rambleu foarte inalt;
-Amenajarea acceselor laterale prin impietruire si a drumurilor laterale prin asfaltare pe o lungime cuprinsa intre 10 - 25 m;
-Completarea acostamentelor cu pamant pana la cota carosabilului reabilitat;
-Realizarea de marcaje rutiere pentru semnalizarea orizontala si completarea semnalizarii verticale, indicatori de circulatie noi acolo unde acestea lipsesc;
-Realizarea de locuri de parcare noi sau refugii, acolo unde terenul permite, fara interventii masive la terasamente.
II. Construirea unui pod nou la km 0+235, peste raul Calnistea, in sat Naipu, comuna Ghimpati, cu o lungime totala de 100 m.
-Infrastructura:
- Culee-2 buc;
- Pile- 2 buc;
-Suprastructura, L =72, 00 m;
-Racordari cu terasamentele: doua ziduri intoarse L = 4, 00 m si rampe de de acces
Lungimea a podului este de 80, 10 m, fiind alcatuita din 3 deschideri de 24, 00 m si ziduri intoarse.
Lungimea totala a podului, inclusiv rampele de acces este de 100 m.
In sectiune transversala, podul are latimea de 11, 50 m, fiind alcatuita din:
- cale ? 7, 80 m;
- trotuare, inclusiv lise de parapet si borduri ? 2 x 1, 5 m.Valoarea estimata fara TVA, 58.994.733, 00 lei.Aceasta valoare cuprinde si cuantumul cheltuielior diverse si neprevazute, respectiv 870.636, 00 lei(1, 4978917 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute), calculata in conformitate cu prevederile art. 29 alin.(2^1) din OUG 34/2006) cu modificarile si completarile ulterioare.Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 58.124.097, 00 lei, fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45221100-3-Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati conform specificatiilor tehnice din documentatia tehnica anexata.
Valoarea estimata fara TVA: 58, 994, 733RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 1.100.000, 00 lei.Garantia de participare se poate constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de asigurari, in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. (Model orientativ Formular nr. 17).Pentru o garantie de participare depusa in valuta, echivalenta se va face la cursul comunicat de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Autoritatea contractanta (AC) poate solicita prelungirea valabilitatii garantiei, iar ofertantul are obligatia sa extinda perioada de valabilitate a garantiei pentru participare in mod corespunzator.Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de participare.Ofertantul care nu este de acord cu extinderea perioadei de valabilitate a garantiei de participare/nu prelungeste valabilitatea garantiei de participare, va fi exclus de la procedura, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei pentru participare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul contractului fara TVA.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale in conformitate cu prevederile art. 90 alin. 1 si alin 3 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, nu mai tarziu de 15 zile de la data incheierii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Bugetul propriu al Judetului Giurgiu - 2 %- Bugetul de stat - 11, 50 %- Fonduri nerambursabile (Programul Operational Regional 2007-2013) -86, 50%;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Formularul nr. 1 ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Cazierul judiciar pentru operatorul economic;
-Formularul nr. 2? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat;
-Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local;Acesta se va prezenta pentru toate punctele de lucru care vor fi implicate in derularea contractului.-Formularul nr. 3 - Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;
-Formularul nr. 4 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile sicompletarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante).Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procesului de achizitie sunt: Presedinte Consiliul Judetean - Mustatea VasileVicepresedintii Consiliului Judetean - Gavrila Dumitru si Marciu Ovidiu Cristian DanSecretar al judetului - Dinu FlorianDirectia achizitii si investitii publice: Director executiv - Pana Lidia DoinaDirector executiv adjunct - Tone CristianDirectia cooperare interregionala, strategii si proiecte: Director executiv - Mardale NicuDirectia juridica si administratie publica locala: Director executiv - Cornea PetreConsilier juridic, Avizat juridic - Cioaca DanielaServiciul buget-finante si contabilitate, Sef serviciu/Avizat economic - Stanculescu FlorentinaConsilieri judeteni: Dobre Aurelia, Ionita Lucian, Basangiac Constantin, Stenghel Cristian, Matei Ionut Dumitru, Grecu Valentin Puiu, Ciobanu Constantin, Paun Dumitru, Bardan Daniela, Matei Catalin, Udroiu Victor, Tuturescu Marin, Chiran Nicusor Alin, Panait Gherghina, Grigore Dumitru, Micu Ioan, Chiran Adrian, Boerescu Mihnea Mihai, Cuc Alexandru Razvan, Mardare Stelian, Palalau Alexandru Stelian, Buga Adriana Iulia, Bold Cristian, Buduru Constantin, Pana Mariean, Andrei Cornel, Andrei Ovidiu Aurelian, Dobrota Ilie Viorel;Echipa de implementare a proiectului: Peicea Daniela, CristeaMargareta Mihaela, Miron Uritu Elena, Jureschi Lucia Monalisa, Pieleanu Rodica, Bold Georgeta, Dinu Romulus Adrian, Abrudan Gheorghe, Stoian Ileana, Grigore Stelica, Necula Razvan.Responsabil procedura: Florentina Dragomir.- Ofertantii, persoane juridice straine care nu sunt legal infiintate in Romania, vor trebui sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea ca in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania.Nota: - Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.- Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- Persoanele juridice straine, pentru dovedirea cerintelor referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati din tara de origine (certificate/alte documente echivalente)Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- in cazul unei asocierii, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente- documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea?conform cu originalul?Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana. Persoane juridice romane-Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate, care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit.Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.Persoane juridice straine-Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, din care sa rezulte obiectul de activitate, care trebuie sa corespunda obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Persoanele juridice straine legal infiintate in Romania(daca este cazul), vor depune documente care vor demonstra forma legala de inregistrare in Romania.Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.Nota: - documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana.- In cazul unei asocierii, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente.- Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmitarea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator/documentele edificatoare in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie de cel putin: 115.000.000, 00 lei.
Bilanturile contabile pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) inregistrate la organele, competente in conformitate cu prevederile legale in vigoare/alte documente edificatoare (extrase din bilant, raportul de audit, etc.) care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr.5 - Fisa de informatii generale cu declararea cifrei de afaceri.Echivalenta se va realiza la cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru anii respectivi.Bilanturile contabile/alte documente edificatoare (extrase din bilant, raportul de audit, etc.) privind indeplinirea cerintei. Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Listalucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Lista va fi insotita de unul sau mai multe documente prin care sa se confirme ca ofertantul a executat si dus la bun sfarsit lucrari similare cu cele care fac obiectul procedurii de achizitie (constructie/reabilitare/modernizare de drum si construire/reabilitare/modernizare poduri/pasaje/tuneluri),
a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea de 56.800.000, 00 lei, fara TVA, din care, valoarea cumulata aferenta executiei lucrarilor de construire/reabilitare/modernizare poduri/pasaje/tuneluri, sa fie de cel putin 3.400.000 lei, fara TVA.
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Ofertantul va face dovada ca dispune(detine sau are drept de folosinta) de cel putin:
-cilindru compactor;
-autogudronator
-autobasculanta;
-autobetoniera;
-repartizatoar mixturi asfaltice;
-automacara;
- macara;
- generator sudura;
- schele;
- motocompresoar;
- electropompa;
- excavator;
- autogreder;
- buldozer;
- instalatie forat piloti;
- placa vibratoare;
- motopompa;
- autocisterna;
- incarcator frontal;
- camion;
- treiler.
-laborator autorizat de I.S.C. sau de alt organism similar in cazul persoanelor juridice straine (minim laborator de gradul II) autorizat ISC, pentru drumuri, geotehnica, materiale de constructii drumuri, betoane, potrivit HGR nr 808/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului nr. 1497/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.Autorizarea trebuie sa fie valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se vor prezenta Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor.
Expert cheie- Sef de santier- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul drumuri si poduri;
- Experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu obiectul contractului;
Experti cheie- Inginer/subinginer ? 2(doua persoane)
- Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul drumuri si poduri;
- Experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare cu obiectul contractului;
Experti cheie? Responsabil tehnic cu executia ? 2 (doua persoane)
(art. 23, lit c, din Legea nr. 10/1995);
- prezentarea certificatului de atestare RTE pentru domeniul: drumuri si poduri, valabil la data limita de depunere a ofertei.NOTA:
In cazul operatoriilor economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu este necesara prezentareaatestatului/certificatului recunoscut de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor.In baza principiului recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificatele echivalente.Insa, tinand cont de prevederile art. 2 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului 925/1995, si in care este mentionat ca, prevederile regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor pe teritoriul Romaniei, operatorul economic va intreprinde demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul recunoscut de autoritatile romane.
Expert cheie ? Responsabil cu controlul calitatii;
(HG nr. 766/1997)- prezentarea de decizie interna de numire;
- Experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare
Expert cheie? Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii (Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile ulterioare).
- prezentarea de certificat- Experienta specifica dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare;
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze (daca este cazul).
Informatii privind asociatii (daca este cazul).In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, ofertantii au obligatia sa legalizeze asocierea inainte sau la data semnarii contractului.
Standarde de asigurare a calitatii
Dovada implementarii Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru domeniul de activitate care face obiectul contractului, respectiv, executia lucrarilor de drumuri, precum si executia lucrarilor de poduri, valabil la data limita de depunere a ofertelor
Nota: - Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte.
Dovada implementarii Sistemului de Management de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001sau echivalent, pentru domeniul de activitate care face obiectul contractului, respectiv, executia lucrarilor de drumuri, precum si executia lucrarilor de poduri, valabil la data limita de depunere a ofertelor
Nota: - Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
O lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani - Formularul nr. 6 (5 ani - raportat la data limita de depunere a ofertelor).se va/vor prezenta document/documente (certificari de buna executie) din care sa rezulte beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Pentru echivalenta lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul in care s-a executat lucrarea.O declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. - Formularul nr.7Prezentarea de documente care probeaza/confirma dreptul de proprietate sau de folosinta/angajamentul de punere la dispozitie a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice, mijloacelor de transport necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrariO declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - Formularul nr.8.Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor - Formularul nr. 9;
- copie diploma;
- CV in format Europass;
- documente suport care sa probeze experienta profesionala solicitata (fisa post/recomandari, etc.)- Pentru personalul angajat al ofertantului se vor prezenta documente suport (contractul de munca/copie de pe Revisal, etc.)- In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului se vor prezenta Formularul nr. 10 sau copia documentului de colaborare (contract de colaborare/prestari servicii, etc.)- copie diploma;
- CV in format Europass;
- documente suport care sa probeze experienta profesionala solicitata (fisa post/recomandari, etc.) ;
- Pentru personalul angajat al ofertantului se vor prezenta documente suport (contractul de munca/copie de pe Revisal, etc.)- In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantuluise vor prezenta Formularul nr. 10 sau copia documentului de colaborare (contract de colaborare/prestari servicii, etc.)- copie ceritificat de atestare RTE;Pentru personalul angajat al ofertantului se vor prezenta documente suport (contractul de munca/copie de pe Revisal, etc.)In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantuluise vor prezenta Formularul nr. 10 sau copia documentului de colaborare (contract de colaborare/prestari servicii, etc.)- copie decizie interna de numire;
- CV in format Europass;
- documente suport care sa probeze experienta specifica solicitata (fisa post/recomandari, etc.) ;Pentru personalul angajat al ofertantului se vor prezenta documente suport (contractul de munca/copie de pe Revisal, etc.)In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantuluise vor prezenta Formularul nr. 10 sau copia documentului de colaborare (contract de colaborare/prestari servicii, etc.)- copie certificat;
- CV in format Europass;
- documente suport care sa probeze experienta specifica solicitata (fisa post/recomandari, etc.) ;
- Pentru personalul angajat al ofertantului se vor prezenta documente suport (contractul de munca/copie de pe Revisal, etc.)- In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantuluise vor prezenta Formularul nr. 10 sau copia documentului de colaborare (contract de colaborare/prestari servicii, etc.)Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora - Formularul nr. 11Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora - Formularul nr. 12Certificat emis de un organism independent care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001 sau echivalent. Documentele solicitate la aceasta cerinta, vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana.Certificat emis de un organism independent care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001 sau echivalent.Documentele solicitate la aceasta cerinta, vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Documentele prezentate de persoanele juridice straine, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora, in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de garantie acordata lucrarii
20%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.09.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2013 13:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Giurgiu, str.Bucuresti, nr.10, etaj II, camera 207, Giurgiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (maxim 2 reprezentanti din partea fiecarui ofertant).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): proiectul ?Reabilitare si modernizare DJ 603: Naipu (DN 6) ? Schitu ?Mirau ? Stoenesti ? Ianculesti ? Uzunu ? Mihai Bravu ? Comana (DJ 411)?, cod SMIS 3317, finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
- La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (1, 4978917 %) la valoarea propunerii financiare depuse (fara diverse si neprevazute).- Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: - daca doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj, atunci autoritatea contractanta va declara castigatoare oferta cu pretul cel mai mic.- daca doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj si acelasi pret, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis (reofertare), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Pentru vizualizarea documentatiei tehnice, toate arhivele ?PT DJ 603 s.part01.rar - PT DJ 603 s.part090?, vor fi descarcate si salvate intrun singur folder. Acest folder va continue intraga documentatie a PT-ului.- Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ?sau echivalent?.- Se recomanda vizitarea amplasamentului, urmand a se intocmi un proces verbal in acest sens.Orice neconcordanta sesizata de ofertant, intre documentatia depusa pe SEAP: P.T., liste de cantitati, detalii de executie, etc., vor fi sesizate si solicitate drept clarificare de acesta, inainte de termenul precizat in fisa de date pentru solicitarea clarificarilor.Eventualele neconcordante aparute intre documentatia postata pe SEAP si situatia identificata ca urmare a vizitei in teren, vor fi sesizate de catre ofertanti in timp util, pana la termenul precizat in fisa de date pentru solicitarea clarificarilor.Orice sesizare privind acest lucru dupa data si ora depunerii ofertei, nu se va mai lua in considerare de catre Autoritatea Contractanta.Daca in timpul derularii contractului apar astfel de situatii ele se vor executa si vor fi suportate de ofertantul declarat castigator.Durata de executie a lucrarilor este de maxim 18 luni, inclusiv perioadele de sistare datorate timpului nefavorabil.Mentionam ca perioada de executie a lucrarilor nu se poate prelungi, doarece ultima zi a Programului Operational Regional 2007 ? 2013 este 31 iulie 2015, data la care toate activitatile proiectului, inclusiv platile trebuie efectuate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256 2 din OUG 34/2006 - 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractanteconsiderat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica si administratie publica locala din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu
Adresa postala: str. Bucuresti, nr 10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Tel. +40 0372462622, Email: [email protected], Fax: +40 0372462651, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2013 18:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer