Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitare si modernizare DJ 665 limita judetului Gorj- Marita - Izvorul Rece ? Vaideeni - Horezu, km. 53+650-69+169, judetul Valcea


Anunt de participare numarul 146824/02.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR DEACONESCU, Tel. +40 0250732901/103, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitare si modernizare DJ 665 limita judetului Gorj- Marita - Izvorul Rece ? Vaideeni - Horezu, km. 53+650-69+169, judetul Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Drumul judetean 665 aflat in intravilanul si extravilanul localitatilor Horezu si Vaideeni, judetul Valcea, km. 53+650-69+169
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului de achizitie publica este de reabilitare si modernizare a drumului judetean, lucrari ce vor contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere si traversarea localitatilor in conditii de siguranta ? deci la asigurarea unor servicii de transport la standarde europene de siguranta, securitate, calitate si costuri.Proiectul tehnic trateaza lucrarile de drum necesare reabilitarii si modernizarii drumului judetean DJ 665 de la limita cu judetul Gorj km 53+650 pana la Horezu intersectia cu DN 67 km 69+169, cuprinzandsolu?ii pentru amenajarea in plan orizontal si plan vertical a traseului drumului, cu asigurarea elementelor geometrice conform prevederilor normativelor in vigoare, precum si imbunatatirea elementelor geometrice existente, acolo unde este posibil, in vederea sporirii parametrilor de functionare a drumului si siguranta in trafic.Totodata proiectul prevede lucrari de sporire a capacitatii portante a structurii rutiere pentru preluarea incarcarilor din trafic, prin lucrari de inlocuire, refacere, largire si ranforsare a structurii rutiere existente.Prin proiect setrateaza de asemenea sistemul de colectare si evacuare a apelor alcatuit din santuri, rigole, drenuri, poduri si podete, iar pentru siguranta circulatiei rutiere proiectul prevede lucrari de semnalizare rutiera orizontala si verticala, precum si lucrari de parapete de protectie.
In profil transversal drumul are urmatoarea alcatuire:
? Platforma: 8, 00 m din care 2 x 3, 0 m = 6, 0 m parte carosabila si doua acostamente de 1, 0 m din care 0, 25 m banda de incadrare, restul acostamentului fiind balastat pe 0, 75m in afara localitatilor, pe partea fara sant pereat, respectiv betonat in localitati si in afara localitatilor pe partea prevazuta cu sant pereat.Valoarea estimata fara TVA, este de 42.085.899 lei.Aceasta valoare cuprinde si cuantumul cheltuielior diverse si neprevazute, respectiv 2.218.978 lei, (care reprezinta5, 57 % din valoarea estimata acontractului de achizitie publica fara diverse si neprevazute)astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimata a contractului si fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), din OUG nr. 34/2006.
Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute este de 39.866.921 lei, fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati conform specificatiilor tehnice din documentatia anexata.
Valoarea estimata fara TVA: 42, 085, 899RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 797.338 lei. Garantia de part. se va constitui in conformitate cu art. 86, alin. 1 din H.G. 925/2006, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul precizat mai sus si valabila pentru perioada de 120 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Contul in care se poate face plata garantiei de participare este: RO66TREZ6715006XXX000142, deschis la Trezoreria Ramnicu Valcea, cod fiscal: 2540929. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 alineat (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul Scrisorii de garantie bancara emisa de o banca din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata a acesteia.Garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor si va fi incarcata si in SEAP.NOTA: Ofertele care nu sunt insotite de garantia pentru participare vor fi respinse la deschidere, fiind considerate ca inacceptabile.Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta, este stabilita cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor in SEAP. Banca al carei curs se va lua in calcul, este BNR. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul contractului fara TVA.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale in conformitate cu prevederile art. 90 alin. 1 si alin 3 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, nu mai tarziu de 10 zile de la data incheierii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
86, 5% Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, 11, 5% Valoare eligibila nerambursabila din Bugetul national, 2% Co-finantare eligibila a beneficiarului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea: Completarea Formular nr.12A.Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).- Declaratieprivind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: Completare Formular nr.12B.
Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).- Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata:
-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.-Certificat privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate.- Certificatele fiscalevor prezenta situatia datoriilor scadente raportata la luna anterioara datei limita de depunere aofertelor.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii, eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante, conform art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care profesionistii prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9. alin.(1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP.
Neindeplinirea de catre profesionisti a cerintei referitoare la plata taxelor si impozitelor catre buget (local si de stat), va conduce in mod automat la excluderea acestuia din procedura.
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Pentru documentele solicitate, in copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original sau copie legalizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.- Declaratieprivind calitatea de participant la procedura. -Completare Formular nr.12C
Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz).- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta. - Completare Formular nr.8
Nota: Ofertantul nu are dreptul ca in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii oferteiindividuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz).- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. -Completare Formular nr.9.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Presedintele Consiliului Judetean Valcea Ion Cilea; Vicepresedinte Dumitru Persu; Vicepresedinte Alexandru Bogdan Pistol; Secretar al Judetului Constantin Dirinea; Director General Mircea C-tin Predescu; Director Executiv Florea Mierlus; Director General Carmen Alexandrescu; Director General Bogdan Lastun; Director General Adj. Vasilica Mazilu; Arhitect sef Rozalia Harambasa; si consilierii judeteni care aproba bugetul aferent autoritatii contractante: Mihaela Andreianu, Belciu Ion, Bulacu Romulus, Dumitru Gery Buse, Adrian Busu, Aurelian Carstea, Teodosie Filip, Gheorghe Folea, Petre Grigore, Remus Grigorescu, Adam Jinaru, Ioana Lita, Alina Lupu, Victor Marin, Claudia Militaru, Iuliana Moise, Mircea Iova, Alexandru Oproaica, Pasat Gheorghe, Petrescu Remus, Pirvu Constantin, Poenaru Mircea Constantin, Popescu Victor George, Prala Stefan, Simion Aurel, Stanculescu Victor George, Tarasenie Dumitru, Tranca Teodor, Laurentiu Popa si Tiberiu Octavian Georgescu.
- Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
-Informatii privind asociatii: -Mai multi profesionisti au dreptul de a se asocia cu scopul de a depuneoferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
-Profesionistii care se asociaza, vor prezenta in cadrul ofertei, Informatii despre asociere si Acordulde asociere ? Completare Formular nr. 16 si Formular nr.17.
-In acordul preliminar, se va stabili liderul de asociatie, activitatile din contract care se vor realiza in comun, repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului pentru fiecare membru asociat.
-Toti partenerii asociati trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului.
-Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
-Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului si la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat in parte.
-Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.- In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularele si certificatele.-Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica, se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i)art. 5 alin. 3 dinOrdinul nr.509/2011.
Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata/traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.Pentru persoanele juridice romane-Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informa?iile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.Pentru persoanele juridice straine- Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a profesionistului (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerinta privind obiectul de activitate trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu 75.000.000 lei. Operatorii economici vor prezenta documente relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintei (declaratii bancare corespunzatoare, bilantul contabil sau extrase de bilant, declaratii privind cifra de afaceri globala, sau orice alte documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului).
-Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (daca este cazul).In cazul asocierilor, reducerea de 50% se aplica doar daca toti asociatii sunt
IMM.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.(http: //www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx)Se vor prezenta orice documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de calificare.
Cerinta nr.2.Bonitate/acces la resurse
Suma solicitata pentru imobilizare in vederea realizarii contractului de lucrari, in cazul ofertei castigatoare este de: 4.429.657 lei pentru o perioada de 2 luni. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii (fluxul de numerar) pentru perioada precizata.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru documentele solicitate in original/copie legalizata / traducere autorizata, se accepta si copia lizibila a documentelor semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul?. Acestea vor fi prezentate in original, copie legalizata sau traducere autorizata doar la solicitarea comisiei de evaluare.
Cerinta nr. 3Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca, in cazul in care va fi declarat castigator, ofertantul va incheia o polita de asigurare necesara derularii contractului.
Tert sustinator . Sustinerea financiara, daca este cazul.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de profesionisti, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de profesionisti isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana(e), modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Persoana/persoanele ce asigura sustinerea situatiei economice si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), lit. c) ´1, lit.d) si art .69 ´1 din O.U.G.nr. 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular B1 ??Informatii generale??.Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMMCompletare Formular B5.(daca este cazul).Documente doveditoare cu privire la accesul sau disponibilitatea la resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru perioada precizata.Se va completa Formularul nr.20.Se vor prezenta: -Angajament ferm privind sustinerea financiara - FormularulD4-Declaratie privind eligibilitatea ? pentru persoana sustinatoare, privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 Formularul nr. 12A-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Formularul nr. 12B (numai pentruprevederile art. 180, art. 181 lit. a), lit. c) indice 1, lit.d) si art .69 ´ 1 din O.U.G.nr. 34/2006).-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69´ 1din O.U.G. 34/2006 ? Formularul nr.9 pentru persoana sustinatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca ofertantula executat cel putin 1 contract, maxim 3 contracte de lucrari in valoare cumulatade 38.000.000 lei, fara TVA, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre autoritatea sau clientul beneficiar al contractelor prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei, lasand la latitudinea ofertantilor ce documente sa prezinte in scopul indeplinirii cerintei de calificare, atata timp cat acestea cuprind informatiile prevazute de art. 188 alin. (3) lit.a) din OUG34/2006. Valoarea nu cuprinde cheltuieli diverse si neprevazute.Listavacuprinde valori, perioade de executie, beneficiari.
Cerinta nr.2
- Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiile de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.In cazul unei asocieri, cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Este permisa sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului de catre o alta persoana juridica prin inchirierea de utilaje, echipamente, instalatii.
Cerinta nr.3
- Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 ani, - Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor.
In acest sens, ofertantul va furniza informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea urmatorului personal(decare dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut ) considerat ca fiind minim necesar in executia contractului :
- coordonator de proiect cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii.
-sef de santier executie, cu experienta profesionala in constructii de infrastructura de transport rutier, dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii.
- responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; se va prezentacopia certificatului de atestare RTE;
? Persoana desemnata cu raspunderi specifice, in domeniulsanatatii si securitatii in munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare, cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii.
-Responsabil cu asigurarea calitatii AQ/CQ, desemnat prin dispozitie interna, cu experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii.
NOTA: In cazul operatorilor economici care prezintaexpertistrainice detin certificat / atestat echivalentemis deautoritatiledecertificare abilitate din alt statnu este necesaraprezentareaatestatului / certificatuluirecunoscut de autoritatile romane la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor.
De asemenea, se vor completaDeclaratiile de disponibilitate.
Cerinta nr. 4: Tert sustinator . Sustinerea tehnica si profesionala (daca este cazul).
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de profesionisti, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de profesionisti, isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), lit.c) ´ 1, lit. d) si art. 69´ 1 din O.U.G. nr. 34/2006.
Cerinta nr. 5:
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul).Subcontractarea este permisa cu respectarea conditiilor prevazute la art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 11(7) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
1.Dovada implementarii Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru domeniul de activitate care face obiectul contractului, respectiv, executia lucrarilor de drumuri, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte.In acest sens, se solicita prezentarea, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, a certificatelor sau echivalente ale acestuia, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile certificatelor respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Pentrudemonstrareaindepliniriicerintelorprivind standardele de asigurare a calitatii si de protectia mediului, nu se accepta ca suficienta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare. In cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
2.Dovada implementarii Sistemului de Management de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent, pentru domeniulde activitatecareface obiectul contractului, respectiv, executia lucrarilor de drumuri, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: - Documentul se va depune de catre fiecare asociat in parte.In acest sens, se solicita prezentarea, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, a certificatelor sau echivalente ale acestuia, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile certificatelor respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind standardele de asigurare a calitatii si de protectia mediului, nu se accepta ca suficienta prezentarea de documente din care sa rezulte ca operatorul economic este in curs de certificare. In cazul unei asocieri, acest certificat va fi prezentat de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr. 12 F si Anexa 1 la Formular nr. 12 F.Completare formular nr. 12H si Anexa.Se vor prezenta documente care probeaza/confirma dreptul de proprietate sau de folosinta/angajamentul de punere la dispozitie a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice, etc., necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Se pot prezenta contract / precontract sau angajament de inchiriere sau un contract cu clauza suspensiva.Completare Formular 12I.Anexa Formularul 12I.- CV-urile, copia ?conform cu originalul? a diplomei de studii, sau a unor certificate privind perfectionarea profesionala/formarea profesionala, - Documente suport care sa probeze experienta profesionala solicitata.In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezentacopia documentului de colaborare (contract de colaborare/prestari servicii, etc.)Este permisa si prezentarea unui angajamant, si doar in situatia in care ofertantul este declarat castigator, va incheia contract/ contracte individuale de munca cu personalul de specialitate.- CV-urile, copia ?conform cu originalul? a diplomei de studii, sau a unor certificate privind perfectionarea profesionala/formarea profesionala, - Documente suport care sa probeze experienta profesionala solicitata.In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezentacopia documentului de colaborare (contract de colaborare/prestari servicii, etc.)Este permisa si prezentarea unui angajamant, si doar in situatia in care ofertantul este declarat castigator, va incheia contract/ contracte individuale de munca cu personalul de specialitate.Se va prezenta legitimatia si/sau atestatele valabile la data limita de depunere a ofertei, fara a prezenta copii ale documentelor de absolvire si CV-uri.- CV-urile, copia ?conform cu originalul? a diplomei de studii, sau a unor certificate privind perfectionarea profesionala/formarea profesionala.- Documente suport care sa probeze experienta profesionala solicitata.In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezentacopia documentului de colaborare (contract de colaborare/prestari servicii, etc.).Este permisa si prezentarea unui angajamant, si doar in situatia in care ofertantul este declarat castigator, va incheia contract/ contracte individuale de munca cu personalul de specialitate.- CV-urile, copia ?conform cu originalul? a diplomei de studii, sau a unor certificate privind perfectionarea profesionala/formarea profesionala, dispozitie interna de numire.- Documente suport care sa probeze experienta profesionala solicitata.In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezentacopia documentului de colaborare (contract de colaborare/prestari servicii, etc.)Este permisa si prezentarea unui angajamant, si doar in situatia in care ofertantul este declarat castigator, va incheia contract/ contracte individuale de munca cu personalul de specialitate.Inbazaprincipiuluirecunoasterii reciproceautoritateacontractanta va accepta certificatele echivalente.Insa, tinandcont de prevederile art.2dinRegulamentul de verificaresi expertizaretehnica decalitateaproiectelor, aexecutieilucrarilor si a constructiilor, aprobatprinHotararea Guvernului 925 /1995, siincare este mentionat ca, prevederileregulamentului de verificaresiexpertizare tehnica de calitate aproiectelor, aexecutieilucrarilor siaconstructiilorsunt obligatoriipentrupersoanele fizicesijuridice dintara si din strainatate care isi desfasoaraactivitateaindomeniulconstructiilor pe teritoriul Romaniei, operatoruleconomicvaintreprindedemersurilenecesare pentru a putea prezenta lamomentulsemnariicontractuluideachizitie publica, atestatul recunoscut de autoritatile romane.Completareformular 4.Se vor prezenta: -Angajament ferm de sustinere- Formularul nr.8- Declaratie privind eligibilitatea - Formularul nr.12A pentru persoana sustinatoare, privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 - Formularul nr.12B (numai pentru prevederile art. 181 lit. a), lit.c) ´ 1 silit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 pentru persoana sustinatoare;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ´ 1 din O.U.G. nr. 34/2006 - Formularul nr.9 pentru persoana sustinatoare. (daca nu este aplicabil se va mentiona in formular ca nu este cazul).Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o persoana.Se solicita: -Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, Completare formular 12G si Anexele.-Declaratie pe proprie raspundere a subcontractantilor, in temeiul art.69^1 din ordonanta - Formular 20Prezentarea, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, a certificatelor sau echivalente ale acestuia, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile certificatelor respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Prezentarea, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, a certificatelor sau echivalente ale acestuia, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copiile certificatelor respective insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectuleste finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 2 , ,Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale? , Domeniul de interventie 2.1 - ?Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane?.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor clasate pe primul loc, cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita, clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici, care se afla in situatia mentionata, de documente care contin noi preturi pana la o data siora limita comunicate ofertantilor.La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In vederea solutionarii contestatiilor pe cale administrativ ? jurisdictionala, partea care se considera vatamata are dreptul sa se adresezeCNSC-ului, cu respectarea prevederilor art. 256^2 si 270-271 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare din cadrul CONSILIULUI JUDETEAN VALCEA
Adresa postala: Adresa postala: Strada General Praporgescu nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel. +40 250732901, Email: [email protected], Fax: +40 250735617, Adresa internet (URL): www. cjvalcea.ro, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel. +40 250732901, Email: [email protected], Fax: +40 250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2013 16:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer