Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si modernizare DJ767A ? Uileacu de Cris(DN1)-Balaia-Burzuc-Sarbi(DN19E), Judetul Bihor


Anunt de participare numarul 106742/27.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BIHOR
Adresa postala:  str. Parcul Traian nr.5, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410033, Romania, Punct(e) de contact:  Filip Cheseli, Tel. 0259 441317, Email:  [email protected], Fax:  0259 441317, Adresa internet (URL):  www.cjbihor.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si modernizare DJ767A ? Uileacu de Cris(DN1)-Balaia-Burzuc-Sarbi(DN19E), Judetul Bihor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ767A ? Uileacu de Cris(DN1)-Balaia-Burzuc-Sarbi(DN19E), Judetul Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare si modernizare DJ767A ? Uileacu de Cris(DN1)-Balaia-Burzuc-Sarbi(DN19E), Judetul Bihor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini .
Valoarea estimata fara TVA: 32, 707, 310RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia departiciparein valoare de 1, 5% din valoarea estimata fara TVA, respectiv: 490, 609.65 lei.Garantie de buna executie.5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din bugetul Consiliului Judetean Bihor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare conform prevederilor art. 44 si 45 din OUG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratia de eligibilitate, -Declaratia de neincadrare in prevederile art. 181din OUG 34/ 2006- Indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si bugetul local la data de 31.07.2010 sau o data ulterioara acesteia.
- Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Prezentarea unei declaratii privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani(2007, 2008 si 2009).- Prezentareabilanturilorcontabilepe anii 2007, 2008 si 2009.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru a fi calificat ofertantul trebuie : - sa aiba o cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de cel putin 65, 414, 620 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Se va prezenta o lista a lucrarilor relevante similare (CodCPV45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri) executate in ultimii 5 ani
- Se vor prezenta informatii privitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune.
- Se va prezenta o declaratie referitoare la instalatiile, utilajele sau echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de executie lucrari.
- Lista cu subcontractantii(daca e cazul)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba executata in ultimii 5aniuna sau mai multe lucrari similare in valoare de minim 32, 707, 310 lei fara TVA;
-SR EN ISO 9001/2001 / SR EN ISO 9001:2008-SR EN ISO 14001/2005
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9611/20.08.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.10.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.10.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2010 12:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Bihor str.Parcul Traian nr.5 Oradea, Judetul Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos , nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 021 3104641, Email:  [email protected], Fax:  021 3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Oradea
Adresa postala:  str. Parcul Traian, nr.10, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410033, Romania, Tel. 0259 426.881, Email:  [email protected], Fax:  0259 415.903
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala:  str. Parcul Traian nr. 5, judetul Bihor, ,Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410033, Romania, Tel. 0259 441317, Email:  [email protected], Fax:  0259 441317, Adresa internet (URL):  www.cjbihor.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.08.2010 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer