Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC180 VARCIOROG-FASCA


Anunt de participare numarul 35766/12.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VIRCIOROG
Adresa postala: LOCALITATEA VIRCIOROG NR.104, Localitatea: Varciorog, Cod postal: 417620, Romania, Punct(e) de contact: VASILE COCIUBA, Tel.0359/407977, Email: [email protected], Fax: 0359/407977
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC180 VARCIOROG-FASCA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: com.Varciorog, jud Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea si modernizarea DC 180 care este singura cale de legatura dintre centrul comunei Varciorog si restul retelelor de drumuri din zona.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de lucrari sunt stabilite prin documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 1, 838, 862.56RON
II.2.2) Optiuni
Da
In cond. prevaz. de art. 122 alin.1 lit i)din O.U.G.34/2006 pentru chelt diverse si neprevazute.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de buna executie in valoare de 10% din valoarea licitata; garantie de participare in suma de 18000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat emis de DGFP, certificat emis de primaria locala privind achitarea impozitelor de taxe locale, certificat de inregistrare si certificat constatator emis de ORC, autorizatie de functionare, statut si contract societate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturi contabile pe ultimii 3 ani, cifra de afaceri, lichiditate generala, solvabilitate patrimoniala pe ultimii 3 ani, profit inregistrat in fiecare din ultimii 3 ani, prezentarea de garantii financiare proprii sau atrase in valoare de minim 35% din valoare contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie minim dubla valorii ofertei prezentate, lichiditate gen pe ultimii 3 ani minim 100%, solvabilitate patrim minim 30%, profitul inregistrat pe fiecare din ultimii 3 ani sa fie pozitiv
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
pt soc mixte/consortii/asocieri treb ca cel putin un membru sa fi realizat cel putin 2 lucrari similare si toti membrii impreuna sa fi executat cel putin 3 lucrari similare in ultimii 5 ani, pt un ofertant treb sa fi realizat cel putin 3 lucrari similare in ultimii 5 ani, sisteme de management, echipamentele din dotare sa fie considerate satisfacatoare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
prezentarea urmatoarelor standarde de management: ISO9001 sau echivalent si ISO14001 sau echivalent, personal calificat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: La casieria autorit contractante sau cu OP sau fila cec avalizat de banca in contul RO62TREZ07724700271XXXXX deschis la Trez Comunelor Oradea
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.11.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.11.2007 12:00
Locul: Primaria Comunei Varciorog
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor in baza art 33 alin 2, H.G.925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata in data de 19.10.2007 ORA 12:00
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiei este de cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Varciorog
Adresa postala: Com Varciorog, nr. 104, Localitatea: Varciorog, Cod postal: 417620, Romania, Tel.0359/407977, Email: [email protected], Fax: 0359/407977
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2007 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer