Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitare si modernizare drumuri de interes judetean si local?


Anunt de participare numarul 129716/07.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala:  str. Bucuresti, nr.10, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080045, Romania, Punct(e) de contact:  Lidia Pana, Tel. 0372462635, In atentia:  Dragomir Florentina, Email:  [email protected], Fax:  0372462666, Adresa internet (URL):  www.cjgiurgiu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitare si modernizare drumuri de interes judetean si local?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Drumuri de interes judetean si de interes local ? judetul Giurgiu, obiective:
- Modernizare DJ 601D Letca Veche ? Limita judet Teleorman;
- Modernizare DC 121 Slobozia (DN 5C) ? DJ 504;
- Modernizare DJ 412 D, Bucsani (DN 61) ? Malu Spart (DJ 601);
- Reabilitare si modernizare DJ 611 Roata de Jos ? Sadina ? Cartojani ? Limita judet Teleorman;
- Modernizare DJ 404 Limita judet Dambovita ? Draganeasca ? Floresti;
- Reabilitare DJ 401 A Palanca ? Stoenesti;
- Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal ? Bolintin Vale ? Malu Spart;
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea si executia de lucrari de reabilitare si modernizare drumuri de interes judetean si de interes local ? judetul Giurgiu, in vederea realizarii urmatoarelor obiective de investitii:
- Modernizare DJ 601D Letca Veche ? Limita judet Teleorman, km 7+127 ? 9+187, 2, 060 km;
- Modernizare DC 121Slobozia (DN 5C) ? DJ 504, km 0+000 ? 5+000, 5, 000 km;
- Modernizare DJ 412 D, Bucsani (DN 61) ? Malu Spart (DJ 601), km 0+000 ? 7+820, 7, 820 km;
- Reabilitare si modernizare DJ 611 Roata de Jos ? Sadina ? Cartojani ? Limita judet Teleorman, km 0+000- 3+380, km 5+000 ? 6+800, 5, 180km;
- Modernizare DJ 404 Limita judet Dambovita ? Draganeasca ? Floresti, km 6+600 ? 13+327, 6, 727 km;
- Reabilitare DJ 401 A Palanca ? Stoenesti, km 50+000 ? 55+050, 5, 050 km;
- Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal ? Bolintin Vale ? Malu Spart, km 9+500 ? 12+500, km 13+000-21+000, 11, 000 km;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini:
Proiectarea si executia de lucrari de reabilitare si modernizare drumuri de interes judetean si de interes local ? judetul Giurgiu, in vederea realizarii urmatoarelor obiective de investitii:
- Modernizare DJ 601D Letca Veche ? Limita judet Teleorman, km 7+127 ? 9+187, 2, 060 km;
- Modernizare DC 121Slobozia (DN 5C) ? DJ 504, km 0+000 ? 5+000, 5, 000 km;
- Modernizare DJ 412 D, Bucsani (DN 61) ? Malu Spart (DJ 601), km 0+000 ? 7+820, 7, 820 km;
- Reabilitare si modernizare DJ 611 Roata de Jos ? Sadina ? Cartojani ? Limita judet Teleorman, km 0+000- 3+380, km 5+000 ? 6+800, 5, 180km;
- Modernizare DJ 404 Limita judet Dambovita ? Draganeasca ? Floresti, km 6+600 ? 13+327, 6, 727 km;
- Reabilitare DJ 401 A Palanca ? Stoenesti, km 50+000 ? 55+050, 5, 050 km;
- Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal ? Bolintin Vale ? Malu Spart, km 9+500 ? 12+500, km 13+000-21+000, 11, 000 km;
Valoarea estimata fara TVA: 45, 082, 439RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
97 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 900.000 lei; Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al judetului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor sitaxelor locale si alte venituri ale bugetului local; Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelorsi contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat; Cazier fiscal al societatii; Certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu; Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele prevazute mai sus sau alte documente echivalente, documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitati ? eliberate de autoritati ale tarii de origine; Certificat de inregistrare (C.U.I.); Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Persoanele juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010); Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010); Documente doveditoare ca dispune de resurse financiare pentru a sustine lucrareaprin prezentarea de mijloace agreate de banca operatorului economic/alta institutie bancara, care sa confirme ca acesta are acces la o linie de credit (sau alte forme de finantare) neconsumata (documente doveditoare in acest sens: extras de cont, contract de credit etc) necesara si suficienta pentru sustinerea executiei lucrarilor in cuantum de minim11.000.000 lei, pentru o perioada de cel putin 1(unu) an.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie egala sau mai mare cu 90.000.000 lei, respectiv 21.143.139, 05 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani;Fisa de informatii experienta similara;contract/e experienta similara; proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor; recomandare din partea beneficiarului/lor; Declaratie privind dotarea cu echipamente specifice; documente doveditoare detinerii in proprietate sau contracte de inchiriere a echipamentelor si utilajelor; Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; Lista personalului responsabil care va fi angajat in cadrul contractului; Documente specialisti (CV; diplome de studii, atestatelor/certificatelor profesionale); SR EN ISO 9001 sau echivalent; SR EN ISO 14001 sau echivalent;acord subcontractare/asociere(daca este cazul)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- 1 contract similar executie lucrari (cu proiectare inclusa) - valoare de 45.000.000 lei sau 1 contract prestare de servicii de proiectare similare - valoare de 700.000 lei si 1 contract executie de lucrari similare -valoare de 44.300.000 lei;
- Statie beton cu o capacitate de min 100 mc / h;
- Statie de asfalt cu o capacitate de min 160 t/h;
- Autobetoniera 9 mc ? 9 buc;
- Finisor beton ? 1 buc;
- Finisor asfalt ? 2 buc;
- Perie mecanica ? 2 buc;
- Instalatie aplicat emulsie ? 2 buc;
- Freza asfalt si beton ? 2 buc;
- Compactor lis-lis ? 2 buc;
- Compactor lis-lis spatii inguste ? 2 buc;
- Compactor terasamente ? 2 buc;
- Autogreder ? 2 buc;
- Excavator ? 2 buc;
- Incarcator frontal ? 4 buc;
- Buldozer ? 2 buc;
- Buldoexcavator ? 2 buc;
- Autotractor + Semiremorca (Trailer) ? 4 buc;
- Masina marcaj ? 1 buc;
- Autobasculanta ? 20 buc;
- Macarale ? 2 buc;
- Laborator autorizat de gradul II- Specialisti: Project Manager; Ingineri/subingineri proiectanti absolventi CFDP ? minim 3 persoane;Sef santier - inginer/subinginer;Inginer/subinginer;Responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul II ?Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri?; Responsabil cu calitatea in constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri?;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie a contractului
20%
Descriere: cea mai scazuta durata se acorda punctajul maxim
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.10.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.10.2011 13:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Giurgiu, str.Bucuresti, nr.10, etaj 2, camera 207, Municipiul Giurgiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104642, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica si administratie publica locala din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu
Adresa postala:  str. Bucuresti, nr. 10, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080045, Romania, Tel. 0372462622, Email:  [email protected], Fax:  0372462651, Adresa internet (URL):  www.cjgiurgiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2011 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer