Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in Zona A de actiune urbana din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita?? ? Executie de lucrari


Anunt de participare numarul 121626/21.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresa postala:  Revolutiei 1-3, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130011, Romania, Punct(e) de contact:  SORINA DUDEA, Tel. 0245611222, Email:  [email protected], Fax:  0245217951, Adresa internet (URL):  www.pmtgv.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si modernizare infrastructura utilitati publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane in Zona A de actiune urbana din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita?? ? Executie de lucrari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Targoviste, zona A de interventie, conform cererii de finantare: Zona A cuprinde : de la Sala Sporturilor, pe Calea Campulung pana la strada Tudor Vladimirescu, strada Tudor Vladimirescu pana la Sensul Giratoriu cu strada Colonel Dumitru Baltaretu, Strada Colonel Dumitru Baltaretu pana la Bulevardul Unirii, Bulevardul Unirii pana la Sensul Giratoriu de la Sala Sporturilor, incluzand spatiul urban interior acestei delimitari - Micro 6.
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general il constituie regenerarea Zonei A din zona de actiune urbana delimitata de Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului Targoviste, prin reabilitarea si modernizarea infrastructurii de utilitati publice, precum si prin reabilitarea si modernizarea spatiilor publice, in scopul transformarii intr-o zona atractiva din punct de vedere social si economic, atat pentru locuitorii si agentii economici care traiesc si isi desfasoarea activitatea aici, cat si pentru potentialii locuitori, investitori si turisti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45231000-5-Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45233260-9-Lucrari de constructii de cai de acces pentru pietoni (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere, a retelelor stradale, a trotuarelor, a scuarurilor, precum si construirea de piste de biciclisti, crearea de noi locuri de parcare si modernizarea statiilor pentru transportul public in comun, amenajarea spatiilor de joaca pentru copii si a spatiilor verzi: reducerea cu peste 15% a timpului de calatorie in oras; cresterea numarului de benzi de circulatie pe arterele principale;cresterea semnificativa a locurilor de parcare; imbunatatirea esteticii generale a zonei;cresterea cu peste 20% a numarului de biciclisti;cresterea cu peste 10% a numarului de persoane care utilizeaza mijloace de transport in comun.Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de utilitati publice, respectiv a retelelor de apa ? canal: inlocuirea a 6, 96 km de retea de distributie apa, cu conducte de polietilena de inalta densitate, cu durata de viata de peste 50 de ani; refacerea bransamentelor pana la caminele de apometru ale consumatorilor;inlocuirea a 1, 984 km retea de canalizare, din conducte de polietilena (PVC) de inalta densitate, cu durata de viata de peste 50 de ani.Reabilitarea infrastructurii de iluminat public si a infrastructurii asociate subterane de comunicatii: reabilitarea retelelor de iluminat public pe o lungime de 12.509 ml;reducerea facturii la energia electrica si imbunatatirea conditiilor sociale ale locuitorilor din zona A, respectiv Microraionul VI.
Valoarea estimata fara TVA: 55, 155, 307RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare-1.103.100 lei , fara TVA, , din care cuantumul sumei corespunzatoare prevederilor art. 278, ind1 este 11.892 lei fara TVA;garantie de buna executie - 10%din valoare contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract de finantare nr. 865/2010, finantare obtinuta prin POR 2007-2013 ? Axa prioritara 1 ? D.M.I. 1.1 , sub-domeniul ?Centre urbane?, cod SMIS 7887.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. privind eligibilitatea-formular 1;decl. priv. neincadrarea in situatiile prev. la art.181 din OUG 34/2006-formular 2.1; certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta ?formular 2.2Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publicecertif. de atestare fiscala buget local(sediul principal, sediile secundare, punctele de lucru )Cazier fiscaldecl privind calitatea de participant la procedura ?formular3copie CUIcertif. constatator ORCdecl priv. IMM-dupa caz ;imputernicire semnare oferta-formular 4
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale aferente anilor 2008, 2009 si 2010.Se va completa Fisa de Informatii generale-formular 62.Prezentarea bilanturilor contabile, pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente.3. Capacitatea financiara de sustinere a lucrarii, respectiv ofertantul are acces la, sau are deja, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor pentru perioada impusa
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie egala sau mai mare cu suma de 106.000.000 Lei. 3.Valoarea acestei finantari va fi de minim 15 % din valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, respectiv suma de 8.273.296, 05lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani- Formularul nr. 8.2. Fisa de experienta similara formular 8a3.recomandari/certificate constatatoare din partea beneficiarilor4.?Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic? pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Se va completa Formularul nr. 9, impreuna cu anexa la acesta si cu orice documente relevante din care sa rezulte cele solicitate.5.Declaratie pe propria raspundere pentru utilajele folosite in contract6.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere si personalul responsabil pentru indeplinirea contractului - .Formularul nr. 10, insotit de anexa la acesta si de declaratia de disponibilitate ?Formular 10b(CV-ul in format EUROPASS-Formular 10.a)7.copie pentru urmatoarele documente: actele de studii doveditoare ale pregatirii , autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.1- max.3 contr.lucr constr drumuri val.min. 30000000lei;1contr.semnalizare oriz.si verticala val.min.1.500.000lei; un/mai multe contr.lucr amenajare peisag.sp verzi regenerare parc agrement val.min.1500000 lei.2.un/mai multe contr.pt. modernizarea/reab. retele alimentare apa/canal. val.min.10500000lei.3.max.4 contr.reab sistem il. public ext., realizarea infr. de comunicatii metropolitane fibra optica val min 10000000lei; 4. utilaje: -St.asfalt min.100t/h?min 1 buc(insp. tehnica, aut.mediu);Autobasc.?min10 buc;Buldoexc?min 5buc;Compactoare?min 8buc.;Statie topometrica?min 2buc;Autogudronator?min1 buc;Repartizor finisor?min 2buc;Picamer-min.3buc;Motocompresor-min 3buc;Utilaj de marcaj rutier termoplastic long. transv.-cap min 250l?min2buc;Topitor mat. termoplastic, cap min 800l? min2 buc;Utilaj de stergere a marcajului rutier -min1 buc;Ut forare oriz dirijat-min.2buc; miniexc.-min.2buc;Masina taiat asfalt -min.2buc;Autobetoniera min.5mc: min. 1buc;Ap.sudura cap la cap PEHD?min. 2 buc; Ap. sudura electrofuziune fitinguri-min.2buc;Platforma autorid.-2 buc;Ap.etichetat industrial-1 buc;Gr. electrogen- 1 buc;Trusa sudura fibra optica -1 buc;Ap masura fibra optica(OTDR)-1 buc; laborator asigurarea contr.cal;6.personal: Manager proiect-; Asistent manager proiecte;Expert1;Expert2;Expert 3?Responsabil cu asigurarea calitatii-drumuri; Expert4?Coord.securitate sanatate santierului; Expert5?Manager sist.manag mediu;Expert6?Ing. mecanic;Expert7?Resp.tehnic lucrari sp. verzi agrement;Expert8?Resp.tehnic sudura-;Expert9 ? Arhitect peisagist;expert10?Resp. coordonare executie apa/canal;Expert11? Resp. controlul cal. apa/canal;Expert12?RTEapa/canal;Expert13? Ing. inst.el.;Expert14?Resp.tehnic executia retele el.; Expert15-Resp.controlul calitate retele el.; Expert16?Expert retele comunicatii-DETALIILE SPECIFICE PERSONALULUI SE REGASESC IN FISA DE DATE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
50%
50
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata prognozata pentru solutionarea remedierilor in perioada de garantie
5%
5
Descriere: durata de remediere cf formula
3.
Metodologia de abordare a lucrarii pentru obiectul ?drumuri?
12%
12
Descriere: modul de abordare pentru acest obiect
4.
Metodologia de abordare a lucrarii pentru obiectul ?apa/canalizare?
10%
10
Descriere: modul de abordare pentru acest obiect
5.
Caracteristici tehnice ( garantie, eficienta)-obiect Iluminat-aparatura
5%
5
Descriere: caracteristici tehnice certificate
6.
Programul de asigurare a calitatii
10%
10
Descriere: organizarea sistemului calitatii
7.
Planul de management al riscurilor
8%
8
Descriere: derulare in bune conditii a contractului
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
Pondere componenta tehnica: 50 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S35-057452din19.02.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.07.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 08.11.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.07.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare nr. 865/2010, POR 2007-2013 ? Axa prioritara 1 ? , Domeniul major de interventie 1.1 , sub-domeniul ?Centre urbane?, , cod SMIS 7887, finantare FEDR ? 80, 35 %;Bugetul de stat -17, 63 %, Buget Local Targoviste ? 2, 02%
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stravropoleos nr.6 , sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul contencios juridic - Primaria Targoviste
Adresa postala:  STR. REVOLUTIEI, NR. 1-3, JUDETUL DAMBOVITA, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130011, Romania, Tel. 0245611222/133, Email:  [email protected], Fax:  0245217951, Adresa internet (URL):  www.pmtgv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2011 14:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer