Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitare si modernizare Insula de agrement Bacau"


Anunt de participare numarul 145093/20.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI NR.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: IOANA MATEI, Tel. +40 234581849, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 234588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Centrul National de Management pentru Societatea Informationala
Adresa postala: SEAP-Anunt de participare ? Documentatie si clarificari, Localitatea: Bucuresti ? sector 2, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 0213032997, Fax: +40 0213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Centrul National de Management pentru Societatea Informationala
Adresa postala: SEAP-Anunt de participare, Localitatea: Bucuresti ? sector 2, Cod postal: 020976, Romania, Tel. +40 0213032997, Fax: +40 0213032937, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitare si modernizare Insula de agrement Bacau"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Insula de agrementBacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de ?Reabilitare si modernizare Insula de agrement Bacau?, COD CPV 45212110-0 ?Lucrari de constructiide centre de petrecere a timpului liber; 45212140-9- Instalatie de recreere; 45212212-5 Lucrari de constructii de piscine; 45212120-3-Lucrari de constructii de parcuri tematice; 45112723-9-lucrari de arhitectura peisagisticaa terenurilor de sport; 45213316-1- instalare de pasarele.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212110-0 - Lucrari de constructii de centre de petrecere a timpului liber (Rev.2)
45112723-9-Lucrari de arhitectura peisagistica a terenurilor de joaca (Rev.2)
45212120-3-Lucrari de constructii de parcuri tematice (Rev.2)
45212140-9-Instalatie de recreere (Rev.2)
45212212-5-Lucrari de constructii de piscine (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucraride ?Reabilitare si modernizare Insula de agrement Bacau? , constannd din urmatoarele obiecte:
A . Zona de intrare in complex;
B.Terenuri de sport pe plaja de nisip;
C. Promenada pe poduri din lemn;
D. Zona de distractii pentru copii ?kidsland?
E. Aquapark;
F. Zona sporturi;
G. Zona culturala;
H. Zona sporturi nautice;
I. Retele de incinta noi;
J. Lucrari de reabilitare si refacere, Cantitati conform caietului de sarcini
Valoarea estimata a contractului, include cheltuielile pentru investitia de bazasi cheltuielidiverse si neprevazute, astfel:
40.263.586, 62 lei fara TVA = 38.172.620, 00 lei (cheltuieli pentru investitia de baza, ce includ si organizare de santier ? 344.520 lei) + 2.090966, 62 lei( valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute), - echivalenta5, 5% din investitia de baza, fara organizare de santier
Valoarea estimata fara TVA: 40, 263, 586.62RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 300000 lei.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat leul se va face la cursul leu/valuta comunicat de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 7 zile .Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei ( = 90 zile de la termenul limitade depunere a ofertelor). GP se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006. In cazul constituirii sub forma de scrisoare de garantie, se va utiliza modelul din sectiunea FORMULARE, in cazul constituirii prin ordin de plata, banii se vorau: RO 28TREZ0615 006X XX00 0234 . Dovada constituirii GP va fi postata in SEAP cu semnatura electronica pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si va fi prezentata in original si la sediu Primariei Bacau, str. Marasesti nr.6, in acelasi termen. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in favoarea Autoritatii contractante: MUNICIPIUL BACAU, asa cum s-a solicita in fisa de date a achizitiei , vor fi respinse ca inacceptabile. -Intreprinderile mici si mijlocii, au dreptul la o reducere de 50%, a garantiei de participare, daca prezinta declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr.346/2004. In masura in care CNSC respinge pe fond o contestatie a ofertantului sau ofertantul isi retrage contestatia, desi autoritatea contractanta nu a adoptat masuri de remediere a aspectelor contestate, i se va retine oferantului in cauza o suma calculata in conformitate cu art. 278^1, alin.1). din OUG.34/2006, actualizata.- Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 88, sectiunea I, capitolul VII, din HG 925/2006 actualizata. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se va constitui: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, conf. art.90 alin(1) sau-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conf. art.90 alin.(3) din HG 925/2006, actualizata si cu respectarea prevederilor H G 1045/oct. 2011.Intreprinderile mici si mijlocii, au dreptul la o reducere de 50%, a garantiei de buna executie, daca prezinta declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr.346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare este: 48, 16%-fonduri europene nerambursabilr( Fondul European de Dezvoltare Regionala-FEDR) si 51, 84% Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerintele solicitate a fi indeplinite vor avea la baza prevederile art. 180, 181, 182 si 69ยน din OUG 34/2006, actualizata si Ordinul presedintelui ANRMAP, nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. In cazul in care, se dovedeste ca operatorii economici participanti la procedura se afla intr-una din situatiile prevazute la art.180, art.181 sau art.69^1 din OUG 34/2006 actualizata, conform documentelor depuse in cadrul procedurii, acestia vor fi exclusi din procedura de atribuire a prezentului contract. Sunt asimilati situatiei anterior prezentate si operatorii economici care au emise in numele lor documente constatatoare inregistrate la ANRMAP, ce atesta neindeplinirea obligatiilor cobntractualein sensul prevederilor art.181 din OUG 34/2006 actualizata respectiv art.97^1 din HG 925/2006 actualizata.Cerinta 1
Eligibilitate: - neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, actualizata.
Modalitatea de indeplinireDeclaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 - completare formular A, sau certificat echivalent.Cerinta 2Nencadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, actualizata.
Modalitatea de indeplinireDeclaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 - completarea formularului B cu anexe: - certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre stat si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, - certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor locale.
Din certificatele fiscale prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Se vor prezenta , dupa caz, toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc._la plata si toate ordinele de plata cu care s-au efectuat platile pentru inlesnirile sau esalonarile la plata pentru bugetul de stat, comisia avand dreptul de a solicita originalele pentru confirmare .Cerinta 3Neincadrarea in prevederile art. 69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, actualizata.
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri: Romeo Stavarache ?PrimarMihai Sustac ? Viceprimar
Vasile Tescaru - ViceprimarIlie Birzu ? consilier localDaniel Dragos Stefan? consilier localCorneliu Dan Jitariu? consilier localNechita Neculai? consilier localGeorge Bogatu ? consilier localCristinel Manolache? consilier localVasile Dragusanu? consilier localCostel Bujor? consilier localStefan Bogdan Stanciu ? consilier localIrina Daniela Florea? consilier local
Elena?Cosma consilier local
Laurentiu Popa ? consilier local
Radu Ababei? consilier local
Maria Enasel? consilier local
Iulian Stoican ? consilier local
Maria Raluca Nastase ? consilier local
Gheorghe Huluta? consilier local
Izabela Elena Adam? consilier local
Laurentiu Novac Diaconu ? consilier Local
Viorel Cojocaru? consilier Local
Paul Valerian Timofte? consilier local
Leonard Stelian Padureanu ? Administrator public -presedinte cu drept de vot comisie de evaluare
Clementina Vinerica ? Director economicCristna Buzdugan ?Director tehnic
Ioana Matei ? Sef ? Serviciul Achizitii -membru in comisia de evaluare
Corneliu Gavrilescu ? Sef Serviciul Juridic - membru comisia de evaluare
Lina Panaite- Referent Serviciul Tehnic Investitii - membru comisia de evaluare
Adrian Tataru - Consilier Serviciul Drumuri, Retele si Iluminat - membru comisia de evaluare
Modaliatea de indeplinire
Completare - Declaratie privind evitarea conflictului de interese prin neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 actualizata ? Formular 12DCerinta 4Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.
Modalitatea de indeplinireCompletarea certificatului de participare la procedura cu oferta independenta ? Formular G
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor
si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul / candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006 actualizata, atunci ofertantul/candidatul poate prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la
declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
In cazul in care exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
Documentele vor fi prezentate scanate dupa original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? la care se va atasa traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Formularele de mai sus se vor prezenta de toti ofertantii si de catre ofertantii asociati - daca este cazul.Tertii sustinatori ce vor fi implicati in realizarea obiectului contractului vor prezenta Formularul A, Formularul Bpct.a, c^1 si d, si Formularul 12D - daca este cazul.
Subcontractantii ce vor fi implicati in realizarea obiectului contractului vor prezenta Formularul 12D - daca este cazul. Cerintele solicitate a fi indeplinite vor avea la baza prevederile art. 183 din OUG 34/2006, actualizata privind forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.Cerinta 1
Forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si obiectul de activitate si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul / candidatul este stabilit.
Modalitatea de indeplinire-Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Acest document trebuie prezentat de toti ofertantii si ofertantii asociati care vor fi implicati in realizarea obiectului contractului. In cazul
ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator autoritatea contractanta va solicita prezentarea acestui document la sediu in original sau copie legalizata.Persoane juridice /fizice straine vor prezenta Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, precum si
un Certificat de rezidenta Fiscala (evidenta dublei impuneri) valabil la data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificatul constatator in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu de doua ori valoarea estimata a contractulu, respectivin suma de 76.000.000 lei fara TVA. Convertirea valorii cifrei de afaceri globale, exprimate in alte monede, se va face la cursul mediu comunicat de catre BNR, aferent anului de referinta.
Documente relevante: - Declaratie pe proprie raspundere privind cifra de afaceri globala pe ultimii3 ani , inclusivmedia cifrei deafaceri globala pe ultimii 3 ani, care sa reflecte indeplinirea cerintei valorice.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Capacitatea economica si financiare a operatorului economic poate fi sustinutasi de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre op. ec. si persoana respectiva.
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).
Intreprinderile mici si mijlocii, au dreptul la o reducere de 50%, a cifrei medii de afaceri, daca prezinta declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr.346/2004, privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata de OG 27/2006.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu, astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, atunci ofertantul beneficiaza de reducerea cu 50% a cuantumului cifrei de afaceri
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.
Persoana ce asigura sustinerea economico-financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular B pentru terti sustinatorisi Formular nr. 12D
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Completarea formularului F3 - Informatii generale si declaratii privind cifra de afaceri globala pe ultimii3 ani , inclusivmedia cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privind experienta generala si specifica:
- O lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;
- Declaratie privind experienta similara ca executant: Cerinta minima obligatorie: Se solicita ca ofertantul sa fi dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani impliniti pana la data termenului limita pentru depunerea ofertei, unul sau mai multe contracte de lucrari similare obiectului achizitiei, a caror valoare cumulata sa fie deminim 38.000.000 lei fara TVA. Valorile vor fi exprimate in lei. Convertirea valorii contractelor exprimate in alte monede se va face la cursul mediu comunicat de catre BNR, aferent anului in care a fost incheiat respectivul contract de achizitie. Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta: copii lizibile conform cu originalul, dupa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate/clientul privat beneficiar, procese-verbale de receptie finala/ procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit sidin care sa rezulteindeplinirea cerintei valorice solicitate.Nota: prin formularile: ?lucrari executate si duse la bun sfarsit? si ?contract de lucrari finalizat? se intelege:
-lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces verbal de receptie partiala; sau
-lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; sau
-lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna atunci capacitatea tehnica si /sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare. Se vor prezenta in acest sens Formularul B pentru terti sustinatorisi Formular nr. 12D
Cerinta nr. 2: Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani : -O declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 3: Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant .
Cerinte minime: Se vor prezenta cel putin urmatoarele date:
-Lista personalului care va fi implicat in executia contractului
- Responsabil Tehnic cu Executia - atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, pentru domenii similare obiectului contractului.
-Responsabil cu Controlul Calitatii numit prin decizie.
- Decizia de numire aresponsabilului cu controlul calitatii, - Certificat de atestare pentru responsabilul tehnic cu executia ,
- Pentru persoanele de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, se accepta prezentarea de contracte de colaborare siprezentarea de angajamente (Declaratie de disponibilitate)In cazul depunerii ofertei pentru mai multe loturi, cerinta trebuie indeplinita pentru fiecare lot in parte.
Cerinta nr. 4 - Informatii privind subcontractantii
- Declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile dincontract pe care acesta/acestiaurmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si dupa caz acordul acestuia/acestora.Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situa?ia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.
Cerinta nr. 1
1mplementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi
prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu
urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca
indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care
atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi
prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in
indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Prezentarea formularul C3 si a anexei, cuprinzand o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;Aceasta listapoate fi insotita de recomandari din partea beneficiarilor.-formularul Experienta similara- copii lizibile conform cu originalul, dupa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate/clientul privat beneficiar, procese-verbale de receptie finala/ procese-verbale de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit sidin care sa rezulteindeplinirea cerintei valorice solicitateModalitatea de indeplinire: -Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani ? completarea formularului F si anexa.- Anexa la formularul F- Decizia de numire aresponsabilului cu controlul calitatii, -Certificat de atestare pentru responsabilul tehnic cu executia , - Declaratie de disponibilitate / contracte de colaborare pentru persoanele de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului.Modalitatea de indeplinireFormularulD - Declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile dincontract pe care acesta/acestiaurmeaza sa le indeplineasca.Acordul de subcontractare, dupa caz.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acestaOfertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentruactivitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nuafecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.08.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Pentru vizualizarea/deschiderea unui document transmisa cu semnatura electronica pe SEAP se vor parcurge pasii: www certsign.ro/sectiunea Resurse/?Cum poti verifica semnatura electronica si marcarea temporara a documentelor?, se descarca fisierul ShellSAFE Verify, tastand ?Download shellSAFE Verify (zip)? in calculatorulpropriu. Doc. de vizualizat se salveaza in calc. ? se da dublu click stg. pe doc. in fereastra deschisa se da click pe ?view file?.Ofertantilor li se recomanda sa viziteze locatiain scopul evaluarii, pe proprie raspundere, pe propriile costuri si riscuri, a tuturor informatiilor care le-ar putea fi utile pentru intocmirea ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 alin. (1), lit.a) din OUG 34/2006, actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Bacau
Adresa postala: str. Marasesti nr.6, Localitatea: BACAU, Cod postal: 600017, Romania, Tel. +40 234581849, Email: [email protected], Fax: +40 234588757, Adresa internet (URL): www. primariabacau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.07.2013 11:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer