Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare si modernizare puncte termice in municipiul Galati - etapa V


Anunt de participare numarul 147843/12.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Galati
Adresa postala: Str. Domneasca nr.38, Biroul licitatii, Camera 34, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment achizitii publice, Tel. +40 236307720, In atentia: Crivat Liliana, Email: [email protected], Fax: +40 236307720, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare si modernizare puncte termice in municipiul Galati - etapa V
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Galati, 19 punte termice
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-procurare de utilaje conform fiselor tehnice din documentatia de atribuire-lucrari de C+M aferente montarii utilajelor-lucrari de arhitectura si reparatii la partea de constructii a cladirii punctului termic, inclusiv lucrari de instalatii electrice si sanitare-lucrari de sarpanta si invelitori. Valoarea estimata de 30.594.033, 21 lei cuprinde 29.424.007 lei valoare de executie lucrari, 287.306 lei valoare organizare de santier si 882.720, 21 lei (3%) valoare cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45331100-7 - Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)
45261000-4-Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
19 puncte termicePT H Centru, PT R3 Centru, SC 14 Mazepa I, PT 10 si PT 3 Tiglina I, SC 20 si SC 19 Micro 16, SC 26 Micro 17, SC 51 Micro 18, SC 50 Micro 19, SC 43 si SC 45 Micro 21, SC 72 Micro 14, PT Gr. Scolar Metalurgic, SC 5 si SC 10 Micro 38, SC 6 Micro 39, SC 1 si SC 2 Micro 40
Valoarea estimata fara TVA: 30, 594, 033.21RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 250.000 lei. Modul de constituire a garantiei de participare: -prin virament bancar (ordin de plata sau fila cec) cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor; Cont: RO84TREZ3065006XXX000235, Trezoreria Galati, Cod fiscal 3814810;
- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original avand perioada de valabilitate de cel putin 120 zile de la data limita de primire a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertelor.Dovada constituirii garantiei de participare (doar in ceea ce priveste instrumentul de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si fila CEC) se va transmite in original la sediul autoritatii contractante din Galati, str. Domneasca nr. 38, Registratura, pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va fi atasata si in SEAP la anuntul de participare. Pentru operatorii economici incadrati conform legii in categoria IMM, garantia de participare va fi admisa in cuantum de 50% din nivelul minim impus , in acest caz se va atasa in SEAP si o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor. Suma ce va fi retinuta conform art. 278^1 din OUG nr. 34/2006 este de 10.531, 13 lei.Pentru situatia in care garantia de participare este constituita in alta moneda, cursul de referinta leu/alta valuta se va face pentru ziua in care a fost publicat anuntul de participare la cursul oficial anuntat de BNR. Garantia de buna executie este de 7% din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va stabili la incheierea contractului si se va constitui in conformitate cu prevederile art. 90 alin.(1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare . Daca partile convin garantia se poate constitui si prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale. Contractantul are obligatia in acest caz de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mic de 0, 5 % din pretul contractului, fara TVA IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 - completare Formular (Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 se va prezenta si de catre tertul sustinator, daca este cazul); Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta in conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 - completare Formular; Declaratie privind calitatea de participant la procedura - completare Formular; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 - completare Formular; Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de catre tertul sustinator, daca este cazul(Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Stan Marius, Cosca Radu, Popa Florin, Vlaicu Gheorghe Aurel, Bucur Adrian, Dinu Radu, Crivat Liliana, Ciocarlan Livica, Baldovin Adriana, Tarola Odeta, Campeanu Rodica, Stadoleanu Ioan Daniel, Ispas Mircea, Pavlenco Violeta, Druta Paulina, Andarachi Dorin-Constantin, Stoica Dorin, Vasile Paula, Enache Adriana, Avramescu Marian, Bogatu Hristache, Bucatanschi Mihail, Bugeag Gheorghe, Cocu Desilia, Cristache Catalin, Dascalu Monica, Dima Cristian, Dobrea Victor, Enache Cristian Sorin, Gavan Eugen, Ghetu Ilie, Humelnicu Marius, Ilie Zanfir, Malinovici Victor, Manoliu Mihai, Marian Alexandru, Mihai Alin, Mihailov Raul, Musat Carmina Liana, Paladi Gina, Rainea Nicolae, Rotaru Savel Barbu, Ungurianu Sorin, Vasoi Costel.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006 - completare Formular(Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a, c^1, d din OUG nr. 34/2006 se va prezenta de catre tertul sustinator, daca este cazul);
In situatia in care din documentele solicitate rezulta ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 180, art. 181 sau de art. 69^1, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Sunt asimilati situatiei expuse mai sus ofertantii care au emise pe numele lor documente constatatoare inregistrate la ANRMAP, care atesta neindeplinirea obligatiilor contractuale in sensul prevederilor art. 181 din OUG/2006, respectiv ale art. 97^1 din HG nr. 925/2006. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce privesste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documnete de natura celor prezentate mai sus; Certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat si taxele locale, la nivelul lunii anterioare celei in care se depun ofertele, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Mentionam faptul ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 aliniat 4 din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 aliniat 3 din Ordinul ANRMAP nr. 509/2011. Persoane juridice romane - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita a depunerii ofertei. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita prezentarea acestui document in original sau copie legalizata.Persoane fizice romane - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Persoane juridice/ fizice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (traducere in limba romana), in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
Avand in vedere natura lucrarilor care urmeaza a fi executate si in conformitate cu PT C9/2010 privind prescriptiile tehnice ale Inspectiei de stat pentru controlul cazanelor, recipientilor sub presiune si instalatii de ridicat, este necesar ca operatorul economic sa fie autorizat in urmatoarele domenii:
-autorizatie ISCIR pentru instalare si reparare cazane apa calda si cazane de abur de joasa presiune
-cazane apa calda Pmax = 10000 kW, Tmax = + 1000sC ?cazane de abur de joasa presiune Qmax = 2t/h, Pmax = 0, 5bar
-autorizatie ISCIR pentru montare, punere in functiune, reparare si intretinere la:
a) instalatii de ardere si automatizare pentru cazane de abur si apa fierbinte, cazane de apa calda cu puterea P>400kVsi cazane de joasa presiune cu debitul Q>0, 6t/h
b) instalatii de automatizare aferente centralelor termice si instalatiilor termomecanice anexe cazanelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara pe ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010) - Formular Informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani de minim 58.000.000 lei.Cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta moneda este cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.
Bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011, 2012. Se vor prezenta bilanturile contabile la 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, in copie lizibila, inregistrate la organele competente, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii privind situatia economico-financiara pe ultimii 3 ani (2012, 2011, 2010) - Formular Informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani de minim 58.000.000 lei.Cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta moneda este cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.Bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011, 2012. Se vor prezenta bilanturile contabile la 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, in copie lizibila, inregistrate la organele competente, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta o lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
Ofertantii vor face dovada executarii in ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, la nivelul a maxim trei contracte de lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri a caror valoare cumulata sa fie mai mare sau egala cu 25.000.000 lei, fara TVA. Cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta moneda este cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare certificari din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei precum si daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au foat duse la bun sfarsit.
Ofertantii vor prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamente tehnice, mijloacele de transport, de care dispun pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, tert sustinator, alte modalitati de punere la dispozitie) cel putin a urmatoarelor echipamente, utilaje si alte mijloace fixe si dotari care sunt strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari : - echipamente de sudura in Curent Continuu;
- aparat pentru analiza defectoscopica prin ultrasunete a sudurilor;
- grup electrogen mobil.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Informatii referitoare la personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant.
Necesar minim de personal specializat :
- RTE (Responsabil tehnic cu executia) in domeniul constructii civile, industriale si agrozootehnice;
- RTE in domeniul constructii edilitare si de gospodarie comunala;
- personalautorizat ANRE gradul II in executia de instalatii electrice de joasa tensiune- inginer automatist- sudor autorizat in conditiile prescriptiei tehnice PT CR 9 /2010
- responsabil tehnic cu sudura autorizat ISCIR, conform prescriptiei tehnice PT CR 9 /2010
Se vor prezenta documente doveditoare ale pregatirii profesionale si calificarii personalului: atestatul si/sau legitimatia valabile la data limita de depunere a ofertelor. Pentru personalul-cheie nominalizat se vor prezenta contractele de munca sau contracte de colaborare/sau prestari servicii, angajament de participare, daca este cazul.
Ofertantii vor prezenta certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii pentru lucrarile care fac obiectul contractului de achizitie publica, respectiv SR EN ISO 9001/2008(sistemul de management al calitatii) sau echivalent pentru domeniul executiei lucrari.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formularOfertantii vor face dovada executarii in ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, la nivelul a maxim trei contracte de lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri a caror valoare cumulata sa fie mai mare sau egala cu 25.000.000 lei, fara TVA. Cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta moneda este cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare certificari din care sa reiasa beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei precum si daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au foat duse la bun sfarsit.Completare fromularAsigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, tert sustinator, alte modalitati de punere la dispozitie) cel putin a urmatoarelor echipamente, utilaje si alte mijloace fixe si dotari care sunt strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari : - echipamente de sudura in Curent Continuu;
- aparat pentru analiza defectoscopica prin ultrasunete a sudurilor;
- grup electrogen mobil.Completare formularInformatii referitoare la personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant.Necesar minim de personal specializat : - RTE (Responsabil tehnic cu executia) in domeniul constructii civile, industriale si agrozootehnice;
- RTE in domeniul constructii edilitare si de gospodarie comunala;
- personalautorizat ANRE gradul II in executia de instalatii electrice de joasa tensiune- inginer automatist- sudor autorizat in conditiile prescriptiei tehnice PT CR 9 /2010- responsabil tehnic cu sudura autorizat ISCIR, conform prescriptiei tehnice PT CR 9 /2010Se vor prezenta documente doveditoare ale pregatirii profesionale si calificarii personalului: atestatul si/sau legitimatia valabile la data limita de depunere a ofertelor. Pentru personalul-cheie nominalizat se vor prezenta contractele de munca sau contracte de colaborare/sau prestari servicii, angajament de participare, daca este cazul.Ofertantii vor prezenta certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii pentru lucrarile care fac obiectul contractului de achizitie publica, respectiv SR EN ISO 9001/2008(sistemul de management al calitatii) sau echivalent pentru domeniul executiei lucrari.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
65%
65
Descriere: Componenta financiara
2.
caracteristici tehnice (puterea electrica nominala cumulata a tuturor pompelor ofertate pentru reabilitarea punctelor termice)
35%
35
Descriere: Pentru determinarea puterii nominale cumulate, se vor insuma puterile nominale pentru toate electropompele si modulele de expansiune -adaos ofertate pentru cele 19 punte termice
Punctaj maxim componenta tehnica: 35
Pondere componenta tehnica: 35 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale va fi declarata castigatoare oferta al carei pret este cel mai mic.In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au atat punctaje cat si preturi egale autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin transmiterea in sistemul electronic a unei noi oferte de pret. Deoarece procedura este online corespondenta cu ofertantii va avea loc prin intermediul SEAP-ului, atasat la anuntul de participare atat eventualele solicitari de clarificari cat si raspunsul ofertantului Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizarea documentelor semnate electronic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatatii contractante considerat nelegal, conform precizarilor art.256^2, alin (1) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Achizitii Pubilce
Adresa postala: str. Domneasca nr. 38, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 0236307720, Email: [email protected], Fax: +40 0236307720
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2013 10:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer