Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare sistem rutier pe DJ 131, consolidare sistem rutier pe DJ 133, consolidare sistem rutier pe DJ 138


Anunt de participare numarul 87325/24.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: KLARA-PIROSKA KALAMAR, Tel.0266-207720, Email: [email protected], Fax: 0266-207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare sistem rutier pe DJ 131, consolidare sistem rutier pe DJ 133, consolidare sistem rutier pe DJ 138
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: pe DJ 131, km 39+411 (de la sfarsitul covorului asfaltic executat) - km 38+757 (limita de judet cu judetul Covasna) si pe DJ 131, km 54+924 (de la sfarsitul covorului asfaltic executat in localitatea Sanpaul) spre Feliceni
pe DJ 133, de la sfarsitul covorului asfaltic executat spre comuna Darjiu
pe DJ 138, km 14+100 (capatul covorului asfaltic existent) spre km 20+000 (sfarsitul imbracamintii de beton);
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare sistem rutier pe DJ 131, consolidare sistem rutier pe DJ 133, consolidare sistem rutier pe DJ 138
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1: Reabilitare sistem rutier pe DJ 131, km 39+411 (de la sfarsitul covorului asfaltic executat) - km 38+757 (limita de judet cu judetul Covasna) si Reabilitare sistem rutier pe DJ 131, km 54+924 (de la sfarsitul covorului asfaltic executat in localitatea Sanpaul) spre Feliceni
Lot 2: Consolidare sistem rutier pe DJ 133, de la sfarsitul covorului asfaltic executat spre comuna Darjiu
Lot 3: Consolidarea sistem rutier pe DJ 138, km 14+100 (capatul covorului asfaltic existent) spre km 20+000 (sfarsitul imbracamintii de beton)
Valoarea estimata fara TVA: 2, 022, 138RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 27.10.2009 pana la 31.12.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: Pentru Lot 1. 14.000 leiPentru Lot 2. 3.300 leiPentru Lot 3. 2.800 leiGarantia de buna executie: 8 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr. 1: Declaratie privind eligibilitatea;Se solicita completarea Formularului nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute laart. 181 din OUG nr. 34/2006;Se solicita: Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertei (in original sau copie legalizata).Cerinta minima obligatorie: printre domeniile de activitate ale ofertantului sa figureze si domeniile de activitate aferente obiectului contractului lucrari de constructii de drumuri.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr. 3 - Fisa de informatii generale continand informatii privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru Lot 1. 2.500.000 leiPentru Lot 2. 600.000 leiPentru Lot 3. 500.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Completarea Formularului nr. 4 Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
Prezentarea a cel putin a cate 1 (unei) recomandaridin partea unui beneficiar sau a unui document constatator privind indeplinirea contractului, eliberat de o autoritate contractanta, pentru lucrari similare ca valoare si complexitate;
Se solicita Completarea Formularului nr. 5 Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Se solicita Completarea Formularului nr. 6 Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima obligatorie (dotare tehnica): o 7 buc. autobasculante/lot fara suprapunerea autobasculantelor in cazul ofertelor depuse pe mai multe loturi;Pentru aprovizionarea cu materiale a echipelor si a utilajelor terasiere se determina necesarul de autobasculante dupa cum urmeaza: Cantitatea de mixtura care se poate prepara de o statie de mixturi asfaltice in 6 ore este: 90 to/ore x 6 ore = 540toViteza medie de deplasare a autobasculantei: 30 km/ora;Distanta medie de la statia de preparat mixturi asfaltice la punctul de lucru: 60 km;Capacitate de transport a unei autobasculante: 20 to;In 8 ore se executa 4 curse dus intors4 curse x 20 to= 80 to transportat de o autobasculantaDeci pentru transportarea cantitatii de cca. 540 to este nevoie de 7 autobasculante.o 1 buc. repartizor finisor mixturi asfaltice/lot, fara suprapunerea utilajelor in cazul ofertelor depuse pe mai multe loturi;o 1 buc. statie de preparat mixturi asfaltice autorizata sau un contract cu o statie autorizata;o 1 buc. buldoexcavator/lot fara suprapunerea buldoexcavatoarelor in cazul ofertelor depuse pe mai multe loturi.Se preconizeaza ca lucrarile mai sus mentionate pot fi executate de echipe distincte de muncitori/lot cu un numar mediu de 10 muncitori/echipe dupa cum urmeaza: - 2 muncitor in fata utilajului- 2 muncitori pentru semnalizare fata spate front de lucru- 2 muncitori pe grinda raspanditor- 2 muncitori stanga - dreapta covor executat- 1-2 muncitori pentru autogudronator.Total9 - 10 muncitori
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.10.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2009 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti autorizati sau imputerniciti ai ofertantului, pe baza de documente de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Harghita
Adresa postala: str. Gh. Doja nr. 4, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530114, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic contencios al CJ Harghita
Adresa postala: P-ta Libertatii nr. 5, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel.0266-207709
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2009 18:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer