Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare sistem rutier si linie tramvai Bd. Aerogarii


Anunt de participare numarul 85526/02.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO 050013, Romania, Punct(e) de contact: MIHAIL BADEA, Tel.021.305.55.30, In atentia: Mihail Badea, Email: [email protected], Fax: 021.305.55.30, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare sistem rutier si linie tramvai Bd. Aerogarii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
proiectare si executie - Reabilitare sistem rutier si linie tramvai Bd. Aerogarii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233121-3 - Lucrari de constructii de drumuri principale (Rev.2)
45234126-5-Lucrari de constructii de linii de tramvai (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitarea sistemului rutier pe Bd.Aerogarii si modernizare linie tramvai pe traseul actual, respectiv intre Sos. Bucuresti-Ploiesti si str.Nicolae Caramfil.Principalele lucrari care se vor efectua:
-Reabilitare parte carosabila: -Lucrari la calea de rulare a tramvaiului: -Reabilitarea trotuarelor: -Parcari-Statii auto
-Lucrari de instalatii-Semanlizare rutiera pe timpul executiei
-Semnalizare rutiera dupa terminarea lucrarilor
-Amenajari peisagistice
Valoarea estimata fara TVA: 11, 611, 907EUR
II.2.2) Optiuni
Da
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a uza de art.122 lit.j din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: 50.000 lei(virament bancar/instrument de garantare emis de soc.bancara ori soc.asig.), garantie buna executie: 10% din val.contr.fara TVA (prin retineri succesive)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local, plata cu OP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind calitatea de participant la procedura-Declaratie privind eligibilitatea privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata-Istoricul Litigiilor-Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului-Cazier judiciar pentru administratorul/administratorii asa cum sunt mentionati in Certificatul Constatator care semneaza documentele din cadrul ofertei-Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde este aplicabil)-Adresa de la Curtea Districtuala/Instanta Competenta/ Agentie Guvernamentala unde isi are sediul compania/ sucursala sau echivalent
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale-Informatii privind situatia economica pentru ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008) rezultata din activitatea desfasurata: cel putin 20.000.000 euro.-Media rezultatului (profit/pierdere) a ultimelor 3 exercitii financiare (2006, 2007, 2008) trebuie sa fie pozitiva-Indicatorul rata lichiditatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2008, trebuie sa aiba o valoare mai mare sau egala cu 100%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Experienta generala-Experienta similara-Informatii privind subcontractantii-Resurse umane-Resurse tehnice
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea listei principalelor lucrari de infrastructura rutiera, lucrari de modernizare strazi cu linii de tramvai in ultimii 5 ani -Dovedirea experientei in lucrari similare - proiectare si executie lucrari de reabilitare si/sau de largire si/sau de modernizare aferente arterelor de circulatie in mediul urban si inlocuire linie de tramvai - de o complexitate apropiata lucrarii licitate. Pentru aceasta, se va demonstra participarea la realizarea unui contract finalizat in ultimii 5 ani.Valoarea contractului propus ca experienta similara trebuie sa fie de cel putin 10 milioane EURO exclusiv TVA. Se vor atasa copii ale: contractului de experienta similara, procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii si recomandarii din partea beneficiarului lucrarii. -In cazul in care ofertantul decide sa subcontracteze mai mult de 10% din valoarea contractului, atunci are obligatia de a prezenta Lista cuprinzand subcontractantii, cu precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora. Se va prezenta un acord preliminar de subcontractare. -Demonstrarea faptului ca dispune de personalul operational necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a Contractului. Ofertantul trebuie sa demonstreze cel putin accesul permanent la personalul descris in cadrul propunerii tehnice in cadrul tabelului Lista cuprinzand consumurile de manopera. -Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a Contractului (inclusiv existenta agrementelor, autorizatiilor necesare pentru utilizarea acestei infrastructuri, acolo unde legislatia impune in mod expres acest lucru).Ofertantul trebuie sa demonstreze cel putin accesul la resursele tehnice pe care acesta o mentioneaza in cadrul Propunerii Tehnice ca fiind utilizata pentru prestarea serviciilor si realizarea lucrarilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pret oferta
65%
Descriere: Pret oferta
2.
Termen de garantie (intre 5 si 12 ani)
5%
Descriere: Termen de garantie (intre 5 si 12 ani)
3.
Numarul locurilor de parcare realizate suplimentar fata de cel impus prin Caietul de sarcini
10%
Descriere: Numarul locurilor de parcare
4.
Realizarea de spatii verzi
3%
Descriere: Realizarea de spatii verzi
5.
Realizarea de sisteme de irigare automata a spatiilor verzi, inclusiv alimentarea cu apa
2%
Descriere: Realizare sisteme de irigare automata spatii verzi
6.
Realizare park&ride in zona terminal multimodal
5%
Descriere: Realizare park&ride in zona terminal multimodal
7.
Modul de realizare a trotuarelor
5%
Descriere: Modul de realizare a trotuarelor
8.
Angajamente suplimentare (asigurarea mententantei la calea de rulare)
5%
Descriere: Angajamente suplimentare
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.10.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2009 12:00
Locul: Directia Achizitii Concesionari Contracte, Bd Regina Elisabeta nr.47, sector 5, et.1, cam.136
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Sa prezinte scrisoare de imputernicire pentru semnarea ofertei, in original
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021 319.51.80, Fax: 021 319.51.76
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii Concesionari Contracte
Adresa postala: Bd Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, et 1 cam 136, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050013, Romania, Tel.021 30 555 30, Email: [email protected], Fax: 021 30 555 30, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.08.2009 18:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer