Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban str.Tunari, Ec.Teodoroiu, Artileriei si A.I.Cuza (Sistematizare pe verticala Cartier Tunari, strazile Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A.I.Cuza)


Anunt de participare numarul 114363/24.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala:  Slatina, strada Mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230080, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA MOANTA, Tel. 0249/439377;407002, Email:  [email protected], Fax:  0249/431708;439336, Adresa internet (URL):  www.primariaslatina.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban str.Tunari, Ec.Teodoroiu, Artileriei si A.I.Cuza (Sistematizare pe verticala Cartier Tunari, strazile Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A.I.Cuza)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Slatina
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban str.Tunari, Ec.Teodoroiu, Artileriei si A.I.Cuza (Sistematizare pe verticala Cartier Tunari, strazile Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A.I.Cuza)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112710-5 - Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
45232100-3-Lucrari auxiliare pentru conducte de apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitare spatii verzi, alei de acces rutier si pietonal, mobilier urban str.Tunari, Ec.Teodoroiu, Artileriei si A.I.Cuza (Sistematizare pe verticala Cartier Tunari, strazile Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A.I.Cuza)
Valoarea estimata fara TVA: 10, 762, 055.09RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie 200.000 lei. Garantia de buna executie 10% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract finantare nr.985/27.10.2010 POR 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1 Finantare fonduri 80, 35% FEDR, 17, 65% buget stat, 2% buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Nu se cere legalizarea asocierii grupului de ofertanti, ci numai acceptul scris al lor
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006;
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
- Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, , cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, sau echivalent;
- Copie legalizata dupa CUI (codul unic de inregistrare) emis de Oficiul Registrului Comertului, sau echivalent;
- Certificat de sarcini fiscale, emis de catre organele competente, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, care sa ateste inexistenta de obligatii bugetare restant ? valabil la data deschiderii documentelor de calificare;
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor locale pentru sediul principal si pentru toate punctele de lucru declarate in termen de valabilitate la data deschiderii documentelor de calificare;
- Cazier fiscal/certificat echivalent-pentru persoane juridice straine ? in conformitate cu H.G. 31/ 2003;
- Cazier judiciar al societatii;
- Cazier judiciar al administratorului societatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa privind informatii generale despre ofertant;
- Prezentarea bilanturilor contabile de la finele anilor 2007, 2008 si 2009 vizate si inregistrate de organele competente- Scrisorile de bonitate din partea bancilor se vor prezenta numai in original - 3.000.000 lei- Operatorul economic are obligatia de a da o declaratie pe proprie raspundere precum ca, in cazul in care va fi desemnat castigator al procedurii de achizitie publica, va incheia inainte de semnarea contractului, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice. Asigurarea se va incheia, pentru toata durata de valabilitate a contractului, cu o agentie de asigurare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic trebuie sa faca dovada realizarii unei cifre medii de afaceri pe ultimii 3 ani egala sau mai mare decat valoarea minima impusa, respectiv 21.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani;
- Fisa de experienta similara pentru lucrarile care indeplinesc nivelul minim impus privind capacitatea tehnica;
- Declaratie de securitate si sanatate in munca- Lista cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnice, inclusiv dotarile de care dispune - autobasculante 16to minim 3buc, 2 autobetoniere de 9mc, 2 echipamente tip buldoexcavator, 1 Nacela electrica lucru inaltimemin 12mautorizata ISCIR, 2 compactoare pneu-tambur >12 to, 2 echipamente vibrare beton, 1 repartizator asfalt cu o capacitate minima de 80 to/h, 2 autogredere, 2 echipamente de frezat asfalt/beton, 1 masina de trasat marcaje rutiere, o autoutilitara transport persoane, 1 laborator de drumuri grad II- Declaratie privind efectivele medii ale personalului angajat;
- Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant -1 inginer constructor pentru functia de manager de proiect, 1 inginer constructorin domeniul constructiilor de drumuri ? pentru functia deSef de Santier Constructii Drumuri, 1 inginer constructorin domeniul constructiilor de retele de alimentare cu apa ? pentru functia deSef de Santier Constructii Retele, 1 inginer horticultor sau arhitect peisagist, 1 responsabil tehnic cu executia -pentru lucrari de constructii de drumuri, 1 responsabil tehnic cu executia-pentru lucrari de constructii edilitare si de gospodarie comunala, 1 manager al sistemelor de managementul calitatii, 1 ca manager al sistemelor de managementul mediului, 1 sudorPEHD calificat si atestat ISCIR;
- Certificatului de atestare privind sistemul de management al calitatii ISO 9001, ISO 14001, sau echivalent;
- Informatii privind subcontractantiisi specializarea acestora;
- Informatii privind asocierea
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Indeplinirea de catre ofertant, in ultimii 5 ani, dintr-un singur contract finalizat a unei experiente similare de executie lucrari de constructii drumuri in valoare de minim 6.400.000, 00 lei fara TVA. Indeplinirea de catre ofertant, in ultimii 5 ani, dintr-un singur contract finalizat a unei experiente similare de executie lucrari de alimentare cu apa in valoare de minim 900.000, 00 lei fara TVA
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunerea tehnica
35%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.02.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.02.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.02.2011 14:00
Locul: Municipiul Slatina str.Mihail Kogalniceanu nr.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare nr.985/27.10.2010. Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: centre urbane Cod SMIS 6730
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Nu se accepta oferte alternative. Documentatia de atribuire se poate descarca gratutit din sectiunea ?Documentatie si clarificari? a anuntului de participare publicat in SEAP. Mentionam ca toate raspunsurile la clarificarile solicitate, cat si alte modificari/completari ale documentatiei de atribuire vor fi publicate pe site-u www.e-licitatie.ro, in cadrul anuntului de participare, la sectiunea ?Documentatie si clarificari?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str.Stavropoleos, Nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104642, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala:  Str.Mihail Kogalniceanu nr.1, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230080, Romania, Tel. 0249/407004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2011 13:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer