Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare Statie de Tratare Apa Caraboaia


Anunt de participare (utilitati) numarul 136250/06.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
Adresa postala: Narciselor, nr. 14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600310, Romania, Punct(e) de contact: CRAIOVAN ANCA MARIA, Tel. +40 234550023, Email: [email protected], Fax: +40 234550023, Adresa internet (URL): www.apabacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Reabilitare Statie de Tratare Apa Caraboaia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Darmanesti, Jud.Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de reabilitare la Statia de Tratare Caraboaia.
Contractul de tip Proiectare ? Executie cuprinde atat proiectarea de detaliu, cat si executia constructiilor civile, a instalatiilor mecanice si electrice, inclusiv furnizarea si montarea echipamentelor aferente, pentru lucrarile aferente statiei de tratare Caraboaia.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232430-5 - Statii de tratare a apei (Rev.2)
71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
79930000-2-Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitare Statie de Tratare Apa Caraboaia
Valoarea estimata fara TVA: 17, 433, 993RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare care va fi depusa de Ofertant este de 340.000 lei.Nu se accepta constituirea Garantiei de participare in alta moneda decat lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor, indicata in Anuntul de participare.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Garantia de participare va fi constituita in favoarea Autoritatii Contractante conform prevederilor art. 86 din H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G nr. 34/2006, si anume printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari, respectand formatul Formularului 5 din Vol.1, Sectiunea 2 ? Formulare.Garantia de participare va fi prezentata in original, in cuantumul, forma si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (90 zile). Cuantumul Garantiei de buna executie este 10% din val. totala a contractului, exclusiv TVA. Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului, inclusiv perioada de notificare a defectelor.Modul de constituire: - prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la Trezoreria Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia Autoritatii Contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contulde disponibil nu trebuie sa fie mica de 0, 5 % din pretul contractului.- printr-un instrument de garantare in favoarea Autoritatii Contractante, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurariGarantia de buna executie prezentata in original, in termen de 15 zile calendaristice de la data semnarii contractului de lucrari.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect/program finantat din: fonduri comunitare de 85%; bugetul de stat 13%; bugetul local de 2%; contributia Autoritatii Contractante (din valoarea accceptata a contractului) de 8, 85%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratiei pe proprie raspundereprivind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 -Declaratie privind eligibilitatea - Formularul6.3Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in art. 181 din OUG nr. 34/2006 - Formularul 6.4Certificatului de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent, din care sa rezulte ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun oferte.Original sau copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul".
Certificatului privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor scadente fata de bugetul local din luna anterioara celei in care se depun ofertele. Original sau copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul".
Cazierului judiciar al companiei-Formularul 7.4
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura -Formularul6.5Declaratiei ?Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta? (cf. Ordin ANRMAP nr. 314/2010)-Formularul 6.6Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 (Declaratie pe proprie raspundere - Formularul 6.8
Persoanele din cadrul Autoritatii Contractante care aproba/semneaza documente emise pentru procedura de atribuire sunt: Dir.Gen.Ing.Gaina Razvan Grigore, Economist-Maties Carmen Mariana, Consilier Juridic-Nacu Sorin, Sef Sectie Statie Tratare Darmanesti-Grigoras Valeriu, Inginer-Tomozei Ionel, Economist-Ichim Ioan, Sef birou tehnic-Hanganu Nicu, Economist-Chiribau Cristina Eleonora, Sef Serviciu Juridic-Luca Monica Elena Prezentarea Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului (sau echivalent, pentru persoane juridice straine), din care sa rezulte: (i) denumirea completa a operatorului economic, (ii) sediul social, (iii) persoane imputernicite/administratori, (iv) sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, (v) domeniul principal de activitate, (vi) domenii de activitate secundare, (vii) obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii: COD CAEN 4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide, COD CAEN 7112 ? Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea si (viii) faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.1. Prezentarea unor Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident.
2. Prezentarea unor Documente emise in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, din care sa rezulte (i) denumirea completa a operatorului economic, (ii) sediul social, (iii) persoane imputernicite/administratori, (iv) sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, (v) domeniul principal de activitate, (vi) domenii de activitate secundare (vii) obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii, - Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide, ? Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea si (viii) faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la procedura insolventei sau operatiuni similare.Nota: Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, Autoritatea Contractanta va solicita Ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea, pentru conformitate, a documentelor in original sau copie legalizata.Codurile indicate mai sus, corespunzatoare procedurii, trebuie sa fie autorizate.
3. Ofertantii vor trebui sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere (Formularul 7.5 din Vol. 1, Sectiunea 2 ? Formulare) conform art. 8 din Legea nr. 571/2003, prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea ca in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii unui punct de lucru in Romania.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1:
Cifra medie de afaceri a Ofertantului (individual sau asociere de op ec pt ultimii 3 ani fin(2009, 2010, 2011)trebuie sa fie echiv a cel putin 34 milioane lei.Completarea, semnarea si prezentarea Decl privind cifra de afaceri -Formularul 7.1; Fisei de informatii privind sit ec-fin (Formularul 7.2 din Vol. 1, Sec 2 ? Formulare); Prezentarea de doc justificative: copii certificate pt conf cu originalul, ale sit fin ale companiei (bilantul contabil la data de 31.12, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu) pe ultimii 3 ani de activitate (2009, 2010, 2011). Documentele originale trebuie sa fie: - inregistrate la organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, sau -insotite de raportul de audit elaborat de o persoana fizica/juridica acreditata pentru efectuarea auditului financiar-contabil.
(continuare CERINTA 1)
Un operator ec poate, in scopul derularii contr, sa recurga la capacitatile ec si fin ale altor entitati, indiferent de natura relatiilor dintre acestea, in confor cu preved din OUG 34/2006, art. 186. In acest caz, Ofertantul va respecta preved art. 186, alin (2) din OUG 34/2006.In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza sit ec si fin invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al pers respective, incheiat in forma autentica (la notariat), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele financiare invocate. Pers care asigura sustinerea fin nu trebuie sa se afle in sit care det excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 al OUG 34/2006 (dovada facandu-se prin completarea si semnarea Formularului 6.3 - Decl privind eligibilitatea)
CERINTA 2:
Informatii privind accesul la facilitati de creditare.
Dovada ca ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor pentru primele 6 luni de derulare a contractului, in valoare de minim 2.000.000 lei, suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare. In acest sens se va prezenta un document, in original sau copie ?conform cu originalul?, emis de o organizatie/institutie financiara pentru autoritatea contractanta, din care sa rezulte ca, pentru contractul care face obiectul prezenteiproceduri de atribuire, ofertantul dispune sau are acces la data prezentarii ofertei la linii de credit sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor, valabila pentru primele 6 luni de desfasurare a contractului de lucrari.
CERINTA 3:
In cazul unei asocieri de operatori economici, capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. La evaluarea situatiei economico-financiare nu vor fi luate in considerare resursele financiare ale subcontractantilor.
Documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor vor fi prezentate de ofertantul individual si pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri.
Orice document solicitat trebuie sa fie valabil in momentul depunerii ofertei si va fi prezentat in original sau copie conforma cu originalul.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita prin lege trebuie sa fi fost emise cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei.
(continuare CERINTA 3)
Pentru documente care se elibereaza o data pe an in tara de origine a operatorului economic si depasesc perioada de valabilitate de 30 de zile solicitata, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea Ofertantului.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
Nu se vor folosi prescurtari.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1: Orice document solicitat trebuie sa fie valabil in momentul depunerii ofertei si va fi prezentat in original sau copie conforma cu originalul.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita prin lege trebuie sa fi fost emise cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei. Pentru documente care se elibereaza o data pe an in tara de origine a operatorului economic si depasesc perioada de valabilitate de 30 de zile solicitata, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea Ofertantului.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta.
CERINTA 2:
Autoritatea contractanta impune ca cerinta minima indeplinirea de catre Ofertant (individual sau asociere de operatori economici) a criteriilor de mai jos. Contractele prezentate trebuie sa fi fost derulate in decursul ultimilor 5 ani (2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
a) Experienta relevanta in cel putin un contract care a inclus executia unei Statii de tratare a apei potabile pentru minim 500l/s.
b) Experienta relevanta in cel putin un contract care a inclus proiectarea unei Statii de tratare a apei potabile pentru minim 500l/s.
1. Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (Formular 7.3 din Vol. 1, Sectiunea 2 ? Formulare);
(continuare CERINTA 2)2. Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind lista principalelor lucrari proiectate in ultimii 3 ani (Formular 7.3 (i) din Vol. 1, Sectiunea 2 ? Formulare);
3. Implicarea in executia si prestarea contractelor care demonstreaza experienta similara va fi dovedita prin prezentarea urmatoarelor documente: a) copii ale partilor relevante din Contracteb) (i) Recomandari din partea beneficiarilor (sau a Antreprenorului General, in cazul in care ofertantul a actionat ca subcontractant), care sa ateste derularea in bune conditii a contractelor respective, sau(ii) Procese Verbale de Receptie Partiala sau Receptie la terminarea Lucrarilor sau Receptie Finala.Documentele prezentate vor contine date referitoare la:
-beneficiarul contractului (nume, adresa, telefon, fax);
-obiectul contractului
-tipul de lucrari executate/servicii prestate;
-perioada in care s-a derulat contractul;
-valoarea contractului.
CERINTA 3:
1. Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere - Formularul 6.7 din Vol. 1, Sectiunea 2 ? Formulare;
2. Completarea, semnarea si prezentarea Listei personalului cheie care va fi implicat in executia contractului (Formularul 8.2i din Vol. 1, Sectiunea 2 ? Formulare), insotita de:
- CV-urile personalului cheie (Formularul 8.2 ii din Vol. 1, Sectiunea 2 ? Formulare)
- copii certificate pentru conformitate cu originalul ale diplomelor de studii, pentru personalul cheie propus;
- copii certificate pentru conformitate cu originalul ale autorizatiilor solicitate pentru personalul cheie propus;
- Declaratiede disponibilitate (Formularul 8.2 iii din Vol. 1, Sectiunea 2 ? Formulare);
(continuare CERINTA 3)
1.Manager de Proiect / Reprezentantul
Antreprenorului
- Minim 5 ani de experienta profesionala generala;
- Experienta in calitate de Manager de Proiect/Coordonator de echipa/Sef de santier prin participarea in cel putin un contract similar.
2.Coordonator echipa de proiectare
- Minim 5 ani de experienta profesionala generala;
- Experienta in calitate de Coordonator echipa de proiectare /Inginer Proiectant in cel putin un contract similar.
3.Sef de santier ?- Minim 5 ani de experienta profesionala generala;
- Experienta dovedita prin participarea, ca Sef de santier, in cel putin un contract similar.
4.Responsabil tehnic cu executia (R.T.E) - Detinerea autorizatiei de ?Responsabil tehnic cu executia lucrarilor de constructii (pentru domeniul IX - Constructii edilitare si de gospodarire comunala? (vizata la zi), emisa de institutia abilitata (MLPTL / MTCT / MDLPL / MDRL) conform prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.
(continuare CERINTA 3)
5.Inginer de proces
- Minim 5 ani de experienta profesionala generala;
- Experienta in proiectarea si executia de Statii de tratare apa potabila in cel putin un contract similar;6.Inginer constructor lucrari civile
- Minim 5 ani de experienta profesionala generala;
- Experienta in proiectarea si executia de statii de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract similar.
7.Inginer instalatiielectrice
- Minim 5 ani de experienta profesionala generala;
- Experienta in proiectarea si executia de statii de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract similar.
8.Inginer mecanic
- Minim 5 ani de experienta profesionala generala;
- Experienta in proiectarea si executia de statii de tratare a apei potabile, dovedita prin participarea in cel putin un contract similar.
9.Inginer automatizare SCADA
- Minim 5 ani de experienta profesionala generala;
- Experienta in proiectarea si executia de statii de tratare apa potabila, dovedita prin participarea in cel putin un contract similar.
CERINTA 4:
Informatii privind utilajele si echipamentele necesare pentru executia contractului:
Ofertantul este obligat sa demonstreze in special ca detine sau ca are acces nelimitat la echipamentele si utilajele de mai jos: Excavatoare, Excavator pt spatii inguste, Ciocan hidraulic, Echipament de pozare a conductelor, Automacarale, Camioane, Incarcatoare frontale, Autobetoniera, Pompe de turnare beton montate pe sasiu, Finisor de beton, Echipament sudura conducte, Generatoare de curent.
(continuare CERINTA 4)
Declaratia privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune Ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari va fi prezentata in Oferta (Formularul 8.3 din Vol. 1, Sectiunea 2 ? Formulare)
Se va face dovada existentei unui drept de proprietate sau a unui dreptdefolosintapentruutilajelesiechipamentelesolicitate (taloane/ facturi/ contracte de comodat sau de leasing, contracte de inchiriere, sau orice alte tipuri conform legii).
CERINTA 5:
Informatii privind asociatii / subcontractantii
Asocierile de operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a)Toti membrii asocierii trebuie sa fie persoane fizice sau juridice inregistrate, capabile sa execute lucrarile sau acele parti din lucrari care le revin, conform prevederilor OUG nr. 34/2006, articolul 183.
b)Asocierea trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ cerintele privind experienta generala si resursele financiare, prevazute in sectiunile III.2.2 si III.2.3 de mai sus.
Ofertele depuse de asocieri de operatori economici vor indeplini si cerintele suplimentare enumerate in continuare:
?Unul dintre membri va fi numit asociat principal (lider) responsabil pentru acest contract, numirea sa fiind confirmata prin inaintarea unor imputerniciri in acest sens, semnate de reprezentantii autorizati ai fiecarui membru al asocierii. A se vedea Formularul 2 din Vol. 1, Sectiunea 2 a Documentatiei de atribuire.
(continuare CERINTA 5)-Oferta trebuie sa includa un Acord preliminar de asociere, urmand ca asocierea sa fie definitivata numai in cazul in care of comuna este declarata castigatoare. Acordul va specifica urmatoarele: -toti membrii asocierii declara ca isi asuma raspunderea solidara si indivizibila pentru executarea contr si ca, in eventualitatea in care unul din membrii asocierii inceteaza sa mai fie membru al asocierii sau intra in lichidare, membrii ramasi vor executa si finaliza Lucrarile;
-liderul asocierii este autorizat sa angajeze raspunderea si sa primeasca instructiuni pentru si in numele oricaruia si a tuturor membrilor asocierii, angajand astfel raspunderea individuala si solidara a acestora;
(continuare CERINTA 5)-liderul asocierii este raspunzator pentru executia contractului, inclusiv pentru efectuarea platilor pe care le va primi integral si le va redistribui membrilor asocierii conform acordului dintre acestia, astfel incat Autoritatea Contractanta va fi eliberata de orice obligatii de plata ce pot rezulta din Contract si/sau prestarea serviciilor prin efectuarea platii numai catre asociatul principal;
-liderul asocierii se obliga ca, in cazul atribuirii contractului, sa legalizeze asocierea, pana la data incheierii contractului de achizitie publica;
-toti membrii asocierii se obliga sa ramana in asociere pe toata durata de executie a contractului.
(continuare CERINTA 5)-Informatii despre asocierea de operatori economici, daca este cazul, completarea, semnarea si prezentarea Formularulului 6.1 din Vol. 1, Sectiunea 2 ? Formulare.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor identificati la data depunerii ofertei. Va fi prezentata Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora (Formularul 6.2 din Vol. 1, Sectiunea 2 ? Formulare).
Certificarea conform standardului ISO 9001 sau echivalent, a sistemului de management al calitatii atat pentru executie cat si pentru proiectare implementat la nivelul organizatiei Ofertantului
Certificarea conform standardului ISO 14001 sau echivalent, a sistemului de management de mediu atat pentru executie cat si pentru proiectare implementat la nivelul organizatiei Ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: pretul cel mai scazut -maximul de puncte, pentru alt pret-Punctaj financiar = (pret minim/pret ofertat ) x 70
2.
Costul operational maxim garantat
30%
Descriere: cea mai scazuta valoare-punctajul maxim, pentru alta valoare (Costul operational anual maxim garantat)minim/(Costul operational anual maxim garantat)ofertatx30
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.06.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.07.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.07.2012 12:00
Locul: Str.Narciselor, nr.14, Loc.Bacau, cod postal: 600310, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa reprezentanti ai ofertantilor avand imputernicire in original si document de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect CCI 2009RO161PR015 "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau", finantat prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.-Servicil juridic
Adresa postala: Narciselor, nr.14, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600310, Romania, Tel. +40 234550023, Fax: +40 234550023, Adresa internet (URL): www.apabacau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.06.2012 12:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer