Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare strada Lunga in prelungirea DC 36 in Comuna Crizbav, jud. Brasov


Anunt de participare numarul 83973/07.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CRIZBAV
Adresa postala: Com. Crizbav, Str. Principala, nr. 141, jud. Brasov, Localitatea: Crizbav, Cod postal: 507081, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Comunei Crizbav, Tel.0268/481755, In atentia: Nafeica Bogdan I, Email: [email protected], Fax: 0268/481755, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare strada Lunga in prelungirea DC 36in Comuna Crizbav, jud. Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Crizbav
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare strada Lunga in prelungirea DC 36
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie asfaltare strada Lunga cu urmatoarele racorduri : Racord 1 (strada de Mijloc), Racord 2 (strada Noua), Racord 3 (strada Padurii), Racord 4 (strada Fierastraului), Racord 5 (strada Mihai Viteazu), Racord 6 (strada Crucii), Racord 7 (strada Cetatii), Racord 8 (strada Cantarului), Racord 9 (strada Cantarului + Moara), Racord 10 (strada Cetatii DC 70), Racord 11 (strada Neagra), Racord 12 (DV Siderias), Racord 13 (DV Fata Hulii) si DC 36 Crizbav Feldioara intre Km 0+000 5+400.
Valoarea estimata fara TVA: 18, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 360.000 lei. Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
H.G. nr. 577/1997, Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia si de a depune oferta comuna.Asociatul/asociatii vor depune aceleasi documente de calificare pe care le va depune liderul asocierii.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate constatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul conoslidat al statului si bugetul local. Certificatului constatator emis de ONRC, certificat de inregistrare fiscala, Certificat eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
prezentarea situatiilor financiare (Bilantul contabil si Contul de profit si pierderi) 2006, 2007, 2008vizate si inregistrate de organele competente. Situatia privind cifra de afacerirealizate in ultimii 3 ani (2006, 2007, 2008).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pentru ultimii trei ani a ofertantului va fi de minim 36.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta o declaratie privind principalele contracte de lucrari realizate in ultimii 5 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta 3 contracte de lucrari similare de constructie noua, reabilitare, modernizare drumuri nationale, judetene, orasenesti executate in ultimii 5 ani din care cel putin 1 contract in valoare egala cu valoarea contractului supus licitatiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2049/05.08.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.08.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2009 10:00
Locul: Primaria Comunei Crizbav
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor cu conditia prezentarii unei imputerniciri scrise din partea reprezentantului legal al acestuia.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Brasov
Adresa postala: B-dul 15 Noimebrie nr. 45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel.0268419615, Email: [email protected], Fax: 0268481054, Adresa internet (URL): www.just.portal.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta de actul autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretar Comuna Crizbav
Adresa postala: Str. Principala nr. 141, Localitatea: Crizbav, Cod postal: 507081, Romania, Tel.0268481820, Email: [email protected], Fax: 0268481755
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2009 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer