Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare termica , Prin placarea peretilor exteriori cu polistiren si montare tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan


Anunt de participare numarul 37985/01.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SCOALA CU CLS.I-VIII M.KOGALNICEANU SEBES
Adresa postala: STR.M.KOGALNICEANUNR.114, Localitatea: Sebes, Cod postal: 515800, Romania, Punct(e) de contact: CORNEL MIHALTAN, Tel.0258731506, Email: [email protected], Fax: 0258731506, Adresa internet (URL): Sebes, Str.M.kogalniceanu nr.114 jud. Alba
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
isj alba
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare termica , Prin placarea peretilor exteriori cu polistiren si montare tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Gradinita cu Program Prelungit nr.7 Sebes
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
reabilitare termica prin placarea peretilor exteriori cu polistiren si montare tamplarie PVC cu geam termopan
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45410000-4 - Lucrari de tencuire (Rev.1)
45441000-0-Lucrari de montare de geamuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 118.85RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 1 la suta din valoarea lucrarii-scisoare de garantie bancara durata valabilitatii ofertei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Inspectoratul Scolar al Judetului Alba
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contracte de asociere legalizate
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului de pe langa Cemera de comert si industrie nationala terioriala/ .Certificat de inregistrate de la registrul Comertului.
Certificat de plata a impozitelorsi taxelor locale.
Statul Societatii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil din anul precedent vizat si inregistrat de organele competente .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista lucrarilorexecutate in ultimii 5 ani insotita de certificat de buna executie pentru cele mari va contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor modul de indeplinire a obligatiilor , beneficiari , idiferent autoritati contractantesau clienti privati .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.11.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: la caseria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.11.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
48zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.11.2007 10:00
Locul: SCOALA CU CLS.I-VIII M.KOGALNICEANU SEBES
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul national de rezolvare a contestatiilor de pe langa autoritatea nationala de reglemntare si monitorizare publice
Adresa postala: str.Stavropoles nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Scolii cu cls.I-VIII M.KOgalniceanu Sebes
Adresa postala: str, M.KOgalniceanu nr.114, Localitatea: Sebes, Cod postal: 515800, Romania, Tel.0258731506, Email: [email protected], Fax: 0258731506
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2007 10:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer