Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Reabilitare termica a 43 blocuri, de pe raza sectorui 2, al Municipiului Bucuresti ? lot 1,2,3,4,5,6,7,8


Anunt de participare numarul 134543/05.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 2 (Primaria Sectorului 2 Bucuresti)
Adresa postala: str. Chiristigiilor nr.11-13 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Punct(e) de contact: Istrate Vasile, Tel. +40 212096099, Email: [email protected], Fax: +40 212096099, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Reabilitare termica a 43 blocuri, de pe raza sectorui 2, al Municipiului Bucuresti ? lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sectorul 2, al Municipiului Bucuresti
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT1
?Reabilitare termica ablocului 33B, Sos. Colentina, nr. 3B, bloc 111, sc B, Sos. Colentina, nr.76, bloc 111, sc C, Sos. Colentina, nr.76, bloc 9C, Sos. Colentina, nr. 22, bloc 1A IRTA scA, Sos. Colentina, nr.23A, bloc 400, Sos. Pantelimon, nr. 107, bloc 400C, Sos. Pantelimon, nr. 111, bloc.44 Sos.Pantelimon nr.253, - sector 2 Bucuresti?
LOT 2
?Reabilitare termica a blocului 409 B din sos. Pantelimon, nr. 84, bloc 100dinsos. Pantelimon, nr.148, bloc 5 din sos. Pantelimon, nr. 299 A, bloc 41, sc. 4 si 5 din sos. Pantelimon nr. 286 - sector 2 Bucuresti?LOT 3
?Reabilitare termica a blocului 64, sc. B1-B2 . Colentina nr.26, bloc 64, Sc C1dinsos. Colentina nr 26, bloc 64 ABC sc. A1 din sos.Colentina nr. 26, bloc 64, sc. A2 din sos. Colentina nr. 26, bloc 100 din sos. Colentina nr. 56 - sector 2 Bucuresti?
LOT 4?Reabilitare termica a blocului D2 Sos. Pantelimon, nr. 326, bloc B1, Sos. Pantelimon, nr. 357, bloc 46Sos. Pantelimon, nr. 260, bl.6 Sos.Pantelimon nr.312, bloc 1 Sos.Pantelimon nr.356 - sector 2 Bucuresti?LOT 5?Reabilitare termica a bloc 66, din sos. Colentinanr. 30, bloc 68, din sos. Colentinanr. 34, bloc 70, din sos. Colentinanr. 38, bloc 71, din sos. Colentinanr. 40 , bloc 31, din Bld.Basarabianr. 28, bloc, 3, sc.Bdin sos. Colentinanr. 2A, bloc 103 B, din sos.Iancului nr. 37, sector 2 Bucuresti?
LOT 6?Reabilitare termica blocului 59-60, sc.C, Sos.Pantelimon Nr.248-250, bloc 51, sc.A Sos.Pantelimon Nr.245, bloc 51, sc.B, sos. Pantelimon Nr.245, bloc 9 Sos.Pantelimon Nr.291, bloc 48, sc.A sos. Pantelimon Nr.249, bloc Od45 Sos. Colentina Nr.45, sector 2 Bucuresti?
LOT 7
Reabilitare termica: blocului 2, sos. Colentina, nr. 25A, bloc 10, sc. B, sos. Colentina nr. 24, bloc 67, sos. Colentina, nr. 32, bloc 110, sos. Colentina, nr. 74, bloc 103, Sc B, sos. Colentina, nr. 60, Sector 2, Bucuresti, LOT 8
Reabilitare termica: blocului 205, sc. A, sos. Pantelimon nr. 119, bloc 100A, sos. Pantelimon nr. 115, bloc 211, sos. Pantelimon nr.92, Sector 2, Bucuresti,
Se va realiza prin izolarea termica a anvelopei, refacerea instalatiilor sanitare si termice, cu respectarea cerintelor din documentatiile tehnice elaborate de proiectanti de specialitate si vizate de verificatori atestati MLPAT.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrulprezentei proceduri. Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura conform art. 122 lit. i din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata totala fara TVA: 45.787.000 RON
LOT 1:7.601.000 RONfara TVA
LOT 2:3.928.000 RONfara TVA
LOT 3:5.349.000 RONfara TVA
LOT 4:7.568.000 RONfara TVA
LOT 5:7.441.000 RONfara TVA
LOT 6:7.433.000 RONfara TVA
LOT 7:3.853.000 RONfara TVA
LOT 8 627:2.614.000 RONfara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 45, 787, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
DaDa.Cuantumul garantiei de participare este: LOT 1=18.000 RON;LOT 2=17.000 RON; LOT 3=18.000 RON;LOT 4=18.000 RON;LOT 5=18.000 RON; LOT 6=18.000 RON;LOT 7=16.000 RON LOT 8=14.000 RONPerioada devalabilitatea garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participareinstrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asiguraria) Prezentata in original si anexata la scrisoarea de inaintare a oferteib)Sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractantac)Sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituitd)Sa contina valoarea garantiei care sa corespunda sumei fixe solicitate prin documentatia de atribuiree)Sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituitacare trebuie sa corespunda cu cea solicitata prin documentatia de atribuiref)Sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/ sau semnatura autorizatag)Sa fie emisa pt. operatorul economic care a depus ofertascrisoare de garantie bancara conform Formularului nr.14ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor sumei de catre banca. Contul in care se depune garantia de participare: in contul Primariei Sectorului 2, deschis la Trez. Sector 2, nr.RO37TREZ7025006XXX000197.In cazul depunerii unei contestatii, de catre op.ec., daca CNSC respinge contestatia depusa, autoritatea contractanta, va retine din garantia de participre, o suma conf.art. 278^1 lit. b)si c) din OUG 34/2006. Garantia de participare se va restitui conf.art. 88? HG nr.925/2006 cu modif si complet ulterioareNota: - Garantia de participare se va prezenta separat, nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine oferta si docum. de calificare.- Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor DaGarantie de buna executie in procent de 10% din valoarea contractului fara TVA .Dupa semnarea contractului, inainte de inceperea executarii ( emiterea ordinului de incepere ) contractului, executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in cuantum de 0, 7% din valoarea acestuia fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui conf. art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile si completarileulterioare. Restiuirea garantiei de buna executie se va face conf. HG925/2006 cu modif si complet ulterioare.Conform Legii 346/2004 art.16 (2) ?Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii?.Garantia lucrarilor este de 5 ani, perioada de garantie decurgand de la data receptiei la terminartea lucrarilor, pana la receptia finala.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul General Consolidat al Consiliului Local al Sectorului 2 (Bugetul de stat, bugetul local, fondurile de reparatii ale blocurilor si imprumuri externe )
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nota:
Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excuderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii:
a)a intrat in faliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
c)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit ;
c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d)a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
Imputernicire scrisa pentru reprezentantul legal nominalizat sa semneze toate documentele ofertei.Se va completa frormularul 18
1.Declaratie privind eligibilitatea: se vacompletaFormularul nr. 1 ( Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant despre care are cunostinta ca se afla in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.).
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederileart. 181 se vacompletaFormularul nr. 2 ( Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare).
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura se vacompletaFormularul nr. 3
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta se vacompletaFormularul nr. 4
5. Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul anexat din documentatia de atribuire. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura. se vacompletaFormularul nr.8Persoanele ce detinfunctii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante sunt urmatoarele
Neculai Ontanu : Primar
Ion Marin : Director Executiv Directia Economica
Corneliu Drug : Director Executiv Directia Investitii si Servicii Publice
Elena Nita : Director Executiv Directia Juridica
6. certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor sitaxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata eliberat pentru ultima luna incheiata d.p.d.v. al exercitiului economico- financiar., in original sau copie ?conform cu originalul?.
7. certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelorsi contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata eliberat pentru ultima luna incheiata d.p.d.v. al exercitiului economico-financiar, in original sau copie ?conform cu originalul?.
Ofertantul din ale carui certificate constatatoare rezulta ca nu si-a indeplinit obligatiile reprezentand impozite si taxe pentru ultima luna incheiata d.p.d.v. al exercitiului economico-financiar , ofertantul fi exclusi din procedura de achizitie.8. Cazier judiciar al ofertantului/candidatului
9. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitati ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de statsi bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.180 si art.181 litera a, literac^1 si litera d din OUG34/2006, vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional:
a)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, eliberat cu cel mult30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in original sau copie ?conform cu originalul?, valabil la data deschiderii ofertei
b)Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii- eliberate de autoritati ale tarii de origine ( certificate, cazier fiscal , alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional , in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul / candidatul este stabilit, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie ?conform cu originalul?, insotite de traducerea in limba romana
Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a candidatului / ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite de fiecareasociat in parte.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea bilanturilor contabile pe anii 2008, 2009 si 2010.Operatorii economici nerezidenti (straini): In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.
Prezentarea fiseiInformatii generale cu declararea cifrei medii deafaceri pe ultimii 3 ani care sa fie minim LOT 1=11.400.000 RON ;LOT 2=5.900.000 RON ; LOT 3= 8.050.000 RON ; LOT 4=11.500.000 RON ; LOT 5= 11.000.000 RON ; LOT 6= 11.500.000 RON ; LOT 7= 5.900.000 RON ; LOT 8= 4.000.000 RON, (2008, 2009, 2010). Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pt anii2008- 3, 6827 RON/euro 2009-4, 2373 lei/euro si 2010-4, 2099 lei/euroNota. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se ia in considerare capacitatea tehnica si resursele subcontractantilor.
- Capacitatea economico - financiaraa operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm incheiatin forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art.181 litera a, literac^1 si litera d din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? se va completaFormularul nr. 1
Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii contractului, operatorul economic isi asuma obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele lucrari similare executate in ultimii 5 ani (ultimii 5 ani se vor calcula de la data depunerii ofertelor, in urma).
Prezentarea fiselor de experienta similara, pt contracte al caror obiect a fost executia de constructi civile si industriale.
Prezentarea fiselor de experienta similara, pt contracte al caror obiect a fost executia de constructi civile si industriale.
max 2 contractesimilare (din cele decalarate) avand ca obiect executia de lucrari de constructii, civile si industrialea caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu :
LOT 1=3.800.000 RON
LOT 2=1.900.000 RON
LOT 3=2.600.000 RON
LOT 4=3.800.000 RON
LOT 5=3.700.000 RON
LOT 6=3.700.000 RON
LOT 7= 1.900.000 RON
LOT 8= 1.300.000 RON
Lista contractelor aflate in desfasurare, daca este cazul.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Lista persoanelor responsabile pentru indeplinireacontractului
Informatii privind personalul tehnic minim de specialitate si de asigurare a calitatii
-1 responsabil tehnic cu executia (RTE)-1 responsabil cu calitatea (C.Q.)
Angajamentul ofertantului privind resursele umane
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii
Obligatoriu ofertantul trebuie sa aiba in dotare/contract de inchiriere schela sau echivalentul acesteia, fiind interzis folosirea alpinismului utilitar la executia lucrarilor;
Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii in proprietate sau cu contracte de inchiriere a utilajelor, echipamentelor tehnice, mijloacelor de transport si alte mijloace fixe necesare pentru indeplinirea contractului.
Informatii privind subcontractantii
Informatii privind asocierea
Informatii privind demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana
ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)
ISO 14001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)
Operatori economici, nerezidenti in UniuneaEuropeana
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Numarul de runde a licitatiei electronice: 1 Durata unei runde: 1 (una) zi. Procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei.Reducerea valorii ofertelor financiare se poate realiza, doar prin diminuarea coeficientilor de recapitulatie a devizelor, ce se aplica cheltuielilor directe, respectiv cheltuieli indirecte, profit si OS.Ofertantii vor depune cu scrisoare de inaintare, la sediul autoritatii contractante, in termen de 3 zile lucratoarede la finalizarea ultimei runde a licitatiei electronice, formularul de oferta insotit de explicitarea noii valori ofertate. In cazul in care, dupa ultima runda a licitatiei electronice exista 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret total , se va solicita o noua oferta de pret in plic inchis la sediul autorit. contractante.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.05.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.05.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.05.2012 12:00
Locul: Primaria Sectorului 2, str.Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, imputerniciti ai ofertantilor, experti cooptati, reprezentanti ai Asociatilor de proprietari
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Adresala care pot fi primite solicitarile de clarificari: * str.Chiristigiilor nr.11-13, sector 2, Bucuresti: luni ? joiintre orele8.00-16, 30 si vineri intre orele 8.00 ? 14.00*e-mail: [email protected]*telefon: 021 209 60 99*fax: 021 209 60 99Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: in conformitate cu prevederileART. 79 din O.U.G. nr. 34/ 2006 Raspunsurile la clarificari vor fi postate pe site-ul : www.e-licitatie.ro la sectiunea , ,Documentatie si clarificari? aferenta anuntului de participare.Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere, imputernicire scrisa din partea reprezentantului legal al ofertantului, copie dupa actul de identitate. Se va completa formularul 19.Nota : Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevetde inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.Aceste specificatii vor fi considerate cu mentiune de ? sau echivalent ?Este recomandabil ca inainte de elaborarea ofertelor tehnice si financiare, operatorii economici sa viziteze amplasamentele lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publice.Operatorii economici participanti la procedura de achizitie publica, trebuie sa aiba in vedere ca executia lucrarilor de reabilitare termica se va face in aceiasi perioada de timp.Conform Legii 346/2004 art.16 (2) ?Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii? se va completaFormularul nr. 15.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2012 09:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer