Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare termica a blocurilor:Bloc 51,sc.C, sos.Pantelimon 245, Bloc 9A,sc A+B sos Pantelimon 291A,,Bloc 47,sc.A,C,D sos.Pantelimon 258, Bloc 47, sc.E sos. Pantelimon 258,Bloc 47, sc.B din sos. Pantelimon 258,Bloc 5 Aleea Pantelimon 13


Anunt de participare numarul 143571/11.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti
Adresa postala: str. Chiristigiilor nr.11-13 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Istrate, Tel. +40 0212524446, Email: [email protected], Fax: +40 0212524446, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare termica a blocurilor: Bloc 51, sc.C, sos.Pantelimon 245, Bloc 9A, sc A+B sos Pantelimon 291A, ,Bloc 47, sc.A, C, D sos.Pantelimon 258, Bloc 47, sc.E sos. Pantelimon 258, Bloc 47, sc.B din sos. Pantelimon 258, Bloc 5 Aleea Pantelimon 13
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Bloc 51, sc.C, sos.Pantelimon 245 Bl. 9A, sc A+B sos Pantelimon 291A, Bl. 47, sc.A, C, D Pantelimon 258, Bl. 47, sc.EPantelimon 258, Bl. 47, sc.B dinPantelimon 258, Bl. 5 Aleea Pantelimon 13
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare termica a Bloc 51, sc.C, sos.Pantelimon 245, Bloc 9A, sc A+B sos Pantelimon 291A, Bloc 47, sc.A, C, D sos.Pantelimon 258, Bloc 47, sc.E sos. Pantelimon 258, Bloc 47, sc.B din sos. Pantelimon 258, Bloc5 Aleea Pantelimon 13.Lucrarile de reabilitarea termica a celor doua blocuri mentionate constau in izolarea peretilor exteriori, izolarea terasei, inlocuirea tamplariei exteriore din lemn, refacerea instalatiilor sanitare si termice, cu respectarea cerintelor din documentatiile tehnice elaborate de proiectanti de specialitate si vizate de verificatori atestati MDRT.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata, totala pentru executia acestui contract, care include si "Cheltuieli diverse si neprevazute" este de 8.031.000 lei fara TVA, din care: -Valoarea estimata a prezentei proceduri (C+M)=7.306.000 lei, exclusiv TVA(conf.Caiet de sarcini anexat)
-Valoarea aferenta cap."Cheltuieli diverse si neprevazute"=725.000 lei exclusiv TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 031, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul g.p.este: 18.000 lei.Perioada de valab.a g.p este de 120 zile de la data limita de depunere a of. Modul de constituire a g.p.: -instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Instrumentul de garantare emis in conditiile legii trebuie: prezentat in original si anexat la scrisoarea de inaintare a ofertei, sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta, sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit: sa contina valoarea g.p. care sa corespunda sumei fixe solicitate prin documentatia de atribuire;sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea solicitata prin documentatia de atribuire, sa contina parafa lizibila a societatii emitente si/sau semnatura autorizata, -sa fie emisa pentru operatorul economic care a depus oferta.Pentru scrisoare de garantie bancara se va utiliza Formularul nr. 14.-ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Contul in care se depune garantia de participare: in contul Primariei Sectorului 2, deschis la Trezoreria Sector 2 nr. RO37TREZ7025006XXX000197.In cazul depunerii unei contestatii, de catre op.ec., daca CNSC respinge contestatia depusa, autoritatea contractanta, va retine din g.p.in conf.cu art. 278^1 lit. d) din OUG 34/2006. g.p se va restitui in conf. Cu art.88?HG nr.925/2006 cu modif si complet ulterioare.Nota: -Garantia de participare se va prezenta separat, nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine oferta si documentele de calificare.-Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Conform Legii 346/2004 art.16, alin.(2), val.g.p se dim.cu 50% pt.societatile mici si mij.Cursul de schimb la care se face echivalentul lei/alta valuta este cursul BNR aferent datei de publicare a anuntului de participare Garantie de buna executie in procent de 10% din valoarea contractului fara TVA, respectiv 5% in cazul in care se face dovada IMM conform legii 346/2006, actualizata, valabila incepand cu data incheierii contractului. Dupa semnarea contractului, inainte de inceperea executarii contractului ? emiterea ordinului de incepere, executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in cuantum de 07% din valoarea contractului fara TVA . Garantia de buna executie se va constitui conf. art. 90 din HG 925/2006 cu modif si complet ulterioare.Restiuirea garantiei de buna executie se va face conf. Art. 92 ( 4) din HG 925/2006 cu modif. si complet. ulterioare. Perioada de garantie a lucrarilor este 5 ani si decurge de la data admiterii receptiei la terminarea lucrarilor, pana la receptia finala.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul general consolidat al Consiliului Local al Sectorului 2 ( buget local si imprumuturi externe )
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excuderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)a intrat in faliment, ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;c)nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit ;c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d)a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Nota : Imputernicire scrisa pentru reprezentantul legal nominalizat sa semneze toate documentele ofertei - se va completa Formularul 181.Declaratie privind eligibilitatea: se va completa Formularul nr. 1 ( Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant despre care are cunostinta ca se afla in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.).2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 se va completa Formularul nr. 2 ( Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare).3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura se va completa Formularul nr. 34. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta se va completa Formularul nr. 45. Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul anexat din documentatia de atribuire. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. se va completa Formularul nr. 8Persoanele ce detin functie de decizie din cadrul autoritati contractante sunt urmatoarele: - Neculai Ontanu- Primar- Toader Mugur Mihai - Viceprimar? Ion Marin - Director executiv- Directia Economica- Elena Nita - Director executiv- Directia JuridicaComisia de evaluare: * Viorel Mandroi - Director executiv- Directia Achizitii si Contracte Publice* Victorita Bocea- Sef Serviciu Directia Achizitii si Contracte Publice, Serviciul Achizitii Publice* Adrian Ghita- Sef Serviciu Directia Utilitati Publice, Serviciul Monitorizare Executie Contracte Edilitare* Gheorghe Nita- inspector Directia Achizitii si Contracte Publice, Serviciul Achizitii Publice* Vasile Istrate - inspector Directia Achizitii si Contracte Publice, Serviciul Achizitii Publice* Sorin Soare- inspector Directia Achizitii si Contracte Publice, Serviciul Achizitii Publice* Fogoras Claudiu George - consilier , Directia Juridica6. certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata. din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile - original sau copie ?conform cu originalul?.7. certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile, in original sau copie ?conform cu originalul?.Ofertantul din ale carui certificate constatatoare rezulta ca nu si-a indeplinit obligatiile de plata reprezentand impozite si taxe va fi exclus din procedura de achizitie.8. Cazier judiciar al ofertantului/candidatului9. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitati ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 si art.181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. a)Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie"conform cu originalul" care trebuie sa cuprinda informatii actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor b)Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii- eliberate de autoritati ale tarii de origine ( certificate, cazier fiscal , alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/ atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional , in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul / candidatul este stabilit, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Documentele vor fi prezentate in original sau copie ?conform cu originalul?, insotite de traducerea in limba romanaNota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a candidatului / ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea fisei Informatii generale cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani ( fara anul in curs ) care sa fie minim :10.000.000 lei Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pt anii: 2010?4, 2099 lei/euro, 2011-4, 2379 lei/euro , 2012 - 4.4560 lei/euro. Pentru anul 2012, in cazul in care nu a fost inregistrat bilantul contabil la organele competente, se pot prezenta orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara. Conform Legii 346/2006, actualizata, art. 16 (2): ? Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii?. Se va completa Formularul nr. 15.
Informatii privind sustinerea economica si finanaciara a ofertantului de catre o alta persoana (conf. art. 186 din OUG 34/2006) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.NOTA : se vor avea in vedere prevederile Ord.ANRMAP 509/2011
Prezentarea bilanturilor contabile pentru anii: 2010, 2011, 2012.Pentru anul 2012, in cazul in care nu a fost inregistrat bilantul contabil la organele competente, se pot prezenta orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara. Op. economici nerezidenti (straini): In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte doc. edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.
Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii contractului, operatorul economic isi asuma obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu.
Informatii privind asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. In acest caz situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta este declarata castigatoare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea Formularului 5 Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cumentiunea " conform cu originalul " valabile la data limita de depunere a ofertelor.Prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1, si d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr. 1, Formularul nr.2 Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a), c1, si d) din OUG 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.In cazul in care documentele vor fi depuse si de tertul sustinator, acesta va depune cf.art.2 si 190 alin.2 din OUG 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, si o declaratie referitoare la prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare- Formularul 8.Documentele solicitate de vor prezenta valabile la data limita de depunere a ofertelor.Copii bilanturi ?conform cu originalul?, vizate si inregistrate la organele competenteDeclaratie pe proprie raspundere, valabila la data limita de depunere a ofertelor.Se va prezenta: " Acordul de asociere ", "Bilanturile contabile" pt.ani 2010, 2011, 2012 , copii cf. cu "Originalul" , vizate si inregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare ( extrase de bilant, raport de audit sau dupa caz orice alte documente )care sa reflecte situatia financiara a ofertantului. "Informatii generale" cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani - completarea Formularului 5.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii
Informatii privind asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.Asociatii vor depune o Declaratie pe propria raspundere cf.art.69^1 din OUG 34/2006.NOTA: se vor avea in vedere prevederile ORD.ANRMAP 509/2011. Se va completa Formularul nr.8
Informatii privind subcontractantii
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Informatii privind personalul tehnic minim de specialitate si de asigurare a calitatii - 1 responsabil tehnic cu executia (RTE) - 1 responsabil cu calitatea (C.Q.)
Informatii privind tert sustinator: Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) NOTA : se vor avea in vedere prevederile Ord.ANRMAP 509/2011
Lista contractelor aflate in desfasurare, daca este cazul.
Lista cu principalele lucrari similare executate in ultimii 5 ani (ultimii 5 ani se vor calcula de la data depunerii ofertelor, in urma). Prezentarea fiselor de experienta similara, pentru contracte al caror obiect a fost executia de lucrari din cele mai importante. Experienta similara - valoarea cumulata a max 2 contracte similare (din cele declarate) avand ca obiect executia de lucrari de din cele mai importante sa fie cel putin egala cu: 3.600.000 lei
Lista persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului
In cazul in care operatorul economic, nerezident in Uniunea Europeana, nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)
ISO 14001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, dotarile, mijloacele de transport de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Se va completa Formularul 20 din sectiunea Formulare. Obligatoriu ofertantul trebuie sa aiba in dotare/ contract de inchiriere schela sau echivalentul acesteia, fiind interzis folosirea alpinismului utilitar la executia lucrarilor.Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii in proprietate sau cu contracte de inchiriere a utilajelor, echipamentelor tehnice, mijloacelor de transport si alte mijloace fixe necesare pentru indeplinirea contractului.Se vor accepta si declaratii/angajamente de punere la dispozitie.Ofertantul trebuie sa completeze o Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati completat, care sa fie in conformitate cu Formularul nr. 13 din Sectiunea Formulare, insotita si de Acord de asociere.Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.Ofertantul trebuie sa completeze o Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, care sa fie in conformitate cu Formularul nr. 12 din Sectiunea Formulare, insotita si de acordurile de subcontractare. Subcontractantii de specialitate vor fi nominalizati pe fiecare specialitate pentru care sunt atestati/autorizati. Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere conf art 69^1 din OUG 34/2006. Se va completa Formularul nr. 8Se va completa Formularul nr. 9 din Sectiunea Formulare.Se vor prezenta autorizatii/certificate de atestare profesionala si legitimatiile aferente (valabile la data depunerii ofertelor) sau, in lipsa acestora, deciziile de numire pentru pozitia respectiva si documentul/documentele de specializare in baza careia s-a realizat numirea (pentru acele pozitii unde nu exista reglementari in vigoare).Documentele solicitate se vor prezenta valabile la data limita de depunere a ofertelor.Prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Se va completa Formularul nr. 1, Formularul nr. 2 si Formularul nr. 8. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala va completa o Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^ 1 din OUG 34/2006. Documentele solicitate se vor prezenta valabile la data limita de depunere a ofertelor.Declaratie pe proprie raspundereSe va completa Formularul nr. 6. Fisa /fisele privind experienta similara in executia de lucrari similare din ultimii 5 ani, din care se rezulte ca ofertantul a executat si a dus la bun sfarsit lucrari din cele mai importante. Se va completa Formularul nr.7. Se vor anexa, in ?copie conform cu originalul? : a) max 2 contracte similare (din cele declarate) avand ca obiect executia de lucrari din cele mai importante a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu valoarea solicitata pentru experienta similara.. In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta o copie a contractului de subcontractare. b)o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Se va completa Formularul nr. 10 Se vor prezenta urmatoarele documente: - CV semnat si stampilat in original; CV va avea inscrisa urmatoare mentiune: " Declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii prevazute in Codul Penal, ca datele prevazute in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii? - Declaratii, care sa demonstreze disponibilitatea pentru implicarea in echipa ofertantului propusa pentru indeplinirea contractului. - copie « conform cu originalul » a diplomelor de studii, a atestatelor/ certificatelor profesionale.Documentele solicitate se vor prezenta valabile la data limita de depunere a ofertelor.In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Certificatele prezentate vor fi eliberate de un organism acreditatSe va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data depunerii ofertelorSe va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data depunerii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.05.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.06.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.06.2013 13:00
Locul: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, str.Chiristigiilor, nr.11-13, sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii operatorilor economici, presedintii Asociatiilor de proprietari, etc.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti-Directia Juridica
Adresa postala: Strada Chiristigiilor nr.11-13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021561, Romania, Tel. +40 213104642, Fax: +40 0218900745
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2013 11:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer