Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare termica si mansarda bloc F8


Anunt de participare numarul 2638/20.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: RO-610101, Romania, Punct(e) de contact: Neculai Munteanu, Tel.0233218991, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0233215374, Adresa internet (URL): http: //www.primariapn.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare termica si mansarda bloc F8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: P. Neamt - b-dul Traian nr. 96
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Bloc in forma de "L", cladirea I are suprafata construita de cca. 414 mp, cladirea II are suprafata construita de cca. 207, 0 mp.Regimul de inaltime : P+4E, Hlibera +2, 57 m, acoperisul este tip sarpanta de beton cu invelitoare din tigle de ceramica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45260000-7 - Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
constructii
Valoarea estimata fara TVA: intre 600, 000 si 1, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare la licitatie va fi de 5000 RONgarantia de buna executie -5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Lucrarea este finantata din bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Subcontactanti/Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea-declaratie pe proprie raspundere, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat( formulare-tip emise de organismele competente cu valabilitate la data deschiderii), Certificat constatator
emis de oficiul registrului comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 30 iunie 2006
Cifra de afaceri-valoarea minima impusa 1000000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O experienta similara
Minim o recomandare
Declaratie privind dotarea tehnica
Declaratie privindpersonalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii
Certificat SR EN ISO 9001:2001 pentru executia lucrarii
Informatii privindsubcontractantii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
Garantia lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 150 RON
Conditii si modalitate de plata: la sediul Primariei P. Neamt prin OP in contul RO 82 TREZ 4915006xxx000150 sau in numerar la casieria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.03.2007 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.03.2007 14:00
Locul: Primaria P. Neamt, camera 31, etaj 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiei
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu , nr. 38, etaj 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3118090;021/3118095
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: str. Cuza Voda , nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234/513296, Fax: 0234/514275
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria P. Neamt
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr. 8, Localitatea: P. Neamt, Cod postal: 610101, Romania, Tel.0233/218991, Email: [email protected], Fax: 0233/215374
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.02.2007 15:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer