Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - REABILITARE TERMINA CAMIN IX HASDEU


Anunt de participare numarul 4931/09.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Emil Isac, nr. 13, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400023, Romania, Punct(e) de contact: Birou de Achizitii, Tel.0264.430.865, In atentia: Nicoleta Albu, Ildi Mak, Email: [email protected], Fax: 0264.430.896, Adresa internet (URL): www.umfcluj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
REABILITARE TERMINA CAMIN IX HASDEU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: STR. HASDEU NR. 90, CLUJ-NAPOCA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
REABILITARE TERMICA CAMIN IX HASDEU, APLICAT TERMOSISTEM PE FATADA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
REABILITARE TERMICA CAMIN IX HASDEU, APLICAT TERMOSISTEM PE FATADA
Valoarea estimata fara TVA: 174, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea - formular 12A din fisa de date a achizitiei
declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 - formular 12B din fisa de date a achizitiei
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii privind cifra de afaceri- formular B2 din fisa de date
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani - formular B7
declaratie privind dotare cu echipamente , utilaje, instalatii - formular B5
informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii- formular B6
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
003
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.04.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.04.2007 12:00
Locul: Str. Emil Isac, nr. 13, Sala Senatului, UMF Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane autorizate din partea ofertantilor si din partea autoritatii contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: P-ta Stefan cel Mare , nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264593865, Email: [email protected], Fax: 0264593866
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: bd. Dinicu Golescu , nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se depun in termen de 5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UMF Cluj, Oficiul Juridic
Adresa postala: str. E. Isac nr. 13, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400023, Romania, Tel.0264430896, Fax: 0264430896
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2007 11:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer