Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie (DN18) Cavnic (DJ184) Ocna Sugatag (DJ109F) Calinesti (DJ185) Barsana (DJ185)


Anunt de participare numarul 77694/20.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL MARAMURES (CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES)
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: SORIN PASCU, Tel.0262-214659, In atentia: Grazziela Bolma;Cristian Chendea;Mihai Sigheartau, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0262-215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie (DN18) Cavnic (DJ184) Ocna Sugatag (DJ109F) Calinesti (DJ185) Barsana (DJ185)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Principala locatie a lucrarii: Baia Sprie (DN18) Cavnic (DJ184) Ocna Sugatag (DJ109F) Calinesti (DJ185) Barsana (DJ185), jud. Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop executia lucrarilor de Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie (DN18) Cavnic (DJ184) Ocna Sugatag (DJ109F) Calinesti (DJ185) Barsana (DJ185), conform Vol.III Specificatii tehnice, Vol.IV Liste de cantitati si Vol.V Documentele proiectului si plansele. Detaliile privind scopul lucrarilor se regasesc in Anexa 1 la Fisa de Date a Achizitiei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reabilitare traseu de drum judetean Baia Sprie (DN18) Cavnic (DJ184) Ocna Sugatag (DJ109F) Calinesti (DJ185) Barsana (DJ185)
Valoarea estimata fara TVA: 70, 658, 480RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 1.250.000 RON;Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene 86, 5%Bugetul de Stat Fondul National 11, 5%Bugetul Local 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Cazier fiscal al ofertantului;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;Documente privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local si bugetul consolidat;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri; Bilant contabil auditat, vizat de Administratia Financiara, insotit de contul de profit si pierderi la data de 31.12.2008, 31.12.2007, 31.12.2006, in copie legalizata;Informatii privind capacitatea financiara;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea cifrei de afaceri medii anuale pe ultimii 3 ani (anul 2008, 2007, 2006) sa fie de minim 200.000.000 RON;Ofertantul va demonstra ca are acces sau ca are disponibile resurse reale pentru a realiza cashflow de executie a lucrarilor pentru o perioada de 6 luni, dar nu mai putin de 15.000.000 RON;Lichiditate generala mai mare decat 100%;Solvabilitate patrimoniala mai mare decat 30%;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind personalul tehnic de specialitate;Declaratie privind echipamentele tehnice;Lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Personal minim solicitat: reprezentant antreprenor, -sef santier, minim 3 responsabili tehnici cu executia, minim 2 ingineri topografi, minim 5 maistri/tehnicieni de drumuri-statie de preparare mixturi asfaltice-autobasculante pentru transport mixturiasfaltice minim 20 bucati. -containere pentru trasport mixturi asfaltice minim 4 bucati.-instalatie de forat coloane tip Benotto sau similar minim 1 bucata-autobasculante pentru trasport materiale de constructii minim 20 bucati-autospeciala sau autoutilaj cu matura mecanica minim 4 bucati-autospeciala pentru aplicarea emulsiei bituminoase (gudronator, etc.) minim 5 bucati- repartizator de asfalt minim 4 bucati-vibrocompactor cu cilindru lis si tractiune integrala de cel putin 8 t minim 4 bucati-vibrocompactor cu cilindru lis pentru spatii inguste minim 6 bucati- vibrocompactor lis-pneuri de cel putin 10 to. minim 6 bucati-pompa de beton - minim 1 bucata- macarale de cca 16 t minim 2 bucati- transportoare de beton minim 4 bucati-vibratoare cu lance minim 3 bucati- autogredere minim 6 bucati-freze pentru asfalt minim 3 bucati-buldoexcavator minim 10 bucati- buldozer minim 4 bucati- excavator minim 6 bucati- incarcator frontal 2, 5 3, 5 mc. minim 2 bucati-autocisterne pentru transport apa minim 2 bucati-motocompresor+ciocane minim 3 bucati- motopompa minim 4 bucati- mai compactor minim 4 bucati- placa vibratoare minim 4 bucati- masina de marcaj minim 1 bucata- laborator de gradul II, autorizat ISC-minim 1 statie de betoane-cel putin 1 contract de executie cu lucrari similare cu o valoare de minim44.500.000 RON;
- certificat care atesta implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii activitatilor desfasurate in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2001;
- certificat care atesta implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii activitatilor desfasurate in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14001:2005;
- certificat, atestari privind implementarea si mentinerea unui sistem de instruire pe linie de sanatate si securitate ocupationala OHSAS 18001:2004 sau certificate echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.07.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.07.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.07.2009 10:00
Locul: Consilul judetean Maramures, camera 220
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007 2013, Axa prioritara 2 Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si localeDomeniul major de interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire contine pe langa fisierele atasate prezentului anunt si urmatoarele volume: Vol.III Specificatii tehnice, Vol.IV Liste de cantitatiVol.V Documentele proiectului si planselecare se pot obtine gratuit de sediul nostru in format electronic (DVD), zilnic intre orele 8, 00-14, 00, camera 137 sau camera 316.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4 0213104641, Email: [email protected], Fax: + 4 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Maramures, Biroul juridic, coordonare autoritati locale
Adresa postala: str. Gheorghe Sincai, nr.4, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel.0262 215090, Email: [email protected], Fax: 0262 215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2009 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer