Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia


Anunt de participare numarul 58437/15.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Suceava
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Punct(e) de contact: Luminita Chiru, Tel.0230-212696, interior 167, In atentia: Rodica Mihalescu, Email: [email protected], Fax: 0230-520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Cetatea de Scaun a Suceveisi sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea celei de-a II-a parti a documentatiei tehnico-economice (revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic si Detalii De Executie) in vederea accesarii Fondurilor Structurale pentru realizarea proiectului Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74200000-1 - Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
74140000-2-Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic si Detalii De Executie in vederea realizarii proiectului Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia, conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 553, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare - 25000 lei;garantia de buna executie - 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Declaratie privind indeplinirea obligatiilor de plata, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2007, Informatii privind cifra de afaceri
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani, Informatii privind dotarile specifice, Informatii referitoare la persoanele responsabile de indeplinirea contractului, Obligatii referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, Informatii privind subcontractantii, ISO 9001/2001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CEL PUTIN UN EXPERT SI UN SPECIALIST ATESTATI, IN CONDITIILE LEGII 422/2001, IN LUCRARI DE PROIECTARE IN DOMENIUL PROTEJARII MONUMENTELOR ISTORICE / CONSERVARII SI RESTAURARII MONUMENTELOR ISTORICE, UN INGINER SI UN ARHITECT CU ACTIVITATE IN DOMENIUL MONUMENTELOR ISTORICE, ANALIST FINANCIAR CU EXPERIENTA IN OFERIREA DE CONSULTANTA FINANCIARA IN ELABORAREA DE DOCUMENTATII IN DOMENIUL MONUMENTELOR ISTORICE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.09.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 550 RON
Conditii si modalitate de plata: documentatia de atribuire se poate obtine in maxim 4 zile de la solicitare, numai in urma trimiterii prin fax a unei scrisori de intentie
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.09.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.09.2008 12:00
Locul: sediul Primariei municipiului Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicire scrisa din partea operatorului economic pentru persoanele desemnate sa participe la activitatea de deschidere a ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Suceava - Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230.216.321, Email: [email protected], Fax: 0230.524.022
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data comunicarii
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiulu Suceava - Serviciul Contencios Administrativ
Adresa postala: B-dul 1 Mai nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Tel.0230.212.696, Email: [email protected], Fax: 0230.520.593, Adresa internet (URL): www.rpimariasv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.07.2008 13:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer